JUDr. Tijana Ćećezová, LL.M. 

advokát

Prax

 • Tijana má 14-ročnú práx v advokácii.
 • Je expertom na civilné právo procesné, riešenie sporov, rodinné právo a trestné právo.
 • Venuje sa predovšetkým zastupovaniu klientov v súdných konaniach. Má bohaté vyjednávacie skúsenosti, vysoký stupeň proaktivity a schopnosti predvídať.
 • Pôsobila aj v silových zložkách MV SR, kde sa profesionálne venovala trestnému konaniu.
 • Súbežne s výkonom advokácie pôsobila dlhé roky ako generalný tajomník Slovensko – srbskej obchodnej komory, kde nadobudla bohaté skúsenosti s negociáciou v obchodnopravných vzťahoch. Dosiahla mnohé úspechy v súdných sporoch hlavne pri zastupovaní obchodných spoločností a fyzických osôb voči orgánom a organizáciam majúcich v správe majetok Slovenskej republiky.
 • Expertne sa venuje aj rodinnému právu, rozvodovým konaniam, úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.
 • Aktívne zastupuje klientov aj na Najvyššom súde SR, pred Ústavným súdom SR a na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.
 • Tijana sa venuje aj lektorskej a poradenskej činnosti na pozícii expert pre Slovak business agency. Je dlhoročným lektorom pre právne zručnosti v rámci kurzov usporadúvaných SBA – Narodným podnikateľským centrom.
 • V advokácii sa riadi heslom „Všetci majú domnienky, my máme fakty!“

Vzdelanie

 • absolventka Brno International Business School (titul LL.M. - Master of Laws) - v odbore Obchodné právo v kontexte práva EU
 • absolventka špecializovaného vzdelania Akadémie PZ v Bratislave v obore „Vyšetrovanie trestných činov“
 • absolventka rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (titul JUDr. – doktor práv) – rigorózna práca - Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien a matiek v pracovnopravných vzťahoch
 • absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr. – magister práv) – diplomová práca - Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien a matiek v pracovnopravných vzťahoch