Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za január 2022

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

 • Zákon č. 2/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. januára 2022
Anotácia:

Ustanovenie možnosti zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Popis:

V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa zavádza možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.

Informovaný súhlas má poskytnúť zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka bude na základe § 19 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorú dieťati alebo žiakovi poskytol.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

 • Zákon č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. januára 2022
Anotácia:

Zabezpečenie jednotnej správy chránených území pod Ministerstvom životného prostredia SR, úprava prevodu správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch do správy organizácie ochrany prírody a krajiny.

Popis:

V zákone sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024, podľa ktorého sa zabezpečí jednotná správa chránených území pod Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, upravuje prevod správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch do správy organizácie ochrany prírody a krajiny.

Organizácia ochrany prírody by mala v chránených územiach zabezpečovať komplexnú a integrovanú ochranu prírody. Prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa vytvoria podmienky pre náležité a efektívne zabezpečenie primárneho účelu národných parkov - ochrany prírody a biodiverzity ako aj pre plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.


VYHLÁŠKA, KTOROU SA USTANOVUJE PERCENTO URČENÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Z CELKOVEJ SUMY VÝDAVKOV URČENEJ NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V ROZPOČTE NA ROK 2022

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022(úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: od 15. januára
Anotácia:

Ustanovenie percenta pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2022.

Popis:

Účelom vyhlášky je ustanoviť percento pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2022.

Zavedením percenta pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsobu určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne s prihliadnutím na odlišné zloženie poistného kmeňa sa zlepší možnosť smerovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu.


ZMENA NARIADENIA O SPLATNOSTI POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU VYHLÁSENÉHO V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2022 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 21. januára 2022
Anotácia:

Odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, za obdobie január 2022 do 31.3.2025.

Popis:

S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa prijal ďalší odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie január 2022 do 31. marca 2025.

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac. Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.


NARIADENIE, KTORÝM SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O SPÔSOBE USTANOVENIA VEREJNEJ MINIMÁLNEJ SIETI POSKYTOVATEĽOV VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 11/2022 z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2022
Anotácia:

Nový spôsob definovania verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú všeobecnú ambulanciu so zohľadnením potrebnej kapacity a miestnej dostupnosti na úrovni okresov; zavedenie nového nástroja na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť.

Popis:

Zámerom nariadenia je definovať postup a podrobnosti nového spôsobu definovania verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú všeobecnú ambulanciu so zohľadnením potrebnej kapacity (aby bol dostatok všeobecných lekárov) a miestnej dostupnosti (čas dojazdu) na úrovni okresov.

Definuje parametre potrebné na každoročné vyhodnocovanie stavu siete ako maximálny čas dojazdu, spôsob výpočtu miestnej dostupnosti, spôsob výpočtu potrebnej kapacity, normatívny počet poistencov, spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie, parametre klasifikácie okresov a podrobnosti o postupe, povinných subjektoch, sprístupňovaných údajoch a o výsledkoch vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Nová úprava verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorá je predmetom nariadenia vlády, nahrádza právnu úpravu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti definovanú v § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá bude vypustená v celom rozsahu od 30. júna 2022.

Zavádza sa aj nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť. Na rozdiel od predošlého stavu ide o dynamické definovanie siete na základe určených parametrov s každoročným vyhodnocovaním, monitorovaním siete a klasifikáciou okresov ako zabezpečených, nedostatkových, rizikovo nedostatkových a kriticky nedostatkových.

Parametre pre klasifikáciu okresov sú počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov.


ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

 • Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2022
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií - podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov, zabezpečenie v čo najväčšej miere prístupu k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu.

Popis:

Zákon o elektronických komunikáciách transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií do právneho poriadku SR. Nový zákon o elektronických komunikáciách ruší zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Smernica je súčasťou Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe a reaguje na vývoj a zmeny na trhu elektronických komunikácií vyvolané zavádzaním a používaním nových technológií, nárastom dopytu po online službách a potrebou rozšírenia pripojenia k vysokorýchlostnému internetu pre čo najväčší okruh užívateľov.

Cieľom smernice je, okrem dosiahnutia troch hlavných cieľov, ktorými sú podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov, zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu, pri zachovaní možnosti výberu, účinnú a spravodlivú hospodársku súťaž, inovácie, efektívne využívanie frekvenčného spektra, uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci Európskej únie a predvídateľných regulačných prístupov.

Cieľom smernice je postupne redukovať špecifickú sektorovú reguláciu a dosiahnuť stav, kedy elektronické komunikácie budú regulované výhradne na základe práva hospodárskej súťaže.

