JUDr. Ladislav Jonáš

advokát

Prax

  • Ladislav má sedem ročnú prax na prokuratúrach SR a 27-ročnú prax v advokácii.
  • Je expertom na procesné právo trestné a civilné, na riešenie sporov, na zmluvné a stavebné právo.
  • Má taktiež bohaté skúsenosti z rodinného práva, riešenie úpravy vzťahov k maloletým, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj podielového spoluvlastníctva.
  • Viedol obhajobu v trestných veciach, ktorých výsledkom bola okrem oslobodzujúcich rozhodnutí súdov aj úprava a vydanie záväzných pokynov pre orgány činné v trestnom konaní v oblasti zabezpečenia zaisteného majetku podozrivých, obvinených a obžalovaných osôb.
  • Bol úspešný pri obhajobe v mnohých trestných konaniach za obzvlášť závažnú trestnú činnosť a hrdelné zločiny.
  • Právo je pre neho nielen výzvou, ale aj potešením a zábavou.

Vzdelanie

  • absolvent rigoróznej skúšky z trestného práva na Právnickej fakulte UPJŠ Košice (akademický titul JUDr. – doktor práv)
  • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (akademický titul Mgr. – magister práv) diplomová práca – Držba a vydržanie v našom právnom poriadku