Program pre firmy

Na základe viac ako 18 ročnej intenzívnej praxe v poskytovaní právnych služieb pre množstvo domácich a zahraničných firiem, obchodných spoločností, podnikov a podnikateľov v rôznych oblastiach obchodu Vám predkladáme špeciálny PROGRAM našich odborných služieb pre firmy:

 • obchodnoprávne poradenstvo vo všetkých oblastiach a štruktúrach podnikového riadenia a správy Vášho podnikania
 • komplexná ako aj individuálna obchodnoprávna analýza nastavení vnútorných a vonkajších zmluvných vzťahov Vášho podniku
 • právny audit Vašich zmluvných a iných obchodnoprávnych vzťahov, právny audit Vašich pracovnoprávnych dokumentov, interných smerníc a iných interných zmluvných vzťahov
 • následné nastavenie, vypracovanie a/alebo úprava všetkých Vašich obchodnoprávnych zmlúv, dohôd a iných záväzkových vzťahov spolu so spracovaním manuálu ich používania
 • ponúkame najmä vypracovanie nasledovných dokumentov „na mieru“:
  • kúpna zmluva na predaj/kúpu zariadenia, tovaru a iných hnuteľných vecí
  • kúpna zmluva na predaj/kúpu nehnuteľností
  • zmluva o výhradnom (exkluzívnom) obchodnom zastúpení
  • zmluva o nevýhradnom obchodnom zastúpení
  • zmluva o výhradnom predaji tovaru
  • zasielateľská zmluva
  • zmluva o preprave tovaru
  • všeobecné obchodné podmienky na predaj, kúpu, prepravu tovaru a iné
  • rámcová zmluva o poskytovaní dodávateľských služieb
  • rámcová zmluva o spolupráci - dodávateľ/odberateľ
  • záväzná objednávka na tovar
  • všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru (produktov)
  • reklamačný poriadok pre predaj tovaru (produktov)
  • manuál k používaniu reklamačného poriadku pre predaj tovaru (produktov)
  • rámcová zmluva o dielo
  • licenčná zmluva na predmety priemyselného a duševného vlastníctva
  • zmluva o nájme nebytových priestorov
  • zmluva o nájme hnuteľných vecí a/alebo zariadení
  • dohoda o poskytovaní vernostných zliav z kúpnej ceny tovaru (produktu)
  • zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností
  • zmluva o sprostredkovaní
  • mandátna zmluva
  • zmluva o vernostnom programe
  • úverová zmluva, zmluva o pôžičke finančných prostriedkov, o výpožičke hnuteľných vecí a/alebo zariadení
  • iné dokumenty podľa zadania a potreby klienta
 • vypracovanie a/alebo úprava pracovnoprávnych dokumentov, zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych záväzkových vzťahov spolu so spracovaním manuálu ich používania a to najmä:
  • pracovná zmluva na dobu určitú
  • pracovná zmluva na dobu neurčitú
  • manažérska zmluva
  • dohoda o vykonaní práce
  • dohoda o pracovnej činnosti
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • dohoda o hmotnej zodpovednosti
  • dohoda o užívaní služobného motorového vozidla
  • dohoda o užívaní mobilného telefónu, notebooku
  • tvorba interných smerníc zamestnávateľa, ako napr. pracovný poriadok, čerpanie dovolenky, používanie dochádzkového systému alebo iného softvéru a ďalšie vnútropodnikové pravidla nevyhnutné pri výkone práce zamestnancov
  • tvorba opatrení v prípade nariadenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • výpoveď o skončení pracovného pomeru daná zamestnancovi
 • okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanca
 • iné dokumenty podľa zadania a potreby klienta
 • vypracovanie, príprava a prezentácia analýz a stanovísk podľa zadaní a potrieb klienta so zameraním na podporu ich podnikania, obchodu a riadenia podniku
 • komplexné poradenstvo a vypracovanie dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov
 • poradenstvo pri zabezpečení agendy verejného obstarávania registrácia partnera verejného sektora spolu so všetkými službami a činnosťami oprávnenej osoby pre potreby registrácie a jej správy v registri partnerov verejného sektora SR
 • zastupovanie na obchodnoprávnych rokovaniach a komplexné obchodnoprávne poradenstvo pri obchodných rokovaniach
 • zastupovanie na pracovnoprávnych rokovaniach a vyjednávaniach s Vašimi zamestnancami a ich zástupcami
 • zakladanie, zmeny alebo rušenie/likvidácia obchodných spoločností prípadne ďalších podnikateľských subjektov, ktoré sú s Vami majetkovo a/alebo personálne prepojené
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v sporovej agende Civilného sporového poriadku
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých správnych konaniach, konaniach na všetkých úrovniach štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, na všetkých úradoch a orgánoch verejnej moci
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v agende Správneho súdneho poriadku
 • zastupovanie vo všetkých reklamačných a súdnych konaniach v spotrebiteľských sporoch, v spotrebiteľskej agende, ochrana proti spotrebiteľskému právu
 • zastupovanie v trestných a priestupkových konaniach, komunikácia s políciou, prípadne inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri priestupkových a v trestných konaniach
 • komplexná správa Vašich pohľadávok zahŕňajúca vymáhanie Vašich pohľadávok, postúpenie pohľadávok, uzatváranie splátkových kalendárov, dohôd o urovnaní, príprava podkladov k uznaniu záväzkov a iné
 • právne poradenstvo a zastupovanie pri vymáhaní iných nárokov a plnení vo Váš prospech
 • spracovanie a podanie prihlášok do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom, v likvidačnom a reštrukturalizačnom konaní, prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní a zatupovanie klientov v týchto konaniach
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach nehnuteľností, správy nehnuteľností, investičných nehnuteľností a stavebného práva, vrátane vypracovania právnej due diligence na nehnuteľnosti
 • komplexné korporátne poradenstvo pre štatutárov Vašich spoločnosti pri riadení a rozhodovaní, priama účasť a poradenstvo na zasadnutiach a valných zhromaždeniach akcionárov, spoločníkov a iných kolektívnych orgánov Vašich spoločností
 • poskytovanie iných právnych služieb podľa Vašich požiadaviek a potrieb.