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré smernica zavádza sa týkajú: definícií pojmov, pravidiel upravujúcich konzultácie s Európskou komisiou a Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie v prípade opatrení, ktoré by mohli predstavovať prekážku rozvoja vnútorného trhu, harmonizácie správy frekvenčného spektra a čísel v záujme ich efektívneho využívania, podpory konkurencie a maximalizácie úžitku pre spotrebiteľa.

Zákon zavádza podmienky spoločného používania prvkov elektronických komunikačných sietí v záujme vytvorenia podmienok na budovanie sietí a na vznik konkurencie založenej na infraštruktúre. Zákon prináša aj nové podmienky týkajúce sa prístupu do miestnych rádiových sietí a do elektronických komunikačných sietí.

Zákon upravuje, v súlade so smernicou, práva a povinnosti spotrebiteľov, práva a povinnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore elektronických komunikácií a kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií, ktorými sú Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "Úrad") a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ďalej Zákon definuje základné princípy, ktorými sa má Úrad riadiť pri svojej činnosti.

Požiadavky zavedené novým Zákonom o elektronických komunikáciách sprísňujú podmienky vykonávania priameho marketingu (priamym marketingom je akákoľvek forma prezentácie tovarov a služieb, a to v písomnej či ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejnej dostupnej služby (napr. e-mail, SMS, telefonický hovor) priamo jednej alebo viacerým osobám). Povinnosti osoby vykonávajúcej priamy marketing formou hromadného zasielania elektronickej pošty závisia od adresáta, ktorému sa marketing poskytuje.

V prípade užívateľov, ktorí sú už zákazníkmi osoby vykonávajúcej priamy marketing alebo ak je priamy marketing adresovaný na zverejnené údaje fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby, bude možné vykonávať priamy marketing formou hromadnej elektronickej pošty aj bez súhlasu takýchto užívateľov. Nový zákon teda prináša výnimku z povinnosti získať súhlas kontaktovanej osoby vprípadeak je elektronická reklama adresovaná na zverejnené kontaktné údaje užívateľa, ktorý je podnikateľom alebo právnickou osobou.

Pri poskytovaní priameho marketingu užívateľom, ktorí nie sú zákazníkmi osoby vykonávajúcej priamy marketing, fyzickým osobám nepodnikateľom je súhlas nevyhnutný, ktorý musí byť slobodný, určitý, zrozumiteľný a informovaný.

Takúto osobu bude možné kontaktovať telefaxom, elektronickou poštou, službami krátkych správ len s jej predchádzajúcim súhlasom, ktorý nie je možné získať pri tomto kontakte, nakoľko musí byť udelený vopred, pred konkrétnym kontaktovaním osoby. Takýto súhlas bude odvolateľný, pre ktorý budú platiť rovnaké pravidlá ako pre vyjadrenie súhlasu. Od momentu odvolania súhlasu už nebude možné kontaktovať túto osobu za účelom priameho marketingu.

Nový zákon vypúšťa z generálneho ustanovenia, ktoré upravuje zákaz nevyžiadanej komunikácie jej výkon formou volania, čo znamená, že bude možné kontaktovať osobu volaním, ak nie je zapísaná v zozname, ktorý bude viesť Úrad, ktorého účelom je zaviesť možnosť pre jednotlivcov prejaviť generálny nesúhlas vo vzťahu k priamemu marketingu. Zákon definuje tzv. nevyžiadanú komunikáciu, kam patrí aj priamy marketing. Je to komunikácia prostredníctvom textovej, hlasovej, zvukovej alebo obrazovej správy.

Úrad bude prevádzkovať na svojom webovom sídle zoznam telefónnych čísel, uvedených užívateľmi na účely vyjadrenia nesúhlasu s kontaktovaním na účely priameho marketingu.

V súvislosti s využívaním elektronických komunikačných služieb došlo aj k výraznej zmene pravidiel pre ochranu osobných údajov pri cookies. Bez udelenia súhlasu bude možné spracovať iba nevyhnutné cookies, kým na marketingové a analytické cookies bude nevyhnutné získanie súhlasu návštevníka webstránky.

Kým predchádzajúca právna úprava umožňovala považovať použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu za udelenie súhlasu so spracovaním cookies. Podľa novej právnej úpravy sa obmedzuje použitie takéhoto nastavenia. Na spracovanie cookies teda okrem súhlasu postačovalo nastavenie webového prehliadača, ktoré pre webstránky znamenalo, že si nemuseli pýtať súhlas na spracovanie cookies, ale postačoval záznam o spracovaní cookies a tlačidlo „Rozumiem“.

Nová právna úprava vypúšťa formuláciu o akceptovaní nastavení webového prehliadača ako súhlasu so spracovaným osobných údajov, teda webstránky si budú musieť pýtať na spracovanie určitých cookies súhlas.

