Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za august 2023

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NARIADENIE O POSKYTOVANÍ PODPORY NA KOMPENZÁCIU HOSPODÁRSKEJ STRATY POĽNOHOSPODÁROM V DÔSLEDKU ZVÝŠENÉHO DOVOZU OBILNÍN Z UKRAJINY

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 346/2023 Z. z. o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 26. augusta 2023
Anotácia:

Implementácia nariadenia EÚ, ktorým sa stanovuje opatrenie núdzovej podpory pre odvetvia obilnín a olejnatých semien v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Popis:

Vzhľadom na zvýšený dovoz obilnín a olejnatých semien z Ukrajiny do členských štátov Európskej únie v blízkosti Ukrajiny prijala Európska Komisia vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1343 z 30. júna 2023, ktorým sa stanovuje opatrenie núdzovej podpory pre odvetvia obilnín a olejnatých semien v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L 168, 3.7.2023), ktorého cieľom je zabrániť zhoršeniu hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárov v dotknutých členských štátoch Európskej únie. Na základe uvedeného vykonávacieho nariadenia Európskej Komisie môže Slovenská republika poskytnúť dotknutým poľnohospodárom prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu, ktoré je potrebné vyplatiť do 31. decembra 2023.


ZMENA NARIADENIA, KTORÝM SA USTANOVUJÚ MAXIMÁLNE CENY PRE ČASŤ REGULOVANEJ DODÁVKY ELEKTRINY A PLYNU PRE VYBRANÝCH KONCOVÝCH ODBERATEĽOV A VÝŠKY TARÍF PRE DOMÁCNOSTI A VYBRANÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť1. septembra 2023
Anotácia:

Zmena mechanizmu kompenzácie pre tých koncových odberateľov elektriny, ktorí uhrádzali tarifu za straty pri distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške schválenej alebo určenej úradom, ktorá bola vyššia ako suma ustanovená nariadením.

Popis:

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov sú ustanovené stropy cien elektriny a plynu pre koncových odberateľov elektriny.

Nariadením sa upravuje mechanizmus kompenzácie pre tých koncových odberateľov elektriny, ktorí uhrádzali tarifu za straty pri distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške schválenej alebo určenej úradom, ktorá bola vyššia ako suma ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z.

Náklad na tarifu sú po novom zohľadnené formou dobropisu, ktorý koncovému odberateľovi poskytne príslušný dodávateľ elektriny. Celkovú výšku kompenzácie, vypočítanú ako súčet všetkých poskytnutých dobropisov vrátane dane z pridanej hodnoty, si dodávateľ elektriny následne uplatní u Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


ZMENA VYHLÁŠKY O VÝŠKE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU, OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI A ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO DOMU A O VÝŠKE OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU

 • Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 337/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2023
Anotácia: 

Úprava výšky obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov a výšky dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva.

Popis:
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. ustanovuje výšku dotácie na:

 • obstaranie nájomného bytu stavebnými úpravami nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva (podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z.,
 • obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov (podľa § 5 zákona č. 443/2010 Z. z.),
 • odstránenie systémovej poruchy bytového domu (podľa § 6 zákona č. 443/2010 Z. z.)
 • a výšku obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu (podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona č. 443/2010 Z. z.).

V predmetnej vyhláške sa upravujú výšky obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov a výška dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva, v nadväznosti na zvýšené náklady na realizáciu stavieb súvisiace najmä s vývojom cien stavebných materiálov spotrebovaných v stavebníctve.

Pri úprave výšky obstarávacieho nákladu sa vychádzalo z indexu cien stavebných prác za prvý štvrťrok 2023 zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“). Ceny stavebných prác pre novú výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu bytových budov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 vzrástli podľa údajov ŠÚ SR za prvý štvrťrok 2023 o 16,7 %.

Na túto situáciu reaguje predmetná vyhláška úpravou jednotlivých výšok obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov s cieľom podporiť predkladanie žiadostí na obstaranie nájomných bytov a tiež umožniť pokračovanie vo výstavbe už podporených nájomných bytov. Pri zvýšených obstarávacích nákladoch už podporených stavieb si samospráva zabezpečí dofinancovanie z vlastných zdrojov alebo požiada o zvýšenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania.

V nadväznosti na požadované minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov uplatňované pri výstavbe budov od 1.1.2021 sa súčasne odstraňuje jedno z kritérií, od ktorých závisí výška obstarávacieho nákladu, a to úroveň výstavby budovy, v ktorej sa nájomný byt nachádza.


VYHLÁŠKA, KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE

 • Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, č. 335/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2023
Anotácia:

Úprava spôsobu plnenia povinností orgánov verejnej moci; zrušenie poplatkovej povinnosti za zvyšovanie úložnej kapacity elektronickej schránky.

Popis:
Vyhláška upravuje spôsob plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona o e-Governmente pri tvorbe, zverejňovaní a aktualizovaní informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť.
Vyhláškou dochádza k zrušeniu poplatkovej povinnosti za zvyšovanie úložnej kapacity elektronickej schránky, a to pre všetky subjekty, čím sa zvýši užívateľská prívetivosť pri práci s elektronickou schránkou na ústrednom portáli verejnej správy, a súčasne sa odstráni ďalšia byrokratická prekážka pri práci s elektronickou schránkou.

