JUDr. Mário Kluka, LL.M.

advokát – riadiaci člen teamu

Prax

 • Mário má 19-ročnú práx v advokácii.
 • Je expertom na zmluvné a procesné právo, riešenie sporov, stavebné právo, nehnuteľnosti a majetkové práva. Má rovnako bohaté skúsenosti s verejným sektorom.
 • Viedol a bol architektom množstva úspešných žalôb a sporov proti viacerým ministerstvám SR a iným ústredným orgánom štátnej správy. Úspešne žaloval, ale aj zastupoval niekoľko slovenských miest. Vyhral viacero hromadných spotrebiteľskych žalôb, sporov o ochranu osobnosti, žalôb o náhradu škody voči SR a reštitučných žalôb.
 • Okrem všeobecných súdov aktívne zastupuje klientov na Najvyššom súde SR, pred Ústavným súdom SR, na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu ako aj pred viacerými slovenskými a medzinárodnými arbitrážnymi súdmi, pričom sám bol 13 rokov rozhodcom na rozhodcovskom súde.
 • Zmluvne zabezpečoval developerské projekty a pripravoval due diligence pri nákupoch a predajoch investičných nehnuteľností v SR a ČR.
 • Pôsobí v niekoľkých súkromnoprávnych a verejnoprávnych poradných orgánoch.
 • Právo je pre neho výzvou, inšpiráciou a prameňom možností.

Vzdelanie

 • absolvent Brno International Business School (titul LL.M. - Master of Laws) - v odbore Obchodné právo v kontexte práva EU
 • absolvent Diplomatickej akadémie - Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • absolvent rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr. – doktor práv) – rigorózna práca - Postavenie obhajcu v trestnom konaní
 • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr. – magister práv) – diplomová práca - Žaloba v civilnom konaní