Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Advokátska kancelária KRION Partners s. r. o.

Vážime si súkromie našich klientov aj iných osôb, ktorých osobné údaje spracúvame a ochrana Vašich osobných údajov je pri poskytovaní právnych služieb jednou z najdôležitejších priorít našej advokátskej kancelárie. Spracúvanie osobných údajov klientov a ďalších fyzických osôb je nevyhnutnou súčasťou výkonu advokácie, plnenia zákonných a regulačných povinností advokátov a ochrany oprávnených záujmov klientov a advokátov. Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb, ktorých osobné údaje je nevyhnutné získať a spracúvať pri poskytovaní právnych služieb, ako aj iných ako právnych služieb našim klientom, prípadne pri výkone iných činností. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“).

Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami. V tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov Vás informujeme o tom:

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKOVAŤ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je advokátska kancelária:

KRION Partners s. r. o.
sídlo: Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 858 617
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 52822/B
v mene a na účet ktorej koná a advokáciu vykonáva advokát JUDr. Mário Kluka

(ďalej označený aj ako „Advokátska kancelária“, „my“)

Kontaktná osoba:

JUDr. Mário Kluka
Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
0903 715 965
kluka@krion.sk

NA KOHO SA VZŤAHUJE TÁTO INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • klienti našej Advokátskej kancelárie (fyzické osoby – podnikatelia/nepodnikatelia), ktorým poskytujeme právne a iné služby
 • fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom/kontaktnou osobou klientov (právnických osôb) našej Advokátskej kancelárie, ktorým poskytujeme právne a iné služby (v akomkoľvek právnom vzťahu ku klientovi),
 • ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva za podmienok uvedených ďalej v tejto Informácií o spracúvaní osobných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A ODKIAĽ ICH ZÍSKAVAME

 • V prípade, ak ste náš klient, osobné údaje získavame najčastejšie priamo od Vás. Niektoré osobné údaje našich klientov môžeme získavať aj z verejne prístupných zdrojov, od orgánov verejnej moci a správy, alebo od iných osôb.
 • V prípade, ak nie ste náš klient Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta, výpisom z verejných registrov, nahliadaním do administratívnych, súdnych alebo iných spisov a/alebo registrov vedených orgánmi verejnej moci a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez toho, aby sme boli povinní Vás o tom informovať a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov môže byť zákonnou požiadavkou (napr. daňové právne predpisy) alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (napr. zmluvy o poskytovaní právnych služieb). V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Vezmite teda prosím na vedomie, že neposkytnutie niektorých Vašich osobných údajov môže mať za následok, že naša Advokátska kancelária s Vami neuzatvorí zmluvu o poskytovaní právnych služieb a neposkytne Vám požadované právne služby. Predtým ako nám poskytnete Vaše osobné údaje, môžete kontaktovať kontaktnú osobu uvedenú v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov, ktorá Vám objasní, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom, alebo zmluvou, alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje, a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame, bude závisieť od toho, prečo ich potrebujeme. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania. Naša Advokátska kancelária spracúva najmä nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 • titul
 • meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • IČO,
 • IČ DPH,
 • rodinný stav,
 • osobné údaje blízkych osôb (manžel, manželka, deti a iné)
 • údaje o zárobkových a majetkových pomeroch,
 • adresa trvalého alebo iného pobytu, adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • fakturačné a platobné údaje
 • zdravotný stav
 • vlastnoručný podpis

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsobom a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou Advokátskou kanceláriou.

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajov

Výkon povolania – poskytovanie právnych služieb

Plnenie zákonnej povinnosti
(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä podľa:

 • Zákon o advokácii
 • Advokátsky poriadok
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – predzmluvný vzťah
Plnenie zmluvy
(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Oprávnený záujem
(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zákonnej povinnosti
(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä podľa:

 • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – predzmluvný vzťah
Plnenie zmluvy
(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Oprávnený záujem
(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Splnenie zákonnej povinnosti
(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä podľa:

 • Zákon o advokácii
 • Advokátsky poriadok
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Oprávnený záujem
(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Plnenie úlohy vo verejnom záujme
(čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia)

Účtovné a daňové účely

Splnenie zákonnej povinnosti
(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä podľa:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Kontaktovanie klientov alebo potenciálnych klientov na základe nimi vyplneného kontaktného formulára zverejneného na webstránke našej Advokátskej kancelárie

Oprávnený záujem
(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej Advokátskej kancelárie, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi službami, uplatňovanie a vymáhanie práv a nárokov našej Advokátskej kancelárie napr. z titulu porušenia zmluvy.

Oprávnený záujem
(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej Advokátskej kancelárie alebo tretích strán, ktoré zahŕňajú:

 • starostlivosť o potreby klientov vrátane kontaktovania potenciálnych klientov na základe ich požiadavky;
 • propagáciu a predaj našich služieb, získanie nových klientov a zmena potenciálnych klientov na klientov našej Advokátskej kancelárie;
 • riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 • dosahovanie príjmov a zisku našej Advokátskej kancelárie, zlepšovanie poskytovaných služieb.

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy za podmienky zákonom alebo zmluvou uloženej povinnosti príjemcu údajov zachovávať o sprístupnených osobných údajoch mlčanlivosť, a to napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, poskytovateľom iných odborných služieb, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo poskytovateľom technologických služieb (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry), poskytovateľom služieb webhostingu, poskytovateľom služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zákonom uloženej povinnosti zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (tzv. pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu).

V určitých prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, resp. iných fyzických osôb. Ide o prípady katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a pod. Vždy sa tak však deje na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje uchovávame najdlhšie po dobu, počas ktorej je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy, ktorých obsahom je výklad povinností advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

AKO PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Nemáme v úmysle uskutočňovať cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ak niežie nie je uvedené inak.

Ako klient našej advokátskej kancelárie máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu.

Ak sa osobné údaje týkajú klienta našej Advokátskej kancelárie (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť s poukazom na čl. 15 ods. 4 Nariadenia, čl. 20 ods. 4 Nariadenia a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii.

Ak ste klient našej Advokátskej kancelárie a Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby/výkonom advokácie:

Klient právo:Klient nemá právo:
 • prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR
 • opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.
 • obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR);
 • prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18 ods. 8 Zákona o advokácii)
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu ale na inom právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR;
 • právo namietať (čl. 21 GDPR).

Ak nie ste klient našej Advokátskej kancelárie (napr. ste protistrana nášho klienta) a Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi/výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii výslovne nie sme povinní poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ani Vám umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení Nariadenia v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

Iná fyzická osoba ako klient právo:Iná fyzická osoba ako klient nemá právo:
 • opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.
 • informáciu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 14 GDPR;
 • prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR (čl. 18 ods. 8 Zákona o advokácii);
 • obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR);
 • prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR)
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu;
 • právo namietať (čl. 21 GDPR).

Všetky svoje práva si môžete uplatniť kontaktovaním kontaktnej osoby našej Advokátskej kancelárie uvedenej v tejto Informácií o spracúvaní osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. : + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

ZMENA INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.