Predmetná vyhláška reflektuje na vývoj aplikačnej praxe spojenej s prevádzkou ústredného portálu verejnej správy takým spôsobom, že sa odstraňujú ustanovenia, ktoré nie sú v súlade so zákonom o e-Governmente alebo sa už v praxi nevyužívajú.


NOVELA ZÁKONA O VÝBUŠNINÁCH, VÝBUŠNÝCH PREDMETOCH A MUNÍCII A ZÁKONA O PRIESTUPKOCH

 • Zákon č. 330/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 2. januára 2024
Anotácia:

Obmedzenie predaja a úprava používania vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov.

Popis:

Cieľom zákona je, na základe širokého a dlhodobého verejného záujmu, obmedzenie predaja a úprava používania vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov, predovšetkým z kategórií F2 a F3, a to petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, batérií zábleskových petárd, batérií zábleskových petárd s externou oporou, výmetníc, mín, rímskych sviec, rakiet obsahujúcich pyrotechnickú jednotku a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, ktorých hlavným efektom je hluk.

Dôvodom tohto obmedzenia je, že práve tieto pyrotechnické výrobky majú najviac negatívnych vplyvov na ľudí, zvieratá, prírodu a spôsobujú najväčšie škody na súkromnom a verejnom majetku.

Z roka na rok sa zvyšuje počet miest a obcí, ktoré v rámci všeobecne záväzných nariadení pristupujú k zákazu používania pyrotechnických výrobkov, alebo ich výraznému obmedzovaniu na ich území, alebo úplnému rušeniu ohňostrojov v réžii miest a obci a finančné prostriedky, ktoré by použili na ohňostroje venujú na verejnoprospešné účely, napr. pre útulky a karanténne stanice pre zvieratá, alebo domovy sociálnych služieb, prípadne na nákup prístrojov do nemocníc, alebo vybavenie škôl, a pod.

Tento zákon obsahuje, okrem prioritnej oblasti zákazu predaja a používania najproblematickejších kategórií zábavnej pyrotechniky, ďalšie oblasti, najmä informovanosť a ochranu zraniteľných skupín, ktoré možno vnímať pozitívne vo vzťahu k rešpektovaniu vzájomných preferencií a zlepšeniu medziľudských vzťahov. Ide najmä o spresnenie a vymedzenie konkrétneho času používania povolených pyrotechnických výrobkov 31. decembra a 1. januára.

Tiež sa doplnila povinnosť banských úradov a obcí informovať obyvateľov o skutočnosti, že vydali súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky na ich území mimo uvedených dní t.j. počas roka. Táto vedomosť pomôže ľuďom sa pripraviť na túto skutočnosť, rovnako, budú mať možnosť vopred zabezpečiť svoje zvieratá a eliminovať tak negatívne dopady na ich fyzické a psychické zdravie.

Zákon tiež pamätá na možnosť používania zábavnej pyrotechniky v dostatočnej vzdialenosti od zariadení a lokalít, kde sa nachádzajú zraniteľné skupiny ľudí a zvierat vo väčšom počte na jednom mieste.


NOVELA ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE

 • Zákon č. 331/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Cieľom je zadefinovať "mladšie historické vozidlá".

Popis:

Cieľom zákona je zadefinovať "mladšie historické vozidlá." Sú to vozidlá, ktoré majú preukaz mladšieho historického vozidla, ktorý vydá príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA.

Vozidlo musí byť:

 • vyrobené pred viac ako 20 rokmi, ale nie viac ako 30 rokmi a už sa nevyrába ako typ vozidla,
 • je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí,
 • obvykle sa používa vo voľnom čase,
 • je prihlásené v evidencii vozidiel a po dosiahnutí veku 30 rokov má nárok na preukaz historického vozidla.

V našom regióne je obec zberateľov, re-novátorov a uchovávateľov hodnôt automobilizmu pomerne široká a má rastúci trend. Nová kategória umožní mladým vodičom vstúpiť do sveta veteránizmu s vozidlom svojich rodičov, ktoré býva spravidla tým spúšťačom záujmu o históriu automobilizmu. Popritom rámcovo vytriedi zo zástupu uchádzačov hodnotovo vzácny status, s potenciálom na status "historického vozidla."


VYHLÁŠKA O JEDNOTNOM SYSTÉME OZNAČOVANIA A SPÔSOBE JEHO UPLATŇOVANIA

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 328/2023 Z. z. o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024, 1. júla 2024
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ; aktualizácia jednotného systému označovania; zavedenie systému, prostredníctvom ktorého sa popisuje potenciálne škodlivá povaha obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

Popis:

Potreba nanovo upraviť jednotný systém označovania vychádza zo skutočnosti, že doterajšia vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov upravuje len vekovú vhodnosť obsahu, ale neupravuje označenie typu potenciálne škodlivého obsahu.

Povinnosť zaviesť systém, prostredníctvom ktorého sa popisuje potenciálne škodlivá povaha obsahu audiovizuálnej mediálnej služby, vyplýva z čl. 6a ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu.

Vyhláška obsahuje sedem obsahových deskriptorovnásilie, diskriminácia, strach, závislosť, sex, vulgarizmy a nahota. Na základe prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu sa určí aj veková vhodnosť označovaného komunikátu. Výsledná veková vhodnosť odráža najprísnejšie kritériá z hľadiska typu potenciálne škodlivého obsahu a oznamujú sa len obsahové deskriptory viažuce sa k tejto výslednej, najprísnejšej vekovej vhodnosti.

Z hľadiska vekovej vhodnosti môže byť komunikát označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých.

Pri každom obsahovom deskriptore sú ustanovené kritériá nevhodnosti, na základe ktorých sa označovaný komunikát klasifikuje ako nevhodný pre konkrétnu vekovú skupinu maloletých. Stanovujú sa tiež všeobecné kritéria, ktoré sa musia vziať do úvahy pri klasifikácii komunikátu pri každom obsahovom deskriptore. Obsahový deskriptor má byť označovaný príslušným slovom, príslušným veľkým tlačeným písmenom alebo piktogramom uvedeným v prílohe vyhlášky. Veková vhodnosť sa označuje piktogramami, ktoré sa oproti doterajšej právnej úprave nemenia. Vyhláška upravuje aj uverejňovanie označovania, slovné upozornenia a zaraďovanie programov do vysielania.


ZMENA NARIADENIA O POSKYTOVANÍ POMOCI NA DODÁVANIE A DISTRIBÚCIU OVOCIA, ZELENINY, MLIEKA A VÝROBKOV Z NICH PRE DETI A ŽIAKOV V ŠKOLÁCH

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. augusta 2023
Anotácia:

Implementácia nariadenia EÚ, úprava zoznamu školského ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, stanovenie ich množstevných limitov.

Popis:

Nariadením vlády sa na účely vykonávania školského programu Slovenskej republiky od školského roka 2023/2024 rozširuje zoznam školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu možno v rámci vykonávania školského programu v Slovenskej republike výlučne poskytovať pomoc, o nové poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov, a zároveň sa ním z tohto zoznamu niektoré poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov vypúšťajú, a to predovšetkým všetky poľnohospodárske výrobky mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

Na rovnaký účel sa nariadením vlády upravujú paušálne výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu týchto poľnohospodárskych výrobkov v rámci školského programu vzhľadom na situáciu na trhu a bežné spotrebiteľské ceny týchto poľnohospodárskych výrobkov.

Okrem toho sa nariadením ustanovujú množstevné limity školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov, v ktorých ich možno počas jedného realizačného obdobia distribuovať deťom alebo žiakom prijatým v tej istej škole tak, aby na túto ich distribúciu alebo na ich dodávanie škole, ktorá ich takto distribuuje, bolo možné poskytnúť pomoc.

Okrem toho sa sprísňuje doterajšia povinnosť žiadateľa, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov pre deti alebo žiakov v príslušnom školskom roku, dodávať alebo distribuovať toto školské ovocie a zeleninu alebo toto mlieko a mliečne výrobky pre deti alebo žiakov aspoň počas dvoch realizačných období príslušného školského roka.


NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

 • Zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Zníženie daňovo-odvodovej záťaže v súvislosti s predajom virtuálnych mien.

Popis:
Cieľom zákona je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote.
Zákon si kladie za cieľ i významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok.

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa zníži na základe tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa príjem zdaňuje sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami.

V zákone o cenných papieroch sa zdvojnásobuje maximálna výška prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok. V zákone o kolektívnom investovaní sa rozširuje okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov a zvyšuje sa podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov. Účelom zmeny zákona o zdravotnom poistení je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test.


NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM FONDE ROZVOJA BÝVANIA

 • Zákon č. 317/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024, 1. januára 2025
Anotácia:

Úprava podmienok pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021-2027; zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Popis:

Jedným z najvýznamnejších nástrojov podpory rozvoja bývania je Štátny fond rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Na základe pretrvávajúceho záujmu o tento nástroj možno konštatovať, že Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.

Cieľom zákona je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 - 2027. Súčasne sa zavedú motivačné prvky, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Taktiež sa mení maximálna výška podpory na takmer všetky účely podpory v nadväznosti na rastúce ceny stavebných materiálov a stavebných prác a vytvorenie priestoru pre pružnejšie reagovanie na ich vývoj v rámci vykonávacieho predpisu. Novelou zákona sa rieši aj zefektívnenie a súčasne aj zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo ŠFRB.

Zavedie sa možnosť elektronickej komunikácie medzi ŠFRB a žiadateľom prostredníctvom elektronického informačného systému fondu od podania žiadosti až po čerpanie podpory a následnú kontrolu podmienok, za akých bola podpora poskytnutá. Zákon súčasne obsahuje úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.


Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje