ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА НОВИНИ

Výber legislatívnych zmien a noviniek za január 2023

Опубліковано: Автор: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


ZMENA VYHLÁŠKY O ZOZNAME ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV V ZDRAVOTNÍCTVE

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z. (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023
Anotácia:

Úprava okruhu spravodajských jednotiek vykonávajúcich hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve.

Popis:

V súčasnosti platné vymedzenie okruhu spravodajských jednotiek vykonávajúcich hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve nie je z dôvodu zmien v aplikačnej praxi dostatočné a z toho dôvodu je potrebné rozšíriť okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorí nevykonávajú hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve.

Cieľom vyhlášky je teda upraviť okruh spravodajských jednotiek vykonávajúcich hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve takým spôsobom, že sa rozšíri okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorí nevykonávajú hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve o tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je mesto alebo obec.

Súčasne je vzhľadom na viaceré zmeny v zákone č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné upraviť charakteristiky ukazovateľov hlásenia o Štvrťročnom výkaze o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia tým, že sa rozšíria charakteristiky navrhovaných ukazovateľov o osobitné prípady úhrady a sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi reálnou úhradou a podmienenou úhradou, informáciu o vykonaní verejného obstarávania u výrobcu a informáciu o existencii zmluvy o podmienkach úhrady podľa osobitného predpisu.


MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

 • Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2023 Z. z. o vydaní opatrenia č. S08743-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (úplné znenie oznámenia nájdete TU)
 • Účinnosť1. marca 2023
Anotácia:

Zabezpečenie kvality poskytovania špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti úpravou minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia pre túto zdravotnú starostlivosť.

Popis:

Cieľom opatrenia je zabezpečenie kvality poskytovania špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti (ambulancie paliatívnej medicíny, oddelenia paliatívnej medicíny, hospice a mobilné hospice), a to úpravou minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia pre túto zdravotnú starostlivosť. Podľa opatrenia bude špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť poskytovaná len lekárom v špecializačnom odbore paliatívna medicína. V tejto súvislosti sa zavádza aj prechodné obdobie odo dňa účinnosti opatrenia do 31.12.2028, počas ktorého bude poskytovateľ špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti spĺňať minimálnu požiadavku na personálne zabezpečenie, ak sa ošetrujúci lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore bude formou špecializačného štúdia odborne pripravovať na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore paliatívna medicína, a to s úspešným ukončením najneskôr do 31. decembra 2026. Po uplynutí prechodného obdobia bude minimálna požiadavka na personálne zabezpečenie ošetrujúcim lekárom zaradeným do špecializačného štúdia v prechodnom období, ale neukončenom v rámci prechodného obdobia splnená dohľadom odborného zástupcu v špecializačnom odbore paliatívna medicína až do doby skončenia odbornej prípravy, maximálne však do 31.12.2028.

Opatrenie zároveň upravuje postup pri plnení minimálnej požiadavky na personálne zabezpečenie formou odborného zástupcu so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína ako aj požiadavku kombinácie špecializácií v prípade špecializovanej paliatívnej starostlivosti poskytovanej detskému pacientovi.

Zároveň sa ustanovuje nová požiadavka na minimálne materiálno-technické vybavenie pre mobilný hospic a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorou je osobné motorové vozidlo pre návštevnú službu lekára a sestry, čím sa reflektuje súčasná prax a povaha výkonu povolania poskytovaného v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí s cieľom motivovať vznik ďalších poskytovateľov, čím sa zvýši dostupnosť špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov v domácom prostredí alebo v inom prostredí.

V opatrení sa text personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia mobilného hospicu, ambulancie paliatívnej medicíny, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospicu a oddelenia/jednotky alebo kliniky paliatívnej medicíny zosúlaďuje s požiadavkami uvedenými v Národnom projekte posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti.


MAXIMÁLNE CENY ZA ČASŤ REGULOVANEJ DODÁVKY PLYNU A ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI A MALÝCH ODBERATEĽOV

 • Nariadenie vlády č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia (úplné znenie nariadenia nájdete TU)

 • Účinnosť: 18. januára 2023
Anotácia:

Stanovenie maximálnej ceny za časť regulovanej dodávky plynu a elektriny pre koncových odberateľov v domácnosti a malých odberateľov.

