Program pre cudzincov

Na základe viac ako 18 ročnej intenzívnej praxe v poskytovaní právnych služieb pre množstvo domácich a zahraničných firiem, obchodných spoločností, podnikov a podnikateľov v rôznych oblastiach obchodu Vám predkladáme špeciálny PROGRAM našich odborných služieb pre cudzincov a zahraničných klientov:

 • komplexne právne poradenstvo v oblasti podnikateľskej činnosti a daňového systému na území SR v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach žiadostí o povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky
 • osobitne zastupovanie klientov pred príslušnými oddeleniami cudzineckej polície
 • komplexné právne poradenstvo pri akvizícií zahraničného subjektu do podnikateľského prostredia v SR v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • obchodnoprávne poradenstvo pri voľbe vhodného a optimálneho spôsobu podnikania na území SR a následné nastavenie správy Vášho podnikania v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • komplexná ako aj individuálna obchodnoprávna analýza nastavení vnútorných a vonkajších zmluvných vzťahov Vášho podniku v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • právny audit Vašich zmluvných a iných obchodnoprávnych vzťahov, právny audit Vašich pracovnoprávnych dokumentov, interných smerníc a iných interných zmluvných vzťahov, následné prerokovanie výstupov auditu v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • spracovanie a správa príslušnej zmluvnej dokumentácie vrátane manuálu jej používania v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti transferového oceňovania a príslušnej transferovej dokumentácie v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach nehnuteľností, správy nehnuteľností, investičných nehnuteľností a stavebného práva, vrátane vypracovania právnej due diligence na nehnuteľnosti v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • založenie, zmeny alebo rušenie/likvidácia Vášho podniku, pobočky zahraničného podniku, organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, obchodných spoločností a SZČO na Slovensku
 • zrušenie alebo pozastavenie živností a iných predmetov podnikania/činností
 • právne poradenstvo vo veci získania licencii, koncesií, viazaných živností a iných povolení na osobitné druhy podnikania
 • právne poradenstvo vo veciach zaobstarania apostil (apostille) / legalizácia (superlegalizácia) dokumentov vydaných na Slovensku a v zahraničí
 • komplexný právny sprievod počas fúzii, akvizícii či predajov podniku v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • vypracovanie a/alebo úprava pracovnoprávnych dokumentov, zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych záväzkových vzťahov spolu so spracovaním manuálu ich používania
 • vypracovanie, príprava a prezentácia analýz a stanovísk podľa zadaní a potrieb klienta so zameraním na podporu jeho podnikania, obchodu a riadenia podniku v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • komplexné poradenstvo a vypracovanie dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov
 • zastupovanie a komplexné obchodnoprávne poradenstvo na obchodných rokovaniach v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku
 • zastupovanie klientov v osobitných konaniach na daňových úradoch, na finančnej správe a na inšpektoráte práce, prípadne na iných príslušných inšpektorátoch v SR
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo všetkých ďalších správnych konaniach, konaniach na všetkých úrovniach štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, na všetkých úradoch a orgánoch verejnej moci
 • zastupovanie v trestných a priestupkových konaniach, komunikácia s políciou, prípadne inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri priestupkových a v trestných konaniach
 • komplexná správa Vašich pohľadávok zahŕňajúca vymáhanie Vašich pohľadávok, postúpenie pohľadávok, uzatváranie splátkových kalendárov, dohôd o urovnaní, príprava podkladov k uznaniu záväzkov a iné
 • poskytovanie iných právnych služieb podľa Vašich požiadaviek a potrieb v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku.

VEC:
PROGRAM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PRE CUDZINCOV A ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV

PROGRAM:
„PARTNER PRE SÚKROMNÝ SEKTOR - ZAHRANIČNÉ SUBJEKTY“

KAPITOLA:
„Partner pre CUDZINCOV/ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV“

CIEĽOVÁ SKUPINA:
cudzinci, zahraničné fyzické a právnické osoby začínajúce s podnikaním v SR alebo už podnikajúce na území SR, zahraničný investori, obchodníci a podnikatelia

HLAVNÝ PARTNER:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária