ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА НОВИНИ

Výber legislatívnych zmien a noviniek za apríl 2023

Опубліковано: Автор: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


ZMENA NARIADENIA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH V OBLASTI DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU VYHLÁSENÉHO V SÚVISLOSTI S HROMADNÝM PRÍLEVOM CUDZINCOV NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPÔSOBENÝM OZBROJENÝM KONFLIKTOM NA ÚZEMÍ UKRAJINY

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov  (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
   
 • Účinnosť: 1. mája 2023
Anotácia:

Jednorazová dotácia v sume 100 eur domácnostiam, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81 násobku životného minima, a ktorej nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna z foriem inflačnej pomoci; jednorazová dotácia 160 eur pre niektoré rodiny so školopovinnými deťmi.

Popis:

Nariadenie reaguje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä ekonomickými dôsledkami prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine a jeho zámerom je poskytnúť pomoc domácnostiam, ktorým ešte nebola poskytnutá pomoc predchádzajúcimi opatreniami.

Nariadenie umožní poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume 100 eur domácnostiam, ktorých príjem je najviac vo výške 1,81 násobku životného minima a ktorým nebola v roku 2022 poskytnutá pomoc vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z., mimoriadneho zvýšenia sumy dávky alebo príspevku podľa nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. alebo formou 13. dôchodku.

Cieľom nariadenia je finančne prispieť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým ešte nebola poskytnutá tzv. inflačná pomoc.

Účelom predmetnej právnej úpravy je tiež, v rámci inflačnej pomoci rodinám s deťmi, ustanoviť možnosť poskytnutia jednorazovej dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rozpočtovom roku 2023, na obed alebo iné jedlo deťom "v školopovinnom veku" aj rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, u ktorých v niektorých prípadoch neprichádza do úvahy možnosť poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, resp. v znení tohto zákona účinnom od 1. mája 2023. Ide o možnosť poskytnutia jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za stravovanie (dotácia "na obedy a iné jedlo"), zvýšených v dôsledku rastu miery inflácie, poskytované deťom vo veku, ktorý zodpovedá plneniu povinného predprimárneho vzdelávania (posledný ročník materskej školy) a povinnej školskej dochádzky (základná škola) ustanovených školským zákonom, ak sa im poskytuje sociálna služba v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe ambulantnou formou alebo pobytovou formou (špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár).

Predmetná právna úprava je odôvodnená aj dôsledkami všeobecného nárastu cien potravín - surovín na prípravu stravy, a tým aj na výšku stravnej jednotky pri poskytovaní stravovania, v rámci sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ktorá sa spravidla premietla vo zvýšení požadovanej úhrady za poskytovanú sociálnu službu, a to v časti úhrady za stravovanie.


NARIADENIE, KTORÝM SA DOČASNE OBNOVUJE KONTROLA HRANÍC NA VNÚTORNÝCH HRANICIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2023 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť:  29. apríla 2023
Anotácia:

Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach SR s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách v dňoch od 24. mája 2023 do 8. júna 2023 z dôvodu zaistenia bezpečnosti účastníkov bezpečnostnej konferencie Globsec 2023 a iných osôb ako aj eliminácia možného závažného ohrozenia verejného poriadku počas jej konania.

Popis:

Právo Európskej únie umožňuje dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v členskom štáte podľa čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení. Dôvodom týchto neodkladných opatrení môže byť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti členského štátu.

V dňoch 29. mája až 31. mája 2023 bude prebiehať medzinárodná bezpečnostná konferencia Globsec 2023 Bratislava Forum, na ktorej sa zúčastnia významné politické a iné osobnosti verejného života z Európy a z ostatných častí sveta. Prioritou Slovenskej republiky je zaistenie vysokého bezpečnostného štandardu tohto významného medzinárodného podujatia. Následne v dňoch 2. júna až 4. júna 2023 sa má uskutočniť medzinárodné podujatie motocyklového klubu Hells Angels MC Slovakia - World Run 2023. Toto podujatie je spojené z vysokým bezpečnostným rizikom spočívajúcim v možnom závažnom ohrození verejného poriadku, a to vzhľadom na početné vážne bezpečnostné incidenty zaznamenané počas podujatí World Run v minulosti.