V oblasti poskytovania právneho poradenstva pre firmy a podnikateľov Vám dávame do pozornosti naše nasledovné referencie:

 • sme právny poradca nadnárodného holdingu podnikajúceho v oblasti poisťovníctva pri fúzií/zlúčení so slovenským podnikom
 • sme právny poradca niekoľkých renomovaných slovenských spoločností podnikajúcich vo všetkých oblastiach sprostredkovania obchodov s realitami (realitné kancelárie)
 • sme právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa správou nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb
 • sme právny poradca významnej slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa sanáciou rozsiahlych škôd po požiaroch, vode a vykonávajúcej špeciálne činnosti v súvislosti s odstraňovaním škôd v priemyselných odvetviach
 • sme právnym poradcom nadnárodnej spoločnosti a viacerých slovenských spoločností poskytujúcich logistické služby a podnikajúcich v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
 • právny poradca nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou, výskumom a vývojom farmaceutických foriem v liečbe sterility, reumatológiie, osteoartrózy, dermatológie, pneumológii a v športovej medicíny
 • právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa veľkodistribúciou /veľkoobchodom/ liečiv, humánnych liekov, psychotropných a omamných látok ako aj zdravotníckych pomôcok
 • právny poradca dcérskej spoločnosti nadnárodného holdingu najväčšieho výrobcu mliečnych výrobkov na svete
 • právny poradca viacerých českých hotelov pri správe a vymáhaní pohľadávok v SR
 • právny poradca nadnárodného holdingu zaoberajúceho sa výrobou, distribúciou a predajom energetických nápojov
 • právny poradca slovenského holdingu zaoberajúceho sa strojárskym priemyslom
 • právny poradca najväčšieho nadnárodného československého holdingu podnikajúceho v oblasti vývoja a distribúcie, poskytovania IT služieb v oblasti správy úložísk, súvisiacich programov a aplikácií
 • právny poradca viacerých slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti vývoja a distribúcie počítačových programov/aplikácií
 • právny poradca významnej slovenskej konzultačnej spoločnosti, ktorá sa systematicky venuje spracovaniu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
 • právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa personálnym poradenstvom, sprostredkovaním zamestnania, poradenstvom a podnikaním v oblasti ľudských zdrojov
 • právny poradca viacerých slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti ekonomického poradenstva, účtovných služieb, podnikovej organizačnej a personálnej agendy
 • sme dlhoročným právnym poradcom európskeho automobilového holdingu zastúpeného v 17-tich krajinách EU podnikajúceho v oblasti autorizovaného predaja a servisu viacerých renomovaných značiek motorových vozidiel a motocyklov
 • sme dlhoročným právnym poradcom slovenskej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti autorizovaného predaja a servisu dvoch luxusných nemeckých značiek motorových vozidiel
 • sme dlhoročným právnym poradcom slovenskej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti autorizovaného predaja a servisu dvoch renomovaných ázijských značiek motorových vozidiel
 • sme právnym poradcom slovenskej spoločnosti, ktorá je pre SR importérom významnej japonskej značky motorových vozidiel
 • sme právnym poradcom slovenských dcérskych spoločností nadnárodného koncernu, ktorý je popredným dodávateľom ložiskových produktov a systémov pre automobilový priemysel a ďalších 60 odvetví strojárskeho priemyslu,
 • viac ako 1 500 000,- Eur fakturovaných v posledných rokoch za právne služby poskytnuté firmám vo vyššie uvedenom rozsahu podpory ich podnikania a obchodu.

VEC:
PROGRAM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PRE FIRMY

PROGRAM:
„PARTNER PRE SÚKROMNÝ SEKTOR“

KAPITOLA:
„Partner pre FIRMY“

CIEĽOVÁ SKUPINA:
obchodné spoločnosti, podniky a podnikatelia právnické a/alebo fyzické osoby, malé a stredne veľké firmy, účelové združenia majetku a iné združenia, zoskupenia či subjekty oprávnené podnikať alebo podporujúce podnikanie a obchod

HLAVNÝ PARTNER:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária