JUDr. Eva Laliková

spolupracujúci advokát pre civilné právo procesné so zameraním na obchodné a pracovné právo, zmluvné a stavebné právo

Prax

  • Eva má 14-ročnú prax v oblasti práva a 11 ročnú prax v advokácií.
  • Je expertom na súdnu sporovú agendu v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva.
    Odborne sa venuje právnemu poradenstvu pre podnikateľov v rôznych aspektoch ich obchodných vzťahov, zároveň má bohaté skúsenosti s právnym poradenstvom v oblasti investičnej výstavby a realizovania stavieb. Aktívne  spolupracuje na viacerých developerských projektoch.
  • Rovnako má neoceniteľné skúsenosti s insolvenčnými konaniami a s insolvenčným prostredím, taktiež s vymáhaním a správou pohľadávok.
  • Okrem všeobecných súdov zastupuje množstvo klientov v rôznych procesných konaniach na Najvyššom súde SR a pred Ústavným súdom SR.
  • Eva má širokú prax v zmluvnom práve na expertnej úrovní a pracovala na príprave viacerých due diligence pre zahraničných a slovenských investorov.
  • Právo pre ňu znamená celoživotnú výzvu spočívajúcu v hľadaní pragmatických a správnych  riešení pre klienta.

Vzdelanie

  • absolventka rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na Paneurópskej vysokej školy práva (titul JUDr. – doktor práv) - rigorózna práva - Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb
  • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr. – magister práv) – diplomová práca - Postavenie prokurátora v trestnom konaní