Aby bolo možné prijať adekvátne opatrenia, vzhľadom k možnému závažnému ohrozeniu verejného poriadku na území Slovenskej republiky počas týchto akcií, je nevyhnutné zaviesť dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách, kde by sa vytvoril tzv. prvý filter na zabránenie príchodu osôb, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok na vyššie uvedených podujatiach.

Dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky v súlade s čl. 25 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc je možné zaviesť najviac na 30 dní, alebo na predvídateľné trvanie tohto závažného ohrozenia, ak jeho trvanie prekročí 30 dní.


ZÁKON O OCHRANE OVZDUŠIA

 • Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2023, 1. októbra 2023, 1. januára 2024, 1. januára 2025, 1. januára 2027, 1. januára 2030
Anotácia:

Transpozícia smerníc EÚ - zabezpečenie kvality ovzdušia ustanovením prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia a nástrojmi na jej zlepšenie, zníženie celkových emisií ustanovením národných záväzkov znižovania emisií a prijatím politík a opatrení na ich dodržanie, obmedzovanie emisií na zdroji ustanovením emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a ustanovením požiadaviek na kvalitu vybraných výrobkov ako sú palivá alebo regulované výrobky.

Popis:

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje zdravie ľudí ako aj stav ekosystémov. Svedčia o tom aj aktualizované odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sprísnili doterajšie hodnoty koncentrácii znečisťujúcich látok do ovzdušia vo vzťahu k zdravotnému riziku. Doterajší právny rámec ochrany ovzdušia, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší”), už dnes neposkytuje dostatočnú odozvu na aktuálne výzvy ochrany ovzdušia. Slovenská republika čelí žalobe zo strany Európskej komisie za prekročenie limitnej hodnoty pre častice PM10 v dvoch zónach a jednej aglomerácii a tiež za neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia (v zónach: Banskobystrický kraj a Košický kraj a aglomerácii Košice).

Hlavným cieľom zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zavedenie politík a opatrení z Národného programu znižovania emisií do roku 2030 a tiež priemet politík z Programového vyhlásenia vlády 2021 do právnej úpravy.

Právna úprava sleduje tri hlavné línie:

-        kvalitu ovzdušia - ustanovením prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia a nástrojmi na jej zlepšenie,

-        zníženie celkových emisií - ustanovením národných záväzkov znižovania emisií a prijatím politík a opatrení na ich dodržanie,

-        obmedzovanie emisií na zdroji - ustanovením emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a tiež ustanovením požiadaviek na kvalitu vybraných výrobkov ako sú palivá alebo regulované výrobky.

Zmena právnej úpravy zahŕňa viacero nových nástrojov a prvkov: Zavádza sa osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorom budú určené rozhodujúce podmienky prevádzky zdroja vrátene emisných limitov. Ustanovuje sa regulácia vybraných osobitných činností, ak sú vykonávané samostatne a nie sú spojené so stacionárnym zdrojom. Takéto činnosti nebudú potrebovať individuálne povolenie, avšak budú musieť spĺňať ustanovené záväzné podmienky vykonávania danej činnosti. Porušenie týchto podmienok bude sankcionovateľné.

Vzhľadom na potrebu zavedenia efektívnejšieho riadenia kvality ovzdušia je potrebné zabezpečiť väčšiu angažovanosť na úrovni okresných úradov v sídle kraja ako orgánu zodpovedného za riadenie kvality ovzdušia, informovania verejnosti a tiež každoročný verejný odpočet plnenia opatrení z programov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zákonom budú posilnené kompetencie samospráv na regionálnej a miestnej úrovni, vrátane možnosti vypracovania miestnych programov starostlivosti o kvalitu ovzdušia. Obce budú mať právomoc všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území, napríklad domáce údenie uprostred obce alebo prijať rôzne opatrenia na obmedzenie cestnej dopravy.

Slovenská republika má problém s kvalitou ovzdušia najmä v dôsledku znečistenia ovzdušia pochádzajúceho z vykurovania domácností tuhým palivom. Z tohto dôvodu sa zavádzajú pravidelné kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá, ktoré budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou. Okrem periodickej kontroly budú vykonávané aj kontroly obcou a inšpekciou na základe podnetu spojené s odobraním vzorky popola alebo steru z komína na analýzu.

Porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou bude riešené ako priestupok. V snahe znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov zákona rieši opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia podľa zákona č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, (tzv.: "podnikateľské kilečko"), napríklad vypustením resp. presunutím povinnosti prevádzkovateľa oznamovať oprávnené technické činnosti a predkladať správy z meraní povoľujúcemu orgánu.

Zákonom sa vytvára aj priestor na reguláciu a obmedzovanie zápachu, ktorý bude riešený vykonávacím predpisom.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE DRUHOV VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN REGULÁCIOU OBCHODU S NIMI

 • Zákon č. 135/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júna 2023 
Anotácia:

Zavedenie možnosti vydania potvrdení, ktoré by umožnili občanom SR vycestovať do krajiny mimo EÚ s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a následne dovozných potvrdení.

Popis:

Cieľom zákona je zaviesť možnosť vydania potvrdení v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktoré umožňujú občanom Slovenskej republiky vycestovať do krajiny mimo EÚ s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a následne dovozných potvrdení - tieto nahradí jedno potvrdenie, čím zároveň odpadne ďalšie poplatkové zaťaženie žiadateľa spojené s potrebným vydaním viacerých rozhodnutí.

Navyše, toto jedno potvrdenie bude platiť na určitú dobu a bude sa dať použiť opakovane. Uvedenou právnou úpravou sa teda zníži poplatkové zaťaženie občanov. Zavedením možnosti vydania predmetných potvrdení sa vyjde v ústrety predovšetkým adresátom predmetnej právnej úpravy - napríklad sokoliarom a dovolenkárom, ktorí už niekoľko rokov apelujú na možnosť vydania takéhoto špeciálneho potvrdenia, ktoré by slúžilo na vývoz a následný dovoz exemplárov živočíchov za účelom účasti napr. na krátkodobých výstavách dravcov, súťažiach, či poľovačkách resp. za účelom dovoleniek so svojimi "miláčikmi v krajinách mimo EÚ. Tiež to umožní jednoduchšie vycestovať držiteľovi hudobného nástroja za účelom napr. súťaže alebo predvedenia hudobného diela.

Keďže tieto špeciálne potvrdenia v národnej legislatíve absentovali, bolo komplikované vyššie uvedeným osobám vycestovať so svojimi živočíchmi do krajiny mimo EÚ, nakoľko vydávanie vývozných a dovozných povolení tak pri vycestovaní ako aj o niekoľko dní pri návrate na cestu späť je časovo a administratívne veľmi náročné.


NOVELA ZÁKONA O PETIČNOM PRÁVE A ZÁKONA O HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A REGISTRI OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 • Zákon č. 122/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2023
Anotácia:

Implementácia nariadenia EÚ o európskej iniciatíve občanov.

Popis:

Zákon slúži ako iniciatívny materiál s dôrazom na problematiku európskej iniciatívy občanov. Európska iniciatíva občanov je nástrojom na podporu občianskej diskusie. Jej cieľom je uľahčiť účasť čo najväčšieho počtu občanov na demokratickom rozhodovacom procese Európskej únie.

Cieľom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019) (ďalej len "nariadenie (EÚ) 788/2019") do národného právneho poriadku je sprístupniť občanom tento nástroj a spraviť ho menej zaťažujúcim a ľahšie použiteľným.

Potreba novej zákonnej úpravy vyplýva práve z nariadenia (EÚ) 788/2019, ktoré na svoje vykonanie vyžaduje od členských štátov Európskej únie úpravu a prispôsobenie už existujúcich právnych úprav. V doterajšej právnej úprave európskej iniciatívy občanov absentovalo ustanovenie o zriadení kontaktného miesta, prostredníctvom ktorého sa bude občanom poskytovať pomoc a bezplatné informácie, tento nedostatok však zákon odstráni. Úlohy predmetného kontaktného miesta bude plniť Úrad vlády Slovenskej republiky. Aktuálne je potrebné vypustiť ustanovenia o posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, nakoľko nariadenie (EÚ) 788/2019 ustanovuje povinnosť členských štátov posudzovať individuálne online systémy na zber vyhlásení o podpore európskej iniciatívy občanov do 31. decembra 2022.


