Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za júl 2022

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


VYKONÁVANIE ROZHODNUTÍ, OPATRENÍ A ÚKONOV TRESTNÉHO KONANIA VO VYŠETROVANÍ ALEBO SKRÁTENOM VYŠETROVANÍ

 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 275/2022 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. augusta 2022
Anotácia:

Rozšírenie rozsahu oprávnení vybraných príslušníkov Policajného zboru v kontexte Trestného poriadku o konkrétne procesné činnosti.

Popis:

Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní bola vypracovaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 10 ods. 9 Trestného poriadku, podľa ktorého sa policajtom na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru uvedeným v odseku 7 písm. a), b) a d) v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.

Vyhláška nahrádza v súčasnosti účinnú vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní.

Vyhláška popri pôvodných oprávneniach pre príslušníka Policajného zboru podľa § 10 ods. 9 Trestného poriadku, ktorý nie je policajtom podľa § 10 ods. 7 písm. a), b) a d), Trestného poriadku, rozširuje rozsah oprávnení vybraných príslušníkov Policajného zboru v kontexte Trestného poriadku o konkrétne procesné činnosti.

Reaguje sa tým na potreby zefektívnenia využívania procesných mechanizmov smerujúcich k odčerpávaniu majetku získaného trestnou činnosťou, z prostriedkov získaných trestnou činnosťou, resp. v súvislosti s trestnou činnosťou, a to predovšetkým vo vzťahu k procesnému iniciovaniu a zabezpečeniu zaistenia nároku poškodeného, zaistenia vecí dôležitých pre trestné konanie a iných činností súvisiacich so zaistením majetku v trestnom konaní, resp. jeho zistením a vyhľadaním.

Vychádzajúc z uvedeného, ako aj z právnej praxe orgánov vykonávajúcich vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, došlo okrem ustálenia potreby vykonávania esenciálnych úkonov, opatrení a rozhodnutí policajtmi podľa § 10 ods. 9 Trestného poriadku aj k potrebe extenzívneho prístupu s diverzifikáciou okruhu policajtov oprávnených vykonávať činnosti taxatívne vymenované v § 2 vyhlášky za účelom vedenia finančného vyšetrovania, zaisťovania vecí dôležitých pre trestné konanie, ako aj k zaisteniu nároku poškodeného.

Rozšírenie okruhu oprávnení, ktoré budú policajtom zverené na základe zákona vyhláškou, zohľadňuje aktuálne spoločenské a bezpečnostno-právne požiadavky, a to aj so zreteľom na vznik nových útvarov v rámci štruktúry Policajného zboru zameraných na finančné vyšetrovanie a vyhľadávanie majetku.


ZMENA VYHLÁŠKY O OBSADZOVANÍ VOĽNÝCH ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH MIEST NA SÚDOCH VÝBEROVÝM KONANÍ

 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 272/2022 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z.(úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2022 
Anotácia:

Podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na správnych súdoch.

Popis:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá vykonávací právny predpis, ktorým ustanoví spôsob vyhlásenia a vykonania výberového konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania, spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie, zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, a ďalšie požiadavky na vykonávanie štátnej služby vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.

Na základe tohto splnomocnenia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom vyhlášky pristupuje k doplneniu v súčasnosti platného vykonávacieho právneho predpisu, ktorým je vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z., nakoľko sa v ňom nereflektuje zriadenie správnych súdov zákonom č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom doplnenia je zohľadniť rozšírenie sústavy súdov o správne súdy ich zaradením do pôsobnosti vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z.


ZÁKON O MEDIÁLNYCH SLUŽBÁCH

 • Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2022, 1. januára 2023, 1. januára 2027
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ – nová komplexná právna úprava v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb.

Popis:

Cieľom zákona je príprava novej komplexnej právnej úpravy v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradí zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu.

Najvýraznejšou zmenou, ktorú prináša nová právna úprava, je zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Z tohto dôvodu nová legislatíva upravuje aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty.

V súvislosti s novými podmienkami regulácie sa nanovo upraví aj postavenie a pôsobnosť, vrátane širších kompetencií, národného nezávislého regulačného orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Zákon osobitne upravuje riešenie cezhraničných sporov v rámci vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a tiež riešenie sporov v súvislosti s platformami na zdieľanie videí.

Týmto zákonom sa nanovo upravujú podmienky mediálnej komerčnej komunikácie, tzn. telenákupného oznamu, telenákupu, sponzorovania, umiestňovania produktov a pod., ktoré reflektujú okrem novej európskej regulácie aj nedostatky z aplikačnej praxe.

Novinkou je povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora stanovená pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Sprístupnenie informácií o konečných vlastníkoch médií prostredníctvom verejného registra by malo priniesť väčšiu transparentnosť vlastníctva médií.


NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU A PODMIENKACH ÚHRADY LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Zákon č. 266/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2022, 1. marca 2023
Anotácia:

Odstránenie rozdielneho prístupu pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným klinickým účinkom; podpora vstupu nových liekov na trh; zabezpečenie účelného a efektívneho vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnej stability tohto systému.

Popis:

Novela má za ciele:

 • odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným klinickým účinkom;
 • umožniť a podporiť vstup nových liekov na trh;
 • zabezpečiť účelné a efektívne vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnú stabilitu tohto systému;
 • podporiť efekt úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia spojený so vstupom generických a biologicky podobných liekov na trh. 

Súčasná právna úprava má za následok, že väčšina nových inovatívnych liekov je hradená v tzv. výnimkovom režime, v rámci ktorého je rozhodnutie, či daný liek bude alebo nebude uhradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, na uvážení zdravotnej poisťovne.

Rozhodnutia zdravotných poisťovní o úhrade lieku vo výnimkovom režime sa od prípadu k prípadu medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami líšia. Z uvedeného dôvodu dochádza k markantným rozdielom v prístupe poistencov k liečbe jednotlivými liekmi z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Liek je z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bez akýchkoľvek rozdielov štandardne uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami, ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov.

Cieľom tejto novely preto je podporiť vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun z výnimkového režimu do režimu kategorizácie. Novela podporuje vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov zefektívnením procesu uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku a rozšírením možností, kedy zmluvu o podmienkach úhrady lieku je možné uzatvoriť; modifikáciou mechanizmu výpočtu prahovej hodnoty pre posúdenie nákladovej efektívnosti liekov či modifikáciou mechanizmu určovania podmienenej úhrady.

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia je však nevyhnutné lieky uhrádzať vo výške zodpovedajúcej klinickému prínosu, ktorý liek pacientovi prináša. Za účelom zabezpečenia náležitého posúdenia klinického prínosu každého lieku, novela odstraňuje existujúcu nerovnosť v povinnosti predkladať farmako-ekonomický rozbor lieku a preukázať nákladovú efektívnosť medzi liekmi, ktoré sú určené na liečbu ojedinelého ochorenia, a ostatnými liekmi.

Novela ukladá povinnosť predložiť farmako-ekonomický rozbor a preukázať nákladovú efektívnosť pre všetky lieky, vrátane liekov určených na liečbu ojedinelého ochorenia. Cieľom zavedenia tejto povinnosti je zabezpečiť dostatočné, spoľahlivé a overiteľné informácie, na základe ktorých sú príslušnými orgánmi prijímané rozhodnutia o úhrade liekov z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia a uhrádzať všetky lieky z prostriedkov verejného zdravotného poistenia vo výške, ktorá prislúcha ich klinickému prínosu.

Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia novela zabezpečuje taktiež prostredníctvom podpory vstupu generických a biologicky podobných liekov na trh. Novela podporuje vstup generických a biologicky podobných liekov na trh najmä zavedením automatickej revízie úhrad a zmenou trojprahového vstupu na jednoprahový.

Predmetom novely je taktiež právna úprava zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Novela okrem iného zavádza výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor a možnosť uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky, špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo dietetickej potraviny medzi ministerstvom alebo zdravotnou poisťovňou na jednej strane a výrobcom alebo veľkodistribútorom zdravotníckej pomôcky, špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo dietetickej potraviny na druhej strane.


ZÁKON O VYDAVATEĽOCH PUBLIKÁCIÍ A O REGISTRI V OBLASTI MÉDIÍ A AUDIOVÍZIE

 • Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)(úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2022
Anotácia:

Úprava vytvárania a uchovávania konzervačného a digitálneho depozitného fondu a šírenia informácií, a to nie len prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov v reflexii na aktuálny vývoj a nové požiadavky.

Popis:

Cieľom zákona je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nie len prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov.

Predmetom zákona je, okrem iného, úprava systému evidovania periodických publikácií, ktorá je aktuálne zakotvená v zákone č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.

Súčasťou evidencie majú byť s ohľadom na novú definíciu periodickej publikácie aj elektronické periodické publikácie a webové portály. Práve tie sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších zdrojov informácií, preto ich zaradenie do evidencie je logickým vyústením digitálneho progresu. Súčasťou novely zákona je zároveň aj úprava povinností vydavateľov periodických publikácií a tlačovej agentúry pri šírení informácií, ktoré sú aktuálne upravené v tlačovom zákone a ku ktorým predkladateľ zahrnul aj prevádzkovateľov webových portálov, nakoľko nepochybne spadajú medzi relevantných hráčov na mediálnom trhu.

Novinkou v novele zákona je aj povinnosť vydavateľov neperiodických publikácií uverejňovať povinné údaje vo vzťahu k šíreniu týchto publikácií. Zavádza sa tiež nová povinnosť vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa webového portálu zapísať sa do registra partnerov verejného sektora.