Popis:

Vláda určuje maximálnu cenu za časť regulovanej dodávky plynu a elektriny v rámci ceny za združenú dodávku pre koncového odberateľa plynu a elektriny v domácnosti v roku 2023 a maximálnu cenu za časť regulovanej dodávky plynu a elektriny v rámci ceny za združenú dodávku plynu a elektriny pre koncového odberateľa plynu v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023.

Nariadenie vychádza z § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a stanovuje stropy elektriny vo výške 199 eur/MWh a plynu vo výške 99 eur/MWh pre segment regulovaných tzv. malých podnikov.


ZMENA NARIADENIA, KTORÝM SA USTANOVUJÚ MAXIMÁLNE CENY PRE ČASŤ REGULOVANEJ DODÁVKY ELEKTRINY A PLYNU PRE VYBRANÝCH KONCOVÝCH ODBERATEĽOV A VÝŠKY TARÍF PRE DOMÁCNOSTI A VYBRANÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY

 • Nariadenie Vlády č. 16/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny (úplné znenie nariadenia nájdete TU)

 • Účinnosť: 13. januára 2023
Anotácia:

Úprava postupu určenia maximálnej ceny elektriny alebo maximálnej ceny plynu v prípade, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nemal pre rok 2022 schválené regulované ceny elektriny pre malé podniky, resp. regulované ceny plynu pre odberateľov v domácnosti.

Popis:

Nariadenie reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú v sektore domácností. Zákon č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 8. decembra 2022 zaviedol koncept krízovej regulácie.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. ustanovuje maximálne ceny na rok 2023 pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu vybraným koncovým odberateľom a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu vybraným koncovým odberateľom. Návrhom nariadenia sa upravuje postup určenia maximálnej ceny elektriny alebo maximálnej ceny plynu v prípade, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nemal pre rok 2022 schválené regulované ceny elektriny pre malé podniky, resp. regulované ceny plynu pre odberateľov v domácnosti.


NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

 • Zákon č. 8/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)

 • Účinnosť: 1. februára 2023, 1. augusta 2023
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ; umožnenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom prostredníctvom štandardizovaného vzoru formulára za splnenia zákonných podmienok; zjednodušenie spôsobu zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a zápisu do obchodného registra; zavedenie možnosti výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

Popis:

Zákon reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku.

Týmto sa do právneho poriadku transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice s cieľom upraviť technické nástroje, ktoré umožnia zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené zákonné podmienky, ako aj možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom pripravovanej právnej úpravy zákona je umožnenie založenia obchodnej spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným, a to zjednodušeným spôsobom prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Predpokladom užívateľskej prívetivosti používania vzoru spoločenskej zmluvy je zavedenie interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Nakoľko ide len o zjednodušenú možnosť nad rámec existujúcej právnej úpravy, v prípade ak sa zakladateľ spoločnosti rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, navrhovanou úpravou sa nevyžaduje osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu.

Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo možné spoločnosť s ručením obmedzeným zapísať zjednodušeným spôsobom sú nasledovné:

 • spoločnosť nemá viac ako 5 spoločníkov,
 • spoločnosť musí byť založená za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania takéhoto subjektu budú len vybrané živnosti v súlade so zoznamom voľných živností, ktorý bude vydaný podľa osobitného predpisu (živnostenského zákona),
 • predmet podnikania takéhoto subjektu nebude tvoriť viac ako 15 voľných živností zvolených v súlade s vyššie uvedeným,
 • obchodné meno spoločnosti bude musieť obsahovať dodatok „s. r. o.“,
 • prípustné sú len peňažné vklady,
 • správcom vkladu musí byť štatutárny orgán spoločnosti (konateľ) – odlišnosť v porovnaní s § 60 ObZ, ktorý ustanovuje, že správcom vkladu je buď zakladateľ, alebo banka (pobočka zahraničnej banky). Napriek tomu však v prípade založenie týmto s.r.o. to bude ex lege konateľ,
 • spoločnosť nemôže mať ustanovenú dozornú radu.

Predmetnou novelou sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam (maximálny počet desiatich voľných živností pri prvozápise), vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra (pred zápisom do obchodného registra nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení).

V oboch prípadoch je pre prvý zápis údajov výlučne príslušný Okresný súd Žilina. Novelou zákona sa zavedie aj možnosť výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských právnických osôb medzi zahraničnými obchodnými registrami alebo inými evidenciami, v ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby povinná ukladať listiny a registrovými súdmi, ako aj výmena informácií o zahraničnej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku je zapísaná v obchodnom registri medzi zahraničnými registrami alebo inými evidenciami a registrovými súdmi.


ZMENA VYHLÁŠKY O VZOROCH TLAČÍV NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 20/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2023
Anotácia: 

Úprava rozsahu listín, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy a podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra.

Popis:

Vyhláška nadväzuje na právnu úpravu navrhovanú vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1210). Týmto vládnym návrhom zákona sa navrhuje zaviesť možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle, ako aj možnosť zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zjednodušeným spôsobom najmä vo vzťahu k získaniu živnostenského oprávnenia.

Vytvorenie interaktívneho sprievodcu na prípravu takejto spoločenskej zmluvy v elektronickej podobe, bude mať vplyv aj na prikladanie jednotlivých príloh, teda na rozsah listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis do obchodného registra priložiť. Ide o listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a o listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preveriť s ohľadom na jednotlivé špecifiká vyplývajúce z povahy zjednodušeného založenia či zriadenia.

Nakoľko dochádza k zmene procesných podmienok, ktoré je potrebné splniť, aby mohla byť spoločnosť s ručením obmedzeným, založená zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, zapísaná do obchodného registra, mení sa i rozsah listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom priložiť.

Obdobné platí i pre zápis podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra.


2.   SCHVÁLENÉ ZÁKONY


NOVELA ZÁKONA O PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOCH A ZÁKONA O ÚŽITKOVÝCH VZOROCH

 • Zákon z 2. februára 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023
Anotácia:

Modernizácia právnej úpravy v oblasti priemyselného vlastníctva a jej prispôsobenie súčasným spoločenským podmienkam a moderným trendom v správnych konaniach.

Popis:

Cieľom zákona je modernizácia právnej úpravy v oblasti priemyselného vlastníctva a jej prispôsobenie súčasným spoločenským podmienkam a moderným trendom v správnych konaniach.

Doplnenie zákona o patentových zástupcoch zavádza možnosť realizovať odbornú skúšku patentového zástupcu dištančnou on-line formou, ktorú súčasná právna úprava neumožňuje.

Doplnenie zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“) má za cieľ urýchliť konanie o zápise úžitkového vzoru aktívnym prístupom prihlasovateľa. Právo prihlasovateľa požiadať o odklad zverejnenia prihlášky v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky zostáva zachované, avšak právna úprava sa dopĺňa o možnosť vzdať sa práva na podanie žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky, čoho dôsledkom môže v takýchto prípadoch byť skoršie zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru, a teda aj skorší zápis úžitkového vzoru do registra.


NOVELA TRESTNÉHO PORIADKU

 • Zákon z 2. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023
Anotácia:

Zvýšenie ochrany obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov a ich ochrana pred druhotnou viktimizáciou.

Popis:

Cieľom zákona je zvýšiť ochranu obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov a ochrániť ich pred druhotnou viktimizáciou.

V súčasnosti platný právny poriadok poskytuje obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov zvýšenú formu ochrany, ktorá však stále nie je dostatočná. Aktuálna verzia právneho poriadku priznáva obeti trestného činu ochranu pred druhotnou viktimizáciou v podobe zabránenia styku s páchateľom trestného činu. Obeť o prijatie takýchto opatrení žiadať nemusí, nárok jej vyplýva priamo zo zákona. Trestný poriadok v dotknutom prípade identifikuje tento subjekt ako "páchateľa", pričom jeho legálnu definíciu nezakotvuje. Otázne je tak právne určiť, koho a v akom momente trestného konania možno označiť za páchateľa, voči ktorému svedčí právo obete na nekontaktovanie sa s ním. Uvedený stav by bolo možné odstrániť zavedením legálnej definície páchateľa, čo sa však vzhľadom na rozdielny prístup Trestného poriadku k tomuto označeniu javí ako nevhodné.

Ako vhodnejšie riešenie je možné vnímať v dotknutých ustanoveniach § 8 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 134 a § 135 Trestného poriadku nahradenie výrazu "páchateľ" označením "osoba, ktorú obeť označila za páchateľa, osoba ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osoba proti ktorej sa vedie trestné konanie". Zabránením styku obete a osoby, ktorú obeť označila za páchateľa, osoby ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, je obeť lepšie chránená pred druhotnou viktimizáciou.

