Informácie

Advokátska kancelária

KRION Partners je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou ako spoločnosť oprávnená poskytovať právne služby a právne poradenstvo v zmysle zákona o advokácii a prepisov vydaných Slovenskou advokátskou komorou. Zakladajúci a riadiaci partner je licencovaný advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

KRION Partners je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s výškou poistného plnenia do 2.000.000,00 EUR.

Základné imanie spoločnosti je 30.000,00 EUR.

KRION Partners je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora SR ako partner verejného sektora s transparentným označením konečného užívateľa výhod.

Fakturačné údaje:

KRION Partners s.r.o.
advokátska kancelária ▪ law firm

Sídlo: Palisády 50, 811 06 Bratislava 1 - Slovakia
IČO: 36 858 617
DIČ: 2022621051
IČ DPH: SK2022621051
Spoločnosť zapísaná: OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 52822/B