Change in legislation

Výber legislatívnych zmien a noviniek za marec 2023

Published: Author: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


OPATRENIE O SUMÁCH ZÁKLADNEJ NÁHRADY ZA POUŽÍVANIE CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH

 • Opatrenie č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (úplné znenie opatrenia nájdete TU
 • Účinnosť: 1. apríla 2023
Anotácia:

Zvýšenie súm základnej náhrady: pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,063 eura/km na 0,067 eura/km, pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,227 eura/km na 0,239 eura/km.

Popis:

Účelom opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm základnej náhrady, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z., bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac apríl 2022. Podľa štatistických údajov za mesiac november 2022 mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105,1, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,1 percentuálneho boda (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady).

Opatrením sa sumy základnej náhrady zvýšia nasledovne:

- pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,063 eura/km na 0,067 eura/km,

- pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,227 eura/km na 0,239 eura/km.

Sumy základnej náhrady sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor.


ZMENA NARIADENIA O VEREJNEJ MINIMÁLNEJ SIETI POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 105/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť:  31. marca 2023
Anotácia:

Rozšírenie verejnej minimálnej siete v oblasti paliatívnej medicíny stanovením normatívu hospicov, mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny, lôžok paliatívnej medicíny v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a normatívu lekárskych miest pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore paliatívna medicína.

Popis:

Zámerom nariadenia je rozšírenie verejnej minimálnej siete v oblasti paliatívnej medicíny, a to stanovením normatívu hospicov, mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny, lôžok paliatívnej medicíny v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a normatívu lekárskych miest pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore paliatívna medicína.

Cieľom tohto nariadenia je tak zvýšiť dostupnosť paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v prirodzenom domácom alebo v inom komunitnom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Dostupnosť paliatívnej zdravotnej starostlivosti je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024 a vyplýva aj z Charty práv pacientov, ktorou je Slovenská republika viazaná. V súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané. Súčasná právna úprava verejnej minimálnej siete pre hospic a mobilný hospic je definovaná v § 8 nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa ktorého verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja. Takéto poddimenzované nastavenie verejnej minimálnej siete pre hospic a mobilný hospic - 3 - spôsobuje nedostupnosť paliatívnej zdravotnej starostlivosti v podstate na celom území Slovenska. Početnosť lôžok paliatívnych oddelení v priemere predstavovalo 20 lôžok na kraj, čo je významne pod normou 8 lôžok na 100 000 obyvateľov kraja.


NOVELA ZÁKONA O PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOCH NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

 • Zákon č. 96/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2023
Anotácia:

Vytvorenie podmienok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na plynulý prechod od poberania rodičovského príspevku na poberanie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa.

Popis:

Cieľom zákona je vytvorenie podmienok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na plynulý prechod od poberania rodičovského príspevku na poberanie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa.

Podľa súčasného znenia zákona je možné fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky tj. až po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa, čo vytvára neistotu a v období, kým je dokončené posúdenie, pretože rodina ostáva bez finančnej podpory, čo môže trvať dva až tri mesiace. Novela zákona umožňuje, aby mohol rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím požiadať o príspevok vopred, ešte v období trvania rodičovskej dovolenky, pričom príspevok na opatrovanie by bol vyplácaný až po ukončení rodičovskej dovolenky. Zákon pomáha napĺňať záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, keďže zabezpečuje kontinuitu podpory rodín detí s ťažkým zdravotným postihnutím.


ZMENA VYHLÁŠKY O PODROBNOSTIACH O VÝŠKE POSKYTOVANEJ PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA, O VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH POSKYTNUTIA PODPORY A O OBSAHU ŽIADOSTI

 • Vyhláška č. 87/2023  Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023 
Anotácia:

Úprava úrokových sadzieb úverov poskytovaných právnickým osobám; úprava maximálnej výšky poskytovanej podpory v prípade niektorých podúčelov v rámci obnovy bytových budov.

Popis:

Vyhláška reaguje na vývoj úrokových sadzieb na finančných trhoch a rastúce ceny stavebných materiálov a stavebných prác v predchádzajúcom roku. Štátny fond rozvoja bývania môže poskytovať podporu len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.

V rámci jednotlivých schém pomoci sú určené hranice minimálnej pomoci, ktoré žiadateľ nesmie prekročiť. Zvýhodnením pre žiadateľa, ktorým je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len "právnická osoba"), v rámci podpory poskytovanej Štátnym fondom rozvoja bývania je nízka úroková sadzba v porovnaní s úrokovými sadzbami komerčných úverov poskytovaných na obdobné účely.

Vyhláška obsahuje úpravu úrokových sadzieb úverov poskytovaných právnickým osobám tak, aby nová úroková sadzba reagovala pružne na vývoj úrokových sadzieb na finančných trhoch a žiadateľ tak mohol získať úver v požadovanej výške bez nutnosti jeho zníženia pri zohľadnení pravidiel poskytovania štátnej pomoci, resp. by mu úver Štátny fond rozvoja bývania neposkytol.

V nadväznosti na nárast cien stavebných materiálov a prác v predchádzajúcom roku sa upraví aj maximálna výška poskytovanej podpory v prípade niektorých podúčelov v rámci obnovy bytových budov; pričom maximálny limit stanovený zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov sa neprekračuje.


NOVELA ZÁKONA O SPRÁVNYCH POPLATKOCH

 • Zákon č. 109/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2023, 1. júla 2023
Anotácia:

Zníženie správneho poplatku pri zápise nového držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 v prípade, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla, a to o 70%, najviac však na 33 eur.

Popis:

Cieľom zákona je znížiť správny poplatok pri zápise nového držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 v prípade, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla, a to o 70%, najviac však na 33 eur.

Dôvodom je, že výška správneho poplatku pri zápise do evidencie vozidiel je závislá od výkonu motora, pričom v tejto výške sa zohľadňuje viacero faktorov spojených s užívaním takéhoto vozidla, napr. viac emisií, väčšia záťaž na vozovku a tým jej opotrebovanie a potreba opráv atď., s čím sú spojené náklady štátu na odstraňovaní dôsledkov týchto záťaží. Pri ďalšom predaji ojazdeného motorového vozidla novému majiteľovi a pri zápise nového držiteľa takéhoto vozidla však už výška správneho poplatku podľa výkonu motora stráca svoj zmysel, keďže vyššie pomenované faktory už boli zohľadnené vo výške správneho poplatku pri prvom zápise vozidla. Počas existujúceho právneho stavu, ktorý nastane po zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (k 1.4.2023) tak môžu nastať situácie, že staršie vozidlá s výkonom nad 154 kW budú takmer nepredajné, keďže ich trhová hodnota bude nižšia, ako poplatok za administratívny prepis na nového majiteľa. Hrozí preto, že ich noví majitelia nebudú prepisovať na seba, ale ich budú prevádzkovať na pôvodného majiteľa, čím vzniká riziko právnych sporov pri uplatňovaní objektívnej zodpovednosti, povinného ručenia, využívaní diaľnic, parkovacích systémov a podobne.

V prípade, ak sa nemení evidenčné číslo, odpadajú nielen náklady na vyhotovenie nových tabuliek, ale sa znižuje aj náročnosť procesu pre príslušné orgány. Je preto vhodné, aby pri takomto zápise nového držiteľa výška správneho poplatku zohľadňovala tieto skutočnosti. Predmetné zníženie približne zodpovedá administratívnym nákladom správneho orgánu vykonávajúceho zápis nového držiteľa. 


2.   SCHVÁLENÉ ZÁKONY


 NOVELA ZÁKONA O MAJETKU OBCÍ A ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ

 • Zákon z 30. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. novembra 2023
Anotácia: 

Úprava pravidiel nakladania s majetkom obcí; v súvislosti s prevodom majetku mesta Bratislava a mesta Košice na mestské časti: explicitné uvedenie povinnosti správcu udržiavať zverený majetok v užívania schopnom stave, ako aj majetok zveľaďovať, explicitné uvedenie práva na primeranú náhradu za zhodnotenie majetku vlastníka aj vo vzťahu mesto vs. mestská časť a možnosť mesta bezodplatne sa zriecť majetku v prospech mestských častí, ktorý im predtým zverila.

Popis:

Zákon rieši dva okruhy problémov. Prvá časť zákona sa týka prevodu majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice na mestské časti. Z praxe vyplynuli závažné problémy vyplývajúce zo súčasnej právnej úpravy, a to jednak úpadok majetku zvereného týmito mestami svojim mestským častiam, ako aj komplikované právne vzťahy pri investičných zámeroch na majetku zverenom mestským častiam.

Samosprávy nie sú ochotné vynakladať finančné prostriedky na zveľaďovanie cudzieho majetku odvolávajúc sa na povinnosť hospodárne nakladať s vlastným majetkom (napríklad § 8 ods. 3 zákona 369/1990 Zb.) Uvedené vedie napríklad k nasledovným neželaným javom: 

-     zverený majetok vlastníka upadá, až prestane byť užívaniaschopným,

-   mestská časť na svojom území neinvestuje do majetku mesta bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka a dohode o budúcom vzájomnom vysporiadaní / zverení majetku,

-    neochota mestskej časti poskytnúť dotácie obyvateľom na realizáciu projektov umiestnených na pozemkoch mesta (napríklad revitalizácia kontajnerového stojiska),

-      praktické problémy v súčinnosti mesta a mestských častí aj pri relatívne jednoduchých projektoch (kontajnerové stojisko),

Legislatívna zmena spočíva v troch bodoch:

 1. explicitné uvedenie povinnosti správcu udržiavať zverený majetok v užívania schopnom stave, ako aj majetok zveľaďovať,
 2. explicitné uvedenie práva na primeranú náhradu za zhodnotenie majetku vlastníka aj vo vzťahu mesto vs. mestská časť a
 3. možnosť mesta bezodplatne sa zriecť majetku v prospech mestských častí, ktorý im predtým zverila.

Druhá časť zákona sa týka prevodu vlastníctva majetku obce, teda najmä novelizácie § 9 a § 9a, § 9b Zákona o majetku obcí. Novela Zákona o majetku obcí reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti hospodárenia s majetkom obcí a prevodov vlastníctva ich majetku. Novela sa zameriava na úpravu pravidiel nakladania s majetkom obcí s cieľom zvýšiť jeho transparentné, efektívne a hospodárne nakladanie. V aplikačnej praxi dochádza zo strany obcí k nerešpektovaniu a nedodržiavaniu postupov prevodu majetku spôsobmi ustanovenými v Zákone o majetku obcí, k čomu prispievajú aj chýbajúce a nejednoznačné vnútorné pravidlá obcí týkajúce sa tejto oblasti.

Novela stanovuje verejne kontrolovateľný proces prevodu a nájmu majetku obce obchodnou verejnou súťažou od jej vyhlásenia až po samotný prevod a nájom majetku. Zásadnú zmenu, ktorú novela prináša je stanovenie jediného kritéria, ktorým je ponuka najvyššej ceny, a to pri prevode majetku obce, ako aj pri jeho prenechaní do nájmu. Na základe novely Zákona o majetku obcí má predkladanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže prebiehať prostredníctvom elektronickej schránky obce a návrhy spolu s cenovou ponukou bude obec povinná zverejniť. Novela zákona umožní obciam odmietnuť návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže, len ak nesplnia jej podmienky a zároveň neponúknu najvyššiu cenu, pričom rieši aj zrušenie obchodnej verejnej súťaže. Do zásad hospodárenia s majetkom obcí novela dopĺňa povinnosť obce upraviť všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva a nájom jej nehnuteľného majetku, ktoré sa použijú pri každom prevode a nájme nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom.

Novela do zásad hospodárenia obcí zavádza povinnosť obecného zastupiteľstva upraviť podmienky pre zníženie kúpnej ceny oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom uvedené sa má vzťahovať aj na prenechanie majetku obce do nájmu. Novela stanovuje upraviť obecnému zastupiteľstvu dôvody hodné osobitného zreteľa, pričom exemplifikatívne uvádza, že ide najmä o prípady prevodov nehnuteľností s malou výmerou a nízkej hodnoty alebo v odôvodnených prípadoch podpory všeobecne akceptovateľného verejnoprospešného účelu. Pri prevodoch majetku obcí sa z dôvodu hodného osobitného zreteľa dopĺňa do zákonného znenia určenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku podľa osobitného predpisu, ktorú bude obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom spolu so zámerom previesť majetok obce týmto spôsobom. Zákonné ustanovenie sa vzťahuje aj na prenechanie majetku obce do nájmu.

Dôležitou časťou novely je vzhľadom na netransparentné prevody majetku zo strany obcí a ich nerešpektovaniu a nedodržiavaniu postupov týchto prevodov spôsobmi ustanovenými v zákone, povinnosť hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce aspoň raz za kalendárny rok, ako aj povinnosť obce zverejniť výsledky tejto kontroly.

V závere sa novela zaoberá možnosťou dovolania sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, pričom možnosť dovolania sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku rozširuje aj o iné prípady spôsobov prevodu majetku. Novela Zákona o majetku obcí okrem podmienky trvalého pobytu fyzickej osoby, rozširuje okruh oprávnených osôb dovolania sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku o fyzickú osobu vlastniacu nehnuteľnosť v obci, alebo osobu, ktorá má na veci právny záujem.


NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

 • Zákon z 29. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť:  1. septembra 2023
Anotácia:

Úprava zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách.

Popis:

Cieľom zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností.

V zákone sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Zákon prispieva k naplneniu záväzku Programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa do výchovy a vzdelávania žiakov ďalších odborníkov oblasti športu, významných umelcov alebo významných odborníkov z rôznych oblastí ekonomických a iných činností, súvisiacich s odborným vzdelávaním.


NOVELA ZÁKONA O PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ

 • Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU
 • Účinnosť:  1. mája 2023

Anotácia:

Rozšírenie poskytovania príspevku aj na štvrté dieťaťa narodené tej istej matke v plnej výške oproti v súčasnosti redukovanej výšky.

Popis:

Diskusia o podpore pri narodení dieťaťa sa vedie už dlho. Zákon prináša rozšírenie poskytovania príspevku aj na štvrté dieťaťa narodené tej istej matke v plnej výške oproti v súčasnosti redukovanej výšky.

Po schválení novely už bude aj príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa v plnej sume, teda 829,86 eura. Pri piatom a ďalšom pôrode už príspevok nie je v plnej sume, výška príspevku je 151,37 eura.


NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

 • Zákon zo 16. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2023

Anotácia:

Úprava trestnej zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa, mačku alebo fretku za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich.

Popis:

Cieľom predmetnej právnej úpravy je predovšetkým upraviť trestnú zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich, najmä mäsa, masti, kože, kožušiny a pod., a to v prípadoch, kedy neboli splnené zákonné dôvody k usmrteniu zvieraťa podľa § 22 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Tento zákon reaguje na zistenia orgánov činných v trestnom konaní, kedy v súčasnosti právna úprava Trestného zákona síce umožňuje trestne stíhať páchateľa za týranie, resp. utýranie zvieraťa, nerieši však prípady, kedy páchateľ s protiprávne usmrteným spoločenským zvieraťom ďalej nakladá, a to na účely spracovania jeho ostatkov. Takéto konanie je nežiadúci jav, ktorý musí byť eliminovaný, no v súčasnosti ho z trestnoprávneho hľadiska nie je možné, bez splnenia ďalších znakov skutkovej podstaty, podradiť pod trestný čin Týrania zvierat v zmysle ust. § 305a Trestného zákona. Takéto konanie sa posudzuje "len" ako podozrenie z priestupku podľa § 48 ods. 5 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - z porušenia zákazu týrania zvieraťa v zmysle § 22 ods. 2 tohto zákona, čo nie je možné považovať za stav postačujúci.

Napriek tomu, že takéto konanie páchateľov bolo doposiaľ orgánmi činnými v trestnom konaní zaznamenané len na psoch, ochranu v postavení spoločenského zvieraťa je potrebné poskytovať aj mačkám, na čo nadväzuje doplnenie definície "spoločenské zviera" v tejto novele Trestného zákona, ktorým sa rozumie pes, mačka a fretka.

Na základe vyššie uvedeného sa preto do Trestného zákona dopĺňa nová skutková podstata trestného činu "Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu" (ako § 305aa), ktoré reflektuje práve na situáciu, kedy je spoločenské zviera, ktorým sa rozumie pes, mačka alebo fretka, bez primeraného dôvodu usmrtené za účelom jeho ďalšieho spracovania alebo získania produktov z neho, pričom primerané dôvody na usmrtenie zvieraťa ustanovuje § 22 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zákon v jeho ďalšej časti reaguje aj na potrebu zabezpečenia zvýšenej trestnoprávnej ochrany zvierat, ktoré sú používané na liečebné, športové alebo rekreačné účely. Odhliadnuc od toho, že v právnom poriadku Slovenskej republiky má zviera postavenie živého tvora, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami, vyššiu právnu ochranu je mu dôvodné poskytovať najmä vtedy, ak plní také úlohy, ktoré slúžia na duševný rozvoj človeka. Z praxe možno poukázať na aktivity, kde sa ľudia v súčinnosti so zvieraťom, najmä psom, mačkou, či koňom, venujú rôznym aktivitám, napr. hipoterapii, felinoterapii, agroturistike a pod. Majúc na zreteli túto skutočnosť sa preto dopĺňa do ust. § 305a ods. 2 písm. c) Trestného zákona, v rámci kvalifikačných pojmov, aj znak spáchania činu na zvierati používanom na liečebné, športové alebo rekreačné účely, nakoľko je zrejmý záujem spoločnosti na zvýšenej ochrane zvierat využívaných na tieto konkrétne účely, a to pred ich prípadným týraním, resp. utýraním.

 

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Required fields