Mgr. Oleh Pakholchuk

advokát

Prax

  • Oleh má 5 ročnú práx v advokácii a spolu 18-ročnú prax v právnej sfére.
  • Veľmi intenzívne sa venuje oblasti korporátneho práva obchodných spoločností, obchodnoprávnym a podnikateľským zmluvným vzťahom, a to hlavne vo vzťahu k zahraničnej klientele podnikajúcej v SR a na Ukrajine.
  • Má bohaté osobné skúsenosti s vedením a riadením obchodných spoločností, čo veľmi účinne využíva vo svojej právnej praxi.
  • Aktuálne sa intenzívne zaoberá správnym právom, hlavne procesmi v oblasti správneho práva v rozsahu rôznych druhov správnych konaní a správnym súdnictvom.
  • Počas svojej praxe získal rozsiahle skúseností aj v oblasti mezinárodného súkromného práva. V súčasnej dobe sa rovnako aktívne venuje daňovému a migračnému právu.
  • Nezastupiteľne sa podieľa na právnom sprievode medzinarodných akvizicií slovenských a zahraničných podnikov v SR a na obchodnoprávnom vyjednávaní s tým spojeným.
  • Právo je pre neho nastrojom pre dosiahnutie spravodlivých nárokov a férových služieb.

Vzdelanie

  • študuje na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (rigorózne štúdium – JUDr.)
  • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove, Ukrajina (titul Mgr. – magister práv) – diplomová práva - Kompetencie správnych orgánov