 Zákon ustanovuje, že Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Súhlas teda nebude potrebný na všetky druhy cookies. Pre nevyhnutné cookies, ktoré sa ukladajú za účelom funkcionality webstránky bude postačovať splnenie informačnej povinnosti a nebude potrebné získanie súhlasu užívateľa webstránky.


VYHLÁŠKA O PEDAGOGICKEJ DOKUMENTÁCII A ĎALŠEJ DOKUMENTÁCII

 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2022
Anotácia:

Zníženie administratívnej záťaže škôl a školských zariadení, sprehľadnenie a zjednodušenie problematiky vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie.

Popis:

Cieľom vyhlášky je úprava zníženia administratívnej záťaže škôl a školských zariadení, ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sprehľadnenia a zjednodušenia problematiky vedenia pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, pričom sa z príslušných vyhlášok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky napr. o materskej škole, o základnej škole, strednej škole, základnej umeleckej škole, jazykovej škole, vypúšťajú príslušné ustanovenia o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii vedenej v týchto školách, pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie, rozsahu pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne.


VYHLÁŠKA O ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH

 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2022
Anotácia:

Sprehľadnenie organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí, centra voľného času a školského internátu.

Popis:

Cieľom vyhlášky je najmä sprehľadniť organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí (ďalej len "klub"), centra voľného času a školského internátu.

Predmetom vyhlášky je ustanoviť spôsob výchovno-vzdelávacej činnosti klubu podľa výchovného programu tak, aby boli zahrnuté a vyvážené všetky činnosti zabezpečujúce osobnostný a sociálny rozvoj detí, vymedziť zodpovednosť pedagogických zamestnancov za výchovno-vzdelávací proces v klube, ako aj pri prechode detí do oddelení klubu v rámci školy a mimo školy.

Príslušné ustanovenie vymedzuje časový režim výchovno-vzdelávacej činnosti klubu, aby mohol poskytovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v ranných hodinách a aj v popoludňajších hodinách. Ak je potreba a záujem zákonných zástupcov, prevádzka je rozšírená aj počas školských prázdnin v čase určenom zriaďovateľom.

Vyhláška ustanovuje spôsoby organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti centra voľného času (ďalej len "centrum") a jeho ďalšie činnosti. Centrum v porovnaní s klubom zahŕňa širšiu oblasť aktivít, ktorá je zameraná na širšiu skupinu osôb.

Zameriava sa na rozvíjanie talentu a zručností detí a mládeže, realizuje aktivity spojené s prevenciou sociálno-patologických javov, plní úlohy informačnej činnosti a poradenskej činnosti v oblasti využívania voľného času a pod.

Ďalším cieľom vyhlášky je úprava výchovno-vzdelávacej činnosti školského internátu (ďalej len "internát") pri príprave žiakov na vyučovanie, motivácií k sebavzdelávaniu a osobnému rozvoju, trávení voľného času, oddychu a relaxácií a spôsob výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý sa organizuje vo výchovných skupinách.


VYHLÁŠKA O ZARIADENIACH PORADENSTVA A PREVENCIE

 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023
Anotácia:

Úprava podrobností o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie, ktorými sú centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie.

Popis:

Cieľom vyhlášky je upraviť podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie, ktorými sú centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie.

Vyhláška v nadväznosti na príslušné splnomocňovacie ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. určuje najmä územnú pôsobnosť zariadení poradenstva a prevencie, administratívne postupy súvisiace s poskytovaním odborných činností, ako aj podrobnosti o možnosti vnútorného členenia zariadení poradenstva a prevencie, o personálnom obsadení zariadení poradenstva a prevencie a o zameraní špecializovaných centier poradenstva a prevencie.


ZMENA VYHLÁŠKY O PODROBNOSTIACH O VÝŠKE POSKYTOVANEJ PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA, O VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH POSKYTNUTIA PODPORY A O OBSAHU ŽIADOSTI

 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 25/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2022
Anotácia:

Zrušenie povinnosti predkladať zo strany žiadateľov doklady obsahujúce údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy; úprava max. výšky poskytnutej podpory v prípade niektorých účelov, napr. obnova bytových budov a obstaranie technickej vybavenosti.

Popis:

Vyhláška nadväzuje na zmeny vyplývajúce zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ďalej na zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Novelou zákona proti byrokracii sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe.

Vyhláška obsahuje zmeny týkajúce sa zrušenia povinnosti predkladať zo strany žiadateľov doklady obsahujúce údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Ide o doklady, ktorými sú: kópia rodného listu, kópia sobášneho listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie, potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje