Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek v SR

Publikované: Autor: KRION

1. PRÁCA Z DOMÁCNOSTI – HOME OFFICE A DOMÁCKA PRÁCA

ROZDIEL MEDZI PRÁCOU Z DOMU (HOME OFFICE) A DOMÁCKOU PRÁCOU

 • Zákon č. 76/2021 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Účinnosť zákona: 01.03.2021
Anotácia:

Nová a komplexná úprava inštitútu domáckej práce, ktorá podrobnejšie stanovuje pravidlá a definície pre domácku prácu. Pôvodná právna úprava už nereflektovala súčasný vývoj praxe.

Práca z domu

Pre prácu z domu, resp. home office je charakteristické, že ju zamestnanec vykonáva z domácnosti:

 • príležitostne (napr. len niekoľko dní v priebehu mesiaca) alebo za mimoriadnych okolností (napr. pri obmedzení dodávky elektrickej energie na pracovisku, výpadku internetu na pracovisku, pri pandémii koronavírusu z dôvodu ochrany zdravia),
 • so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním,
 • za predpokladu, že to druh vykonávanej práce umožňuje,
 • zamestnávateľ organizuje pracovný čas zamestnanca

Základným princípom práce z domu je, že musí byť dohodnutá. Zmenu miesta výkonu práce je možné zrealizovať dodatkom k pracovnej zmluve alebo samostatnou dohodou o práci z domu.

Podľa § 250b ods. 2 ZP Zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní a počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom:

 • zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje – ide o oprávnenie zamestnávateľa bez súhlasu zamestnanca dočasne zmeniť miesto výkonu práce,
 • zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti – ide o právo zamestnanca na získanie súhlasu zamestnávateľa s prácou z domu.

Ak zamestnanec odmietne nariadenú prácu z domácnosti, zamestnávateľ musí zvážiť všetky potenciálne hroziace riziká a následne rozhodnúť, či mu prácu na pracovisku umožní alebo neumožní. Ak mu prácu na pracovisku neumožní, vznikne prekážka na strane zamestnávateľa, zamestnancovi vznikne nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

Povinnosti zamestnanca

 • informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia, internetového pripojenia, atď.,
 • nesmie byť zamestnanec zvýhodnený oproti inému zamestnancovi vykonávajúcemu prácu na pracovisku zamestnávateľa

Domácka práca:

 • vykonávaná z domácnosti,
 • pravidelne (trvalo, stálo),
 • v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti,
 • za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve,
 • zamestnanec si môže rozvrhnúť pracovný čas sám,
 • dĺžka pracovného času – max 40 hodín týždenne,
 • zamestnanec má právo sa odpojiť (dovolenka, mimo pracovného času, prekážky v práci),
 • výkon práce môže byť kombinovaný (domácka práca/výkon práce na pracovisku).

Zamestnávateľ je povinný:

 • zabezpečiť technické vybavenie,
 • uhradiť zamestnancovi náklady spojené s používaním vlastného zariadenia,
 • umožniť vstup na pracovisko, zamedziť tak izolácii zamestnanca,
 • zabezpečiť prístup k prehĺbeniu kvalifikácie.

2. KURZ ARBEIT

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

 • Zákon č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce
 • Účinnosť zákona: 01.01.2022

Predmetom zákona je poskytovanie podpory v čase skrátenej práce zamestnávateľovi v súlade s koncepciou zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku.

Podmienky poskytnutia podpory:

(i) na strane zamestnávateľa je prekážka v práci v takom rozsahu, že nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov alebo časti prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,

(ii) za obmedzenie činnosti podľa bodu (i) sa považuje také obmedzenie, ktoré je spôsobené vonkajším faktorom, t.j. faktorom ktorý zamestnávateľ nemohol ovplyvniť a ani mu predísť najmä:

- mimoriadna situácia,
- výnimočný alebo núdzový stav,
- mimoriadna okolnosť alebo okolnosť vyššej moci.

Za vonkajší faktor sa nepovažuje sezónne vykonávanie prác, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcie.

(iii) ku dňu podania žiadosti zamestnávateľ odviedol poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzalo podaniu žiadosti

(iv) zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory

(v) zamestnávateľ má uzavretú dohodu so zamestnancom (ak u zamestnávateľa nepôsobia odbory) o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory

(vi) zamestnávateľ žiadosť podá do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý žiada podporu

(vii) zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. To neplatí, ak ku skončeniu pracovného pomeru došlo z dôvodov na strane zamestnanca.

Výška poskytovanej podpory:

Maximálna výška podpory za jednu hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa je:

- 60% z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve určenej dva roky od kalendárneho roku, v ktorom sa podpora poskytuje

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na pracovné miesto zamestnanca:

- zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
- pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom ku dňu podania žiadosti o podporu trval najmenej jeden mesiac,
- zamestnancovi neplynie výpovedná doba,
- zamestnanec má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok, vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce,
- v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zakazuje sa súbeh s inými príspevkami na tie isté náklady a na ten istý účel.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o širší výklad alebo odpovede na konkrétne otázky, nás neváhajte kontaktovať.

 

* Povinné údaje