ZMENA NARIADENIA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ, RODINY A SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU VYHLÁSENÉHO V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2023 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2023
Anotácia: 

Zrušenie neplynutia lehôt spojených s poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ku ktorému došlo v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Popis:

Podľa § 17 nariadenia doteraz neplynuli viaceré lehoty pre orgány štátnej správy a pre fyzické osoby, ktoré sú ustanovené zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Ide o lehoty pre správny orgán napr. na vypracovanie lekárskeho alebo komplexného posudku, na vyhotovenie rozhodnutia.

Pre fyzické osoby - poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ide o lehoty napr. na zakúpenie alebo vykonanie úpravy predmetu kompenzácie (napr. pomôcka, osobné motorové vozidlo, zdvíhacie zariadenie), na vyúčtovanie poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a pod.

Nakoľko aktuálne už nie sú v platnosti obmedzenia súvisiace s ochorením Covid-19, ktoré by zabraňovali orgánom štátnej správy alebo fyzickým osobám, aby vykonávali úkony a plnili si povinnosti v bežných lehotách, ktoré sú ustanovené zákonom, zrušuje sa ustanovenie § 17 nariadenia.


NOVELA TRESTNÉHO PORIADKU

 • Zákon č. 111/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť:  1. mája 2023
Anotácia:

Procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie.

Popis:

Základným cieľom zákona je zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní.

V praxi dochádza k prípadom, kedy orgány činné v trestnom konaní neselektujú dokumenty alebo informácie, ale zabavia en bloc všetky dokumenty alebo celý nosič dát, ktorý obsahuje údaje o rôznych osobách, nesúvisiace s predmetom prehliadky. Následkom je tak nielen zásah do práv advokáta, ale zásah do práv širokého okruhu osôb, ktorým advokát poskytuje právne služby a ktorým je v právnom štáte garantované, že informácie zverené advokátovi požívajú osobitnú mieru ochrany a to aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zákon stanovuje postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie spôsobom vylučujúcim vznik neprípustnej situácie znamenajúcej závažný zásah do práv jednotlivcov. Pri domových prehliadkach alebo prehliadkach iných priestorov, kde advokát vykonáva advokáciu, dochádza k situáciám, kedy písomnosti alebo elektronické nosiče, ktoré sú predmetom prehliadky, obsahujú informácie a skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti a ktoré nie sú predmetom prehliadky v zmysle príkazu na prehliadku, teda nepožívajú žiadnu výnimku z povinnosti mlčanlivosti.

Predmetná právna úprava sleduje cieľ zabrániť tomu, aby sa vykonaním prehliadky a získaním dôverných informácií dôležitých pre prípravu obhajoby klienta zasiahlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestnom konaní.

Rovnako sa zákonom poskytuje ochrana tretím osobám, voči ktorým advokát vykonáva svoju profesijnú činnosť nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou.

Zároveň však znenie zákona neumožňuje zneužitie povinnosti mlčanlivosti. Zákon samozrejme vychádza z predpokladu, že inštitút mlčanlivosti nemôže byť zneužívaný na páchanie trestnej činnosti a ak je dôvodné podozrenie, že v dotknutom priestore je vec dôležitá pre trestné konanie, môže dôjsť k prehliadke priestoru výkonu advokácie. Na to však zákon zakotvuje prísne stanovené pravidlá.

Ochrana dôvernosti komunikácie advokáta a klienta je jedným z prvkov právneho štátu a má ústavnoprávny rozmer ako aj zákonný základ. Ide o povinnosť advokáta a právo klienta, ktoré je súčasťou ústavného práva na spravodlivý proces a ochrany súkromia (práva podľa čl. 19 ods. 3, čl. 22 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, práva podľa čl. 8 ods. 1 a ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Odňatie písomností alebo počítačového vybavenia advokáta obsahujúce údaje týkajúce sa jeho profesijnej činnosti je považované judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za súčasť súkromného života a teda za zásah do súkromnej sféry jednotlivca. Podľa ESĽP bez dôvernosti komunikácie advokáti nemôžu plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v zastupovaní strán v súdnom konaní a poskytovaní právnych služieb (Michaud proti Francúzsku). Podobné rozhodnutia sú súčasťou rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR (napr. III. ÚS 68/2010-62), Ústavného súdu ČR (napr. III.ÚS 702/17, II. ÚS 2007/20) a Najvyššieho súdu ČR (sp. zn. Tpjn 306/2014).

 

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Обов'язкові поля