Špecifikované ustanovenie smerom k rozsahu prípustnosti intímnych otázok expressis verbis Trestný poriadok neupravuje. Vzhľadom na citlivosť týchto otázok je vhodné upraviť § 8 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj § 134 a § 135 Trestného poriadku tak, aby bolo možné klásť otázky smerujúce do intímnej oblasti vypočúvanej obete len vtedy, ak je to nevyhnutné pre objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie.

Podľa § 134 ods. 5 Trestného poriadku má v prípade vybraných trestných činov, vrátane trestných činov proti ľudskosti, vypočúvaná osoba, ktorá je obzvlášť zraniteľnou osobou, ak tomu nebránia závažné dôvody, právo na to, aby výsluch v prípravnom konaní viedla spravidla osoba rovnakého pohlavia ako vypočúvaná osoba. Predmetný zákon stanovuje, že obeť si môže vybrať pohlavie osoby, ktorá vedie jej výsluch a toto oprávnenie rozšíri aj voči tlmočníkom, ak tomu nebránia závažné dôvody.


NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU A ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE

 • Zákon z 1. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023
Anotácia:

Zrýchlenie a zefektívnenie vedenia exekúcií - zavedenie tzv. donucovacích opatrení, ktorými majú byť peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

Popis:

Základným cieľom zákona je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných povinností nevyhnutných pre ukončenie exekučného konania.

V tejto súvislosti sa navrhuje zavedenie tzv. donucovacích opatrení, ktorými majú byť:

 • peňažná pokuta,
 • zadržanie vodičského preukazu,
 • zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a
 • použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

Tieto donucovacie opatrenia budú aplikovateľné nielen pri vynucovaní plnenia povinnosti súčinnosti (v tomto prípade však len donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty) a povinnosti uskutočniť vyhlásenie o majetku, ale aj v exekučných konaniach vedených na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj v exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom (v súvislosti s čím súčasne dochádza k vypusteniu právnej úpravy exekúcie zadržaním vodičského preukazu).

Okrem uvedeného sa v súvislosti so zabezpečením zrýchlenia a zefektívnenia exekučného konania sa dopĺňa právna úprava výkonu exekúcie na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Navyše sa zavedú aj niektoré úpravy, ktoré majú za cieľ zefektívniť vedenie exekučného konania a posilniť postavenie oprávneného v exekučnom konaní.


 ZÁKON O AKREDITÁCII ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

 • Zákon z 2. februára 2023 o akreditácii orgánov posudzovania zhody (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023
Anotácia:

Implementácia nariadenia EÚ, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Popis:

Akreditáciu, ako systém posudzovania zhody vytvorený na odstránenie technických prekážok obchodu a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa majú všetky vyspelé krajiny upravenú osobitnými právnymi predpismi. Akreditácia sa tak uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev, platnými technickými normami, medzinárodnými normami, európskymi normami a dokumentmi medzinárodných a regionálnych organizácií združujúcich akreditačné orgány.

Zákonom sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) v platnom znení. Zabezpečuje sa úprava akreditácie v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby odrážala aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax pri uplatňovaní súčasne platného zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 505/2009 Z. z.").

Zákon zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb na Slovensku a poskytuje oproti doterajšiemu stavu ucelenejšiu a prehľadnejšiu právnu úpravu zohľadňujúcu dynamický vývoj v oblasti akreditácie. Nová právna úprava vychádza z potreby upraviť najmä pôsobnosť riadiacich orgánov Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len "SNAS") - riaditeľ, dozorná rada a Slovenská akreditačná rada, ako aj z potreby vytvorenia fondu investícií a rozvoja.

Zákonom sa tiež precizuje úprava rezervného fondu a správneho konania o akreditácii a dochádza k zmene samotnej štruktúry právneho predpisu. Ďalej dochádza napríklad k úprave ustanovení týkajúcich sa žiadosti o akreditačnú službu a jej podávania prostredníctvom informačného systému SNAS. Spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa dokumentov vydávaných SNAS.

Z dôvodu, že Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a má povinnosť byť členom európskych a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, je vhodné, aby štát znášal náklady spojené s členskými poplatkami a účasťou Slovenskej republiky v týchto organizáciách. Aktívnou účasťou v týchto inštitúciách sa zvyšuje uznávanie SNAS na európskej a medzinárodnej úrovni. Priamo zo zákona je tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iné ako vyššie uvedené účely. 

 

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Обов'язкові поля