Do pozornosti

Register partnerov verejného sektora

 • komplexné poradenstvo v rozsahu registra partnerov verejného sektora SR
 • poskytovanie služieb/výkon všetkých zákonných a zmluvných povinností oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora
 • spracovanie dokumentov a podkladov potrebných v súvislosti s konaniami vedenými registrom partnerov verejného sektora - verifikačné dokumenty, vyhlásenia oprávnenej osoby, potvrdenia partnera verejného sektora, iné
 • spracovanie a podanie návrhov konaní a zastupovanie partnerov verejného sektora vo všetkých druhoch konaní pred registrujúcim orgánom – Okresný súd Žilina, prípadne pred všetkými tretími osobami, v konaniach o návrhu na zápis údajov do registra a v konaniach:
  • prvozápisu partnera do registra,
  • návrhu na zápis zmien zapísaných údajov,
  • návrhu oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod,
  • návrhu na zosúladenie údajov v registri,
  • návrhu na výmaz z registra, podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu,
  • návrhu na podanie kvalifikovaného podnetu,
  • prípadne iné
 • administrácia a správa zápisu/zápisov partnerov verejného sektora v registri
 • poradenstvo v súvislosti s identifikáciou a klasifikáciou osôb ako konečných užívateľov výhod pre potreby registra podľa zákona o registri partnerov vereného sektora a podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Referencie

 • registrácia a následná administrácia/správa zápisov v registri partnerov verejného sektora pre viac ako štyridsať slovenských a zahraničných partnerov verejného sektora
 • poskytovanie služieb a výkon povinností oprávnenej osoby pre viac ako štyridsať slovenských a zahraničných partnerov verejného sektora