Touto právnou úpravou sa upravuje aj transparentnosť financovania, odlíšiteľnosť inzercie a zodpovednosť za pravdivosť zverejnenej inzercie, inej formy propagácie či klamlivej a porovnávacej reklamy. Novela zákona upravuje taktiež povinnosti vydavateľov periodických publikácií vydavateľov neperiodických publikácií a prevádzkovateľov webových portálov za účelom budovania konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu.

Významným prínosom zákona je aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie.


ZÁKON, KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V SÚVISLOSTI SO ZLEPŠOVANÍM PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

 • Zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2022
Anotácia:

Podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19, odbúravanie nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovanie podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva.

Popis:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vybralo opatrenia spočívajúce vo vytvorení priaznivejšieho podnikateľského prostredia, bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti. V niektorých prípadoch je zmena iniciovaná v dôsledku identifikácie efektu gold-platingu, t. j. ustanoveniu prísnejšej miery regulácie, ako vyžadujú minimálne štandardy legislatívy EÚ.

Súčasťou zákona je preto z oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov.

Z oblasti vecnej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu a skúšobníctvo Slovenskej republiky napríklad umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií, a z oblasti vecnej pôsobnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví napríklad zavedenie práva dodávateľa elektriny/plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky napríklad zdobrovoľní zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS (International Financial Reporting Standards – Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva) a zruší podmienku zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení.

V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa zavedie možnosť predaja bezdymových výrobkov online.

V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa zavedie povinnosť pre Obchodný register do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené. V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa napríklad predĺži oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia či liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva.


NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽBÁCH SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 • Zákon č. 267/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2022, 1. januára 2023
Anotácia:

Zabezpečenie dostupnosti, kvality a efektívnosti dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Popis:

Predmetom zákona je zadefinovanie pojmu dlhodobá zdravotná starostlivosť (ďalej len "dlhodobá starostlivosť") a jej jednotlivých foriem, paliatívnej zdravotnej starostlivosti, vrátane úpravy zmluvných a úhradových mechanizmov tejto zdravotnej starostlivosti a zadefinovanie rozsahu údajov potrebných pre monitoring dostupnosti tejto starostlivosti.

Ide o vypracovanie základného právneho rámca úpravy pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia kvality a lepšej koordinácie zdravotnej starostlivosti a predchádzaniu opakovaných hospitalizácií sa ustanovuje povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej aj "PZS") predkladať zdravotnej poisťovni zákonom určené údaje a zároveň povinnosť zdravotnej poisťovni predkladať ministerstvu zdravotníctva údaje súvisiace s poskytovaním následnej ošetrovateľskej starostlivosti a dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti v elektronickej podobe, ktorej formu zverejní na svojom webovom sídle Ministerstvo zdravotníctva SR.

Týmto zákonom sa zároveň novo definujú a precizujú podmienky činnosti zariadenia sociálnej starostlivosti (doterajšie zariadenia sociálnej pomoci) s prihliadnutím na potreby doterajšej praxe a v prechodnom ustanovení sa doterajšia legislatívna skratka "zariadenie sociálnej pomoci" mení na "zariadenie sociálnej starostlivosti" v tomto zákone i v celom právnom poriadku.

Nová legislatíva lepšie vystihuje podstatu činnosti týchto zariadení. Zákon definuje aj právo osoby, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť, na poskytovanie duchovnej služby a duchovnej podpory.

S cieľom zabezpečenia poskytovania dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je úhrada za túto starostlivosť zadefinovaná v cenovom opatrení formou pevných cien pre jednotlivých PZS hradených ako z verejného zdravotného poistenia, tak aj z fondov Európskej únie, a to výlučne len po dobu dvojročného obdobia zberu údajov nevyhnutne potrebných na vyhodnotenie dostupnosti, kvality a efektívnosti tejto starostlivosti.

Dostupnosť dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a vyplýva aj z Charty práv pacientov, ktorou je Slovenská republika viazaná.

V súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané.

Je preto vo verejnom záujme, aby úhrady za poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s uvedenými zmenami tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Dočasnou reguláciou cien tejto starostlivosti sa zabezpečí nielen motivácia pre PZS na vytváranie zdravotníckych zariadení na poskytovanie tejto starostlivosti, ale predovšetkým sa zvýši jej dostupnosť pre pacientov.


NOVELA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ

 • Zákon č. 251/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2022
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora.

Popis:

Zákon reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len "smernica 2019/1024") do právneho poriadku Slovenskej republiky.

K najzásadnejším zmenám, ktoré smernica (EÚ) 2019/1024 prináša, patria:

 1. Rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky,
 2. Rozšírenie vecnej pôsobnosti na "osobitné" kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou, ktorých zoznam zadefinuje európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje, dynamické údaje,
 3. Bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia,
 4. Rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje