JUDr. Vladimír Janíček, LL.M.

advokát

Prax

 • Vladimír má 8-ročnú práx v advokácii a spolu 11-ročnú prax v právnej sfére.
 • Je expertom na súdnu sporovú agendu v oblasti občianskeho, správneho a stavebného práva, osobitne ústavného práva a v oblasti ľudských práv.
 • Vladimír rovnako dominuje v oblasti európskeho práva a má neoceniteľné skúsenosti aj s viacerými cudzími právnymi poriadkami.
 • Aktívne sa podieľal na príprave viacerých žalob voči ústredným orgánom štátnej správy SR, ministerstvám, prípadne iným orgánom verejnej moci s precedenčným účinkom výsledku týchto žalôb.
 • Intezívne sa venuje zastupovaniu klientov v konaniach o náhradu škody voči orgánom verejnej moci.
 • Rovnako úspešne zastupoval a zastupuje viacero klientov v konaniach pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.
 • Právo napĺňa jeho sebaralizáciu, je pre neho prostriedkom pre dosahovanie právnej istoty a spravodlivého prostredia.

Vzdelanie

 • absolvent Ghent University – Law Faculty (Belgicko) v odbore Advanced Studies in European Law (akademický titul LL.M.), diplomová/záverečná práca - Ochrana civilistov vo vnútroštátnych ozbrojených konfliktoch
 • absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (akademický titul JUDr. – doktor práv), rigorózna
  práca - Sloboda prejavu v judikatúre Ústavného súdu SR a európskych súdnych inštitúcií
 • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (akademický titul Mgr. – magister práv) diplomová práca - Ústavný súd Slovenskej republiky