Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za február 2022

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


ZMENA NARIADENIA, KTORÝM SA USTANOVUJÚ PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PODPORY V POĽNOHOSPODÁRSTVE V SÚVISLOSTI SO SCHÉMAMI ODDELENÝCH PRIAMYCH PLATIEB

 • Nariadenie  vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov(úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. februára 2022
Anotácia:

Úprava pravidiel poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Popis:

Cieľom nariadenia vlády je novelizácia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov v nadväznosti na rozhodnutia týkajúce sa minimálnych požiadaviek na získanie priamych platieb, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie a redistributívnej platby.


ZMENA NARIADENIA O PRIAMEJ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 32/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 8. februára 2022
Anotácia:

Zohľadnenie novej kategórie pedagogického zamestnanca - školský digitálny koordinátor; zrovnoprávnenie zohľadnenia náročnosti výkonu pracovnej činnosti vychovávateľov pri poskytovaní výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením; upresnenie výpočtu základného úväzku vedúcich pedagogických zamestnancov v ZUŠ.

Popis:

Dôvodom prijatia nariadenia je potreba zohľadniť v nariadení vlády novú kategóriu pedagogického zamestnanca "školský digitálny koordinátor", ako vyplýva zo zákona č. 414/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 138/2019 Z. z., zrovnoprávniť zohľadnenie náročnosti výkonu pracovnej činnosti vychovávateľov pri poskytovaní výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, spresniť výpočet základného úväzku vedúcich pedagogických zamestnancov v základnej umeleckej škole.


SADZOBNÍK ÚHRAD ZA PRÁVO POUŽÍVAŤ FREKVENCIU ALEBO IDENTIFIKAČNÝ ZNAK

 • Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 33/2022 Z. z. o vydaní opatrenia zo 7. februára 2022 č. 1/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak  (úplne znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 10. februára 2022
Anotácia:

Stanovenie spôsobu výpočtu výšky opakovaných úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

Popis:

Opatrením sa stanovuje spôsob výpočtu výšky opakovaných úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak pre každého držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií a identifikačných znakov.


ZMENA VYHLÁŠKY, KTOROU SA USTANOVUJÚ ŠTANDARDY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY A LEHOTY POSKYTOVANIA ÚDAJOV

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2022 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstvazdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov (úplne znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2022
Anotácia:

Ustanovenie číselníkov pre rezort zdravotníctva, ktoré sú štandardizované a zverejnené na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií.

Popis:

Cieľom právnej úpravy je ustanovenie číselníkov pre rezort zdravotníctva, ktoré sú štandardizované a zverejnené na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií. Medzi štandardy zdravotníckej informatiky sa dopĺňajú nové číselníky, vzhľadom na skutočnosť, že právnou úpravou sa rozšíril rozsah údajov v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov o Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.

Vzhľadom na nové služby elektronického zdravotníctva a z dôvodu potrieb aplikačnej praxe sa dopĺňajú niektoré číselníky zdravotníckej informatiky. Medzi prebraté číselníky zdravotníckej informatiky sa prebralo aj číselník "Fakulty".

Dôvodom je rozšírenie Národného registra zdravotníckych pracovníkov o Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní podľa zákona č. 578/2004 Z. z. V súvislosti s novými elektronickými službami v zdravotníctve, a to zavádzanie dočasnej pracovnej neschopnosti v elektronickej forme a hlásení o narodení dieťaťa sa dopĺňajú aj nové číselníky.


NOVELA ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE A AUDITE

 • Zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a auditea ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 27. februára 2022, 1. marca 2022
Anotácia:

Implementácia nariadenia EÚ 2021/1060 o podpore na riadenie hraníc a vízovú politiku, vykonávanie kontroly na základe analýzy rizík.

Popis:

Zákon má pozitívny dosah na zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie, nakoľko reflektuje implementáciu čl. 74 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybolovnom a akvakulturálnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len "všeobecné nariadenie"), ktoré predpokladá vykonávanie kontroly na základe analýzy rizík.

Takýmto prístupom sa zefektívni proces výkonu administratívnej finančnej kontroly, nakoľko sa zníži administratívna záťaž zamestnancov orgánov verejnej správy vykonávajúcich administratívnu finančnú kontrolu.

Zefektívnenie výkonu finančnej kontroly zabezpečí aj možnosť podpisovať v odôvodnených prípadoch návrh správy/návrh čiastkovej správy a správu/čiastkovú správu z administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste len jedným zo zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorý vykonal finančnú kontrolu.

Cieľom zákona je taktiež upraviť možnosť externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Úpravou sa umožní vykonávať administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste inou právnickou osobou, ak tak ustanovia osobitné predpisy. Uvedená úprava sa zavádza najmä pre účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia procesných pravidiel výkonu finančnej kontroly a auditu s dôrazom na formalizáciu úkonov po skončení finančnej kontroly a auditu.


NOVELA ZÁKONA O REGISTRI ADRIES

 • Zákon č. 42/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene adoplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2022
Anotácia:

Zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe.

Popis:

Cieľom zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia novej položky do položkovej skladby údajov registra adries - údaj "názov budovy". Precizuje sa povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice.


NOVELA ZÁKONA O METROLÓGII

 • Zákon č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2022, 15 marca 2022, 1. apríla 2023
Anotácia:

Zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel, zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel.

Popis:

Predmetom zákona je najmä zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel.

Ďalej sa precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení.

Zároveň sa upravujú ustanovenia zákona č. 157/2018 Z. z. týkajúce sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti.

Súčasťou zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút. Zákonom sa má dosiahnuť aplikácia takých legislatívnych zmien, ktoré budú odrážať aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax, zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 - 2024.


2. SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ZÁKONA O REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ POMOCI

 • Zákon zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. marca 2022
Anotácia:

Reflexia na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 - uľahčenie prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta, úprava poskytovania investičnej pomoci podnikom v ťažkostiach.

Popis:

Zákon reflektuje na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorá zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnila podnikateľské subjekty vrátane tých, ktoré sú prijímateľmi investičnej pomoci.

Pri tejto skupine podnikateľských subjektov pandémia COVID-19 naviac priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, pričom už v rámci prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 bolo ustálené, že "hromadné" rušenie podpory inak prosperujúcich a riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom.

Na uvedené veľmi adresne reflektovala novelizácia zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z decembra 2020 (zákon č. 420/2020 Z. z.) tým, že zmiernila vybrané povinnosti a podmienky, ktoré mali prijímatelia investičnej pomoci plniť v čase priamych aj nepriamych obmedzení, resp. v čase pretrvávajúceho dopadu pandémie. Súčasne, vzhľadom na akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky, novela taktiež dočasne zmiernila niektoré vybrané povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií, ktoré sa o investičnú pomoc uchádzajú počas pandémie.

Nakoľko pandémia COVID-19 má vo všeobecnosti priamy i nepriamy vplyv na schopnosť podnikateľských subjektov udržať pracovné miesta, cieľom zákona je uľahčiť prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru podľa § 22 ods. 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak k zániku vytvoreného nového pracovného miesta došlo v období vymedzenom osobitným predpisom - nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení (ďalej len "nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení") - pracovné miesto sa považuje za udržané.

Ďalej zákon zavádza dočasnú výnimku, v zmysle ktorej možno poskytnúť investičnú pomoc aj takému subjektu, ktorý je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. Podmienkou je, že sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie COVID-19, konkrétne v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 a nebol podnikom v ťažkostiach k 31. decembru 2019.

Obe navrhované výnimky sú formulované spôsobom, ktorý je dostatočne určitý a zároveň zabezpečuje možnosť priamej aplikácie nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, v prípade, že by v dôsledku pretrvávajúcej pandémie došlo k predĺženiu obdobia, počas ktorých možno výnimky uplatniť. Ambíciou zákona nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády Slovenskej republiky prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zákon sa opätovne zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska.

Súčasťou navrhovanej úpravy je taktiež odstránenie nepresnosti v § 7 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. marca 2022.


NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

 •  Zákon zo  16. februára 2022,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov(schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 25. marca 2022
Anotácia:

Transpozícia smerníc EÚ - zavedenie nových povinných výnimiek z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom; uľahčenie cezhraničného poskytovania on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov.

Popis:

Cieľom navrhovaného právneho predpisu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie.

Prvou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (ďalej len "smernica o autorskom práve“).

Smernica o autorskom práve pristúpila k harmonizácii rôznych oblastí autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, u ktorých si to vyžiadal rýchly rozvoj digitálneho prostredia v EÚ, a preto je rozčlenená do niekoľkých samostatných častí, v ktorých sa postupne dotýka rôznych tém - výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení na zlepšenie licenčných praktík a prístupu k obsahu a opatrení na dosiahnutie dobre fungujúceho trhu autorských práv.

Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice o autorskom práve stanovujú nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zároveň je potrebné rozšíriť a doplniť ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcej problematike uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Ďalej je potrebné vytvoriť nové právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík, na základe čoho sa do časti Autorského zákona o právach súvisiacich s autorským právom pridáva nová – piata hlava s vymedzením náležitostí predmetného práva.

Zákon súčasne zavádza nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upravuje tiež otázku zodpovednosti týchto subjektov za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu. V menšej miere sa vyžadujú zásahy do problematiky zmlúv, ako aj do vzťahov medzi nositeľmi práv a používateľmi, vrátane vzťahov s organizáciami kolektívnej správy.

Celkovo by transpozícia smernice o autorskom práve do Autorského zákona mala prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí, ktorá na jednej strane niektorým subjektom pridá práva či povinnosti, avšak na druhej strane otvorí nové možnosti použitia predmetov ochrany a udeľovania licencií. Celému digitálnemu trhu by mali pomôcť aj nové nástroje transparentnosti (napr. dodatočné vyrovnanie alebo niekoľko doplňujúcich informačných či oznamovacích povinností) a väčší dôraz sa kladie aj na využívanie alternatívnych metód riešenia sporov ako je mediácia alebo arbitrážne konanie.

 Druhou smernicou preberanou do Autorského zákona je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (ďalej len "smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii").

Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii reguluje predovšetkým časť on-line služieb spojených s vysielaním, reaguje na nové metódy retransmisie a zavádza prenos programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu. Jej cieľom je uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom relevantných pre tieto činnosti.

Predkladaná novela Autorského zákona sa snaží inkorporovať zásadu krajiny pôvodu pri doplnkových on-line službách do už existujúcich inštitútov a zmlúv (konkrétne do ustanovení o rozšírených hromadných licenčných zmluvách) v Autorskom zákone tak, aby sa jednak predišlo nadmernej administratívnej záťaži vysielateľov i používateľov a jednak aby nedochádzalo k vytváraniu nových špecifických postupov vysporiadania práv. Vďaka rozšíreniu územného rozsahu licencie v Autorskom zákone tak nebude nutné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde sú doplnkové on-line služby tiež dostupné. 

Novela Autorského zákona tiež upravuje vysporiadanie práv v prípade prenosu programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu. V zmysle zachovania konzistentnosti Autorského zákona sa novela venuje najmä úprave relevantných autorskoprávnych spôsobov použitia (napr. verejný prenos, retransmisia) a ich definícií (kým nové pojmy z oblasti vysielania a retransmisie, ktoré uvedená smernica zavádza, sa dopĺňajú do obsahovo príbuzného návrhu zákona o mediálnych službách). Z toho dôvodu sú novelizované prevažne ustanovenia o spôsoboch použitia, ku ktorým možno uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, ako aj ustanovenia o povinne kolektívne spravovaných právach.

Vzhľadom na cezhraničné aspekty by malo prebratie danej smernice do Autorského zákona pozitívne ovplyvniť kreatívny priemysel, zlepšiť investície do nového obsahu a predovšetkým podporiť kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom vysielania a retransmisie programov.


NOVELA ZÁKONA O ENVIRONMENTÁLNOM FONDE

 • Zákon zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. marca 2022
Anotácia:

Efektívne fungovanie Environmentálneho fondu, zabezpečenie aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na environmentálny účel.

Popis:

Cieľom zákona je zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na environmentálny účel neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky.

Zákon bol pripravený predovšetkým z dôvodu potreby:

(i) úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté a použité finančné prostriedky z rozpočtu Environmentálneho fondu, pričom navrhované zmeny posilňujú hlavný zámer a cieľ Environmentálneho fondu podporovať starostlivosť o životné prostredie a budú mať dlhodobý pozitívny vplyv na životné prostredia;

(ii) zmeny schémy zverejňovania špecifikácie činností a podávania žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie, pričom výsledkom navrhovanej zmeny má byť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie a/alebo úveru žiadateľom, sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a schopnosti prijímať operatívne opatrenia;

(iii) navýšenia prostriedkov Environmentálneho fondu za účelom zabezpečenia zriadenia elektronickej schránky pre Environmentálny fond ako orgán verejnej moci (podľa zákona č. 305/2013 Z. z. - o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorá umožní na Environmentálnom fonde elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Environmentálneho fondu v súlade so zámerom elektronizácie štátnej a verejnej správy, využívanie elektronickej schránky Environmentálneho fondu, automatizáciu procesov súvisiacich s kontrolnými mechanizmami pri posudzovaní žiadostí o podporu z rozpočtu Environmentálneho fondu a v súvislosti s uvedeným aj zabezpečenie podporných služieb a komunikáciu Environmentálneho fondu s inými orgánmi verejnej moci, za účelom získavania informácií a podkladov potrebných k vyhodnocovaniu žiadostí podaných za účelom poskytnutia podpory Environmentálnym fondom.

(iv) zvýšenia kontroly a preverovania si subjektov, ktorým má byť poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu ako aj účelu, na ktorý má byť podpora poskytnutá, a to sprísnením podmienok, akým subjektom sa podpora poskytne ako aj doplnením oprávnenia Environmentálneho fondu požiadať o zmenu rozhodnutia ministra životného prostredia v prípade, ak vyjdú najavo nové závažné skutočnosti, ktoré ak by boli vopred známe, mali by vplyv na rozhodnutie ministra životného prostredia o poskytnutí podpory.

(v) flexibilnejšej možnosti úpravy náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory, predovšetkým z dôvodu snahy o zjednodušenie administratívneho zaťaženia žiadateľov o poskytnutie podpory;

(vi) úpravy jednotlivých ustanovení zákona, ktoré boli v pôvodnom znení zákona zmätočné alebo nejednoznačné a spôsobujú v aplikačnej praxi problémy, najmä vo vzťahu k procesom poskytovania podpory Environmentálnym fondom.Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje