Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za apríl 2022

Publikované: Autor: KRION

1.  VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

 • Zákon č. 105/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. máj 2022
Anotácia:

Trestný čin prechovávania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov pre vlastnú potrebu - zmiernenie neprimerane prísneho postihovania prechovávateľov/užívateľov marihuany, zníženie už uložených trestov.

Popis:

Znížili sa trestné sadzby aj v prípade prechovávania marihuany v množstve prekračujúcom prechovávanie pre vlastnú spotrebu, čiže nad desať dávok. Predkladatelia novelou reagujú na prísne trestanie recidivistov. Sadzby sa zmenia z troch až desať rokov na tri až sedem rokov.

V prípade recidívy sa menia na päť až desať rokov namiesto doterajších desať až 15 rokov. Zmeny sa týkajú len prípadu prechovávania a len vo vzťahu k látke z rastlín rodu konopa. "Doterajšia úprava vo vzťahu k iným látkam, jedom a prekurzorom a vo vzťahu k dílerstvu zostáva zachovaná," zdôraznili poslanci v dôvodovej správe k novele.

V ustanovení o prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam sa v praxi niekedy radí i pestovanie rastlín z rodu konopa, sa odstráni spodná hranica trestnej sadzby. Doteraz to bol jeden rok. Cieľom je podľa poslancov "umožniť súdom zohľadniť všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu a odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona". Ak by páchateľ súhlasil, novela umožní súdu uložiť namiesto trestu odňatia slobody ochranné liečenie. Pôjde len o prípady prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu.


NOVELA ZÁKONA O MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM A PROCESNOM

 • Zákon č. 108/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júl 2022, 1. august 2022
Anotácia:

Reflexia na novú európsku právnu úpravu, odstránenie problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Popis:

Účelom návrhu zákona je reagovať na novú európsku úpravu, odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a modernizovať niektoré ustanovenia zákona. Nová právna úprava Európskej únie, na ktorú návrh zákona reflektuje, je v nariadeniach, ktoré sú priamo uplatniteľné a majú prednosť pred zákonmi.. Nariadenia Európskej únie ako právne akty komunitárneho práva sú vo všeobecnosti v členských štátoch priamo aplikovateľné bez nutnosti prijatia vnútroštátnej transpozičnej normy. Avšak s cieľom predísť v budúcnosti možným interpretačným problémom a z toho prameniacim nejednotným postupom v aplikačnej praxi, teda v záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v Slovenskej republike.

Na relevantné procesné ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb. sa primerane resp. subsidiárne použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Navrhuje sa napríklad upraviť miestnu príslušnosť súdov v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, tak aby o úprave výkonu rodičovských práv a povinností mohol za podmienok ustanovených v tomto nariadení rozhodnúť ten súd, ktorý rozhoduje o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Vzhľadom na zrušenie konania o vyhlásenie vykonateľnosti sa javí ako vhodné upraviť verejný dohľad nad prípadným rozporom cudzieho rozhodnutia s verejným poriadkom, keďže účastníci nemusia mať záujem predložiť vec súdu. Pri výkone rozhodnutia sa navrhuje precíznejšie upraviť doručovanie osvedčenia.

V súvislosti s postúpením právomoci na žiadosť súdu iného členského štátu alebo z vlastného podnetu podľa nariadenia 2019/1111 alebo Haagskeho Dohovoru z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa, ako aj s ohľadom na doterajšiu nejednotnú prax súdov sa navrhuje zaviesť možnosť podania odvolania proti rozhodnutiu, ktorým slovenský súd rozhodol o postúpení právomoci. Vzhľadom na úpravu obsiahnutú v nariadení o doručovaní písomností sa navrhuje doplniť ustanovenie o miestnej príslušnosti súdu pre vybavenie dožiadania týkajúceho sa zistenia adresy a explicitne upraviť spôsob doručenia tých písomností, ktoré nie sú preložené do slovenského jazyka.

Vo väzbe na nariadenie o vykonávaní dôkazu sa dopĺňa do zákona č. 97/1963 Zb. úprava postupu pri priamom výkone dôkazu cudzím justičným orgánom. Ďalej sa dopĺňa úprava o osobnom doručovaní a o prítomnosti zástupcov cudzích orgánov, upravuje sa tiež doručovanie osobám do zahraničia a zavádza sa fikcia doručenia aj pre prípady, kedy sa osobe v zahraničí nepodarilo písomnosť doručiť alebo, keď je doručenie písomnosti spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami.

Ostatné navrhované zmeny si vyžiadala aplikačná prax, alebo vyplývajú z potreby modernizácie niektorých ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. Napríklad zavedenie možnosti prerušiť konanie z dôvodu medzinárodnej litispendencie, zavedenie princípu forum necessitatis, rozšírenie právomoci súdu za určitých okolností v rodičovských veciach o kritérium štátnej príslušnosti.


NOVELA ZÁKONA O AUTOŠKOLÁCH

 • Zákon č. 106/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. máj 2022
Anotácia:

Riešenie nedostatku vodičov skupiny C, D a ich podskupín CE, DE - efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly v réžii ministerstva vnútra a ministerstva obrany, efektívne a pružné vyškolenie vodičov skupín C, D a ich podskupín CE a DE.

Popis:

Cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní školenie a výcvik inštruktorov autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a autoškoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vlastnej pôsobnosti. Zákon si kladie za cieľ riešiť aktuálny problém nedostatočného počtu vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE, DE.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky čelí zvýšeným požiadavkám zo strany jednotlivých zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozšírenie, prípadne získanie vodičských oprávnení hlavne skupín C, D a podskupín CE a DE. Nakoľko sa od roku 2005 nevykonáva výcvik brancov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v celospoločenskom meradle je nedostatok vodičov pre nákladné vozidlá ako aj autobusy. Pre plnenie potrieb organizačných jednotiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky nie je možné, aby príslušníci PZ, HaZZ, HZS, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh ako aj civilní alebo štátni zamestnanci absolvovali výcvik v autoškole na vlastné náklady.

Podľa § 3 novelizovaného zákona správnym orgánom na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola a zároveň zodpovedným zástupcom môže byť iba osoba registrovaná v jednej autoškole. Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku alebo viacero prevádzok autoškoly len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Autoškola Ministerstva vnútra SR ako aj autoškola Ministerstva obrany SR bude podliehať štandardnej kontrole zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR, nakoľko je potrebné zabezpečiť riadnu objektivitu pri vykonávaných kontrolách. Podľa § 9 sa inštruktorská skúška vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl). Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti disponuje 77 inštruktormi, ktorí zabezpečujú svojou činnosťou rôzne kurzy výcvikov pre viac ako 12 750 vodičov rôznych organizačných jednotiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (HaZZ, PZ, ŠS, VS, HZS). Títo inštruktori spĺňajú všetky podmienky zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, okrem absolvovania výcviku prostredníctvom Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a skúšok stanovenou touto komorou. Samotná komora však nevykonáva žiadnu lektorskú činnosť.

Pre získanie skúšky je nutné absolvovať školenie u jednej zo spolupracujúcich autoškôl. Inštruktori v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR ako jediní na Slovensku vykonávajú základný špeciálny výcvik pre vodičov špecialistov pri používaní Zvláštneho výstražného znamenia ZVZ (vozidlá s právom prednosti v jazde s použitým svetelných a zvukových výstražných signálov). Inštruktori autoškoly Ministerstva vnútra SR ako aj Ministerstva obrany SR nebudú môcť vykonávať výučbu v súkromných autoškolách, tým pádom nebude žiadnym spôsobom zasahované do súkromných autoškôl.

Fyzický nedostatok vodičov (zamestnancov oboch ministerstiev) je možné vyriešiť práve predloženým návrhom zákona, pričom so sebou prináša nasledovné pozitívne vplyvy: efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti potreby viazania finančných prostriedkov mimo štátne inštitúcie, predpokladom je pozitívny vplyv na štátny rozpočet, efektívne a pružné vyškolenie vodičov skupín C, D a ich podskupín CE a DE vo vlastnej réžii bez nutnosti potreby viazania finančných prostriedkov mimo štátne inštitúcie, predpokladom je pozitívny vplyv na štátny rozpočet, zabezpečenie základných činností oboch ministerstiev (ochrana zdravia, života, majetku a i.) časovo a finančne efektívne.


NOVELA ZÁKONOV V SÚVISLOSTI S NOVÝMI SÍDLAMI A OBVODMI SÚDOV

 • Zákon č. 150/2022 Z. z.o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov(úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. jún 2022, 1. január 2023
Anotácia:

Reforma súdnej mapy - nové usporiadanie sídiel a obvodov súdov.

Popis:

Zákon predstavuje súčasť širšieho celku, ktorým je reforma súdnej mapy. Reforma súdnej mapy je zameraná na nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a krajských súdov, zriadenie dvoch mestských súdov, ako aj zriadenie správnych súdov. Východiská reformy súdnej mapy - okresné súdy Reforma súdnej mapy je jedným z nástrojov pre dosiahnutie efektívne fungujúcej justície, pretože vytvára vhodné podmienky pre špecializáciu sudcov, ako na úrovni okresných súdov, tak aj na úrovni krajských súdov.Zväčšenie súdnych obvodov umožňuje sudcom, aby sa špecializovali na jednu hlavnú agendu, ktorej sa chcú venovať. Reforma súdnej mapy by mala priniesť:

Rýchlejšie konania – ak rozhodnutie neprichádza v primeranom čase, ťažko hovoriť o spravodlivosti. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva. A práve špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.

Primeraná dostupnosť – prístup k spravodlivosti nie je daný kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy. Na Slovensku vzniknú Slovensku samostatné správne súdy so sídlami v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

V Bratislave a Košiciach vzniknú mestské súdy. Bratislavské a košické okresné súdy riešia štvrtinu všetkých súdnych prípadov na Slovensku. V zmysle schváleného návrhu vznikne jeden mestský súd v Košiciach a 4 mestské súdy v Bratislave. Vznikajúce mestské súdy v Bratislave budú kauzálne príslušné pre vybavovanie určenej hlavnej súdnej agendy, a to Mestský súd Bratislava I pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu.

Vo vzťahu k okresným súdom vznikne 33 obvodov okresných súdov (namiesto súčasných 54 okresných súdov).

V prípade krajských súdov sa nemení počet krajských súdov. Avšak, napriek zachovaniu všetkých krajských súdov bude zabezpečený cieľ súdnej mapy, ktorým je špecializácia sudcov. Obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu budú totiž vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy. V prípade obchodnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Bratislave pre obvody BA, TT a NR, Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody BB, TN a ZA a Krajský súd v Košiciach pre obvody KE a PO. V prípade rodinnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Trnave pre obvody BA, TT a NR, Krajský súd v Žiline pre obvody BB, TN a ZA a Krajský súd v Prešove pre obvody KE a PO. V prípade rodinnoprávnej agendy sa zároveň stanovuje pravidlo, podľa ktorého senát kauzálne príslušného súdu vycestuje za účastníkom konania do pojednávacej miestnosti iného krajského súdu, v ktorého obvode je prvostupňový súd, ktorého rozhodnutie je napadnuté odvolaním. Všetky krajské súdy budú naďalej vybavovať občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu.


2.  SCHVÁLENÉ ZÁKONY

ZÁKON O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ

 • Zákon z 27. apríla 2022 o územnom plánovaní  (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, profesionalizácia štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, zrušenie vydávania územného stanoviska prostredníctvom územného konania.

Popis:

Cieľom územného plánovania je pomocou nástrojov územného plánovania systematicky a nepretržite vytvárať podmienky pre vyvážený a trvalo udržateľný územný rozvoj, to znamená, aby územie bolo využívané efektívne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné a kultúrne dedičstvo a kvalitu životného prostredia a života obyvateľov.

Územné plánovanie sa uskutočňuje prostredníctvom nástrojov územného plánovania, ktoré musia reflektovať ciele územného plánovania. Ostatná aktivita v tejto oblasti je z roku 2013, kedy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zadalo výskumnú úlohu "Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania" na základe ktorej bol spracovaný Návrh zásad a pravidiel územného plánovania, ktorý mal vytvárať základný rámec pre stanovenie urbanistických a územnoplánovacích princípov, všeobecne akceptovaných zásad a pravidiel pre jednotlivé úrovne územnoplánovacích dokumentácií ako základnej metodickej platformy pre územnoplánovaciu prax.

Efekt uplatňovania týchto zásad v praxi je však otázny a výsledkom absencie všeobecne záväzného nástroja je prílišná nejednotnosť a neprehľadnosť súčasnej územnoplánovacej dokumentácie. Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie.

Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúce zrušenie vydávania územného stanoviska prostredníctvom územného konania.

Nová právna úprava špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len "úrad"). Nakoľko kompetencia územného plánovania je originálnou právomocou orgánov samosprávy, úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení.

Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, predkladaným návrhom zákona sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie a to územný plán mikroregiónu. Základom novej právnej úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií a rozhodnutí o stavebných zámeroch a overených projektových dokumentácií stavieb.

Zjednotený pohľad na dáta a integrované systémy prostredníctvom štandardných rozhraní výmeny dát bude zabezpečovať informačný systém, ktorý bude podľa príslušných oprávnení prístupný pre všetkých účastníkov územného plánovania a konania pri výstavbe a bude poskytovať potrebné služby pre jednotlivé fázy územného plánovania, výstavby a prevádzky stavieb.

Proces územného plánovania sa výrazne zjednoduší – prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov (zrušenie konceptu, neschvaľovanie zadania zastupiteľstvom, harmonizácia s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie), na druhej strane aj už spomenutá výrazná elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, a nových územnoplánovacích dokumentácii v jednotnej forme.

Procesný postup sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému odborne spôsobilými osobami. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude závisieť od druhu územnoplánovacej dokumentácie a na ňu kladených náležitostí, ktoré upraví vykonávací predpis. Návrh zákona reaguje aj na problémy v praxi, kedy orgány územného plánovania obstarávajú aj malé zmeny a doplnky samostatne, niekoľkokrát do roka, pričom v niektorých sa proces prekrýva a celkový výsledok nie je koncepčný.

Koncepčný prístup obstarávateľa k prípadným zmenám schválenej územnoplánovacej dokumentácie sleduje cieľ, aby sa z platnej územnoplánovacej dokumentácie stal relatívne stabilný záväzný dokument. Prax totiž naznačuje, že najmä veľkí investori donucujú obce meniť územnoplánovaciu dokumentáciu podľa ich predstáv, kedykoľvek sa im to hodí a sú ochotní požadované zmeny aj financovať.

Túto negatívnu prax sa predkladateľ v návrhu zákona snaží odstrániť spodrobnením a skvalitnením prípravy jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií, ich tzv. "uzamknutím" na určité zákonom vymedzené obdobie s možnosťou vstupu za taxatívne vymenovaných podmienok.


ZÁKON O VÝSTAVBE

 • Zákon z 27. apríla 2022 o výstavbe  (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2024
Anotácia:

Profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže, zjednodušenie stavebného povoľovania, elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, zmena rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb.

Popis:

Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou.

Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy.

Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší - prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov, na druhej strane však jeho výrazná elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.

Procesný postup povoľovania stavieb sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému zriadeného na účely územného plánovania a výstavby a prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude závisieť od kategórie stavby.

Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zostáva zachovaná. Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať stavebný úrad (konkrétne pracovisko úradu).

Samotnému vydaniu rozhodnutia bude predchádzať prerokovanie návrhu stavebného zámeru so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutými právnickými osobami a obcou, v ktorej území sa má stavať a vlastníkmi susedných pozemkov. V prosenom postupe v tomto štádiu dôjde k integrácii procesov s orgánom posudzovania vplyvov na životné prostredie pri prerokovaní návrhu stavebného zámeru a jeho vplyvu na životné prostredie.

Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať odborne spôsobilá osoba - projektant. Jeho úlohou bude pre stavebníka zabezpečiť celú procesnú stránku schvaľovania návrhu stavebného zámeru. Prerokovanie a pripomienkovanie návrhu stavebného zámeru bude prebiehať na úrovni projektanta, iba ak by boli stanoviská dotknutých orgánov rozporné (či už vzájomne alebo rozporné s názorom projektanta), presunie sa prerokovanie na pracovisko stavebného úradu.

Ak sa rozpor nepodarí odstrániť na úrovni stavebného úradu, rozhodujúce stanovisko pri odstránení rozporu k návrhu stavebného zámeru bude mať úrad. Návrh stavebného zámeru spolu so správou z jeho prerokovania je podkladom pre rozhodnutie o stavebnom zámere.

Pre vypracovanie projektu stavby bude potrebné rozhodnutie o stavebnom zámere a schválený stavebný zámer. Návrh projektu stavby bude projektant povinný prerokovať s dotknutými subjektami, z prerokovania návrhu projektu stavby je projektant povinný vypracovať správu a spolu s návrhom projektu stavby ich následne doručí stavebnému úradu na účely overenia projektu stavby.

Stavebný úrad posúdi súlad textovej časti a grafickej časti projektu stavby s obsahom rozhodnutia stavebného úradu o stavebnom zámere a projekt stavby overí elektronickou overovacou doložkou.

Dokončená stavby bude podliehať kolaudácii. Kolaudačným osvedčením stavby stavebný úrad osvedčí spôsobilosť stavby na projektovaný účel. Pre jednoduché stavby v zmysle zákonnej definície bude platiť zjednodušený procesný postup s tým, že bude ukončený rozhodnutím o stavebnom zámere za predpokladu, že stavebný zámer bude vypracovaný s podrobnosťou projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere bude zároveň overením projektu stavby.

Ohláseniu budú podliehať drobné stavby alebo drobné stavebné práce. Pôjde o jednoduchý procesný postup, kde bude musieť stavebník dodržať zastavovanie podmienky umiestnenia stavby a stavebný úrad na účely ohlásenia vydá stavebníkovi potvrdenie o ohlásení stavby. Proces bude plne elektronický.

Nový zákon o výstavbe si kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženej úrovne disciplíny vo výstavbe. Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva sa mení na úpravu dvoch samostatných právnych predpisov.

Vo všeobecnosti účelom navrhovaného stavebného zákona je odstránenie nedostatkov terajšej úpravy, ale zároveň zachovanie a prehĺbenie osvedčených právnych inštitútov, ktoré boli vnesené do zákona jeho novelami po roku 1990 a doplnenie o právne inštitúty známe zo zahraničia.

Termín "stavebný poriadok" sa nahrádza termínom "výstavba" a návrh zákona je koncepčne usporiadaný podľa súčasných požiadaviek na vnútorné usporiadanie zákonov. "Stavebné povolenie" nahradí "rozhodnutie o stavebnom zámere". Upúšťa sa od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach, t. j. v územnom konaní a v stavebnom konaní, kedy v mnohých prípadoch sa dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne, čím sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb.

Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude možné po účinnosti nového zákona dodatočne povoliť. Návrh zákona zároveň precizuje postup stavebného úradu pri nepovolených stavebných prácach a ich odstraňovaní, najmä presným definovaním nepovolených stavebných prác, podmienok a postupov odstraňovania, zohľadnením účasti zhotoviteľa nepovolenej stavby na porušení zákona a pod. Zároveň sa rozširuje okruh sankcionovaných osôb v prípade porušenia zákona aj na ďalšie osoby vo výstavbe (na zhotoviteľov stavieb, na osoby poverené výkonom stavebného dozoru, na stavbyvedúcich), pretože pri prevažujúcom dodávateľskom spôsobe výstavby stavebník je len objednávateľom výstavby a osobne neriadi výstavbu.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje