Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za júl a august 2021

Publikované: Autor: KRION

1.ZMENA KOLÚZNEJ VÄZBY – novela Trestného poriadku

 • Zákon č. 308/2021 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (úplne znenie zákona nájdete na TU)
 • Účinnosť zákona: 15.08.2021
Anotácia:

Kľúčovú zmenu v rámci novely Trestného poriadku predstavuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby z pôvodnej sedemmesačnej.

Dôvod kolúznej väzby: Ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok sa stal, že má znaky trestného činu, že je dôvodné podozrenie, že ho spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

Kolúzna väzba však môže trvať aj dlhšie ako päť mesiacov, ak

 • bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, teda pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,
 • sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin spáchaný organizovanou skupinou, pre trestný čin spáchaný zločineckou, alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

Ďalšou zmenou, ktorú priniesla predmetná novela je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby.

Návrh zákona tiež objasňuje pravidlá náhrady väzby a výslovne vylučuje možnosť náhrady kolúznej väzby a opätovnej väzby z kolúznych dôvodov v záujme odstrániť pochybnosti právneho výkladu doterajšej úpravy.

V prípade záujmu o širší výklad alebo odpovede na konkrétne otázky, nás neváhajte kontaktovať.


NEBEZPEČNÉ ELEKTRONICKÉ OBŤAŽOVANIE - NOVÝ TRESTNÝ ČIN – novela Trestného zákona

 • Zákon č. 236/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  v znení neskorších predpisov. (úplne znenie zákona nájdete na
  TU)
 • Účinnosť zákona: 01.07.2021
Anotácia:

Od 1. júla 2021 bol v dôsledku stále častejších kybernetických útokov zavedený nový trestný čin do Trestného zákona, a to nebezpečné elektronické obťažovanie. Tohto trestného činu sa podľa § 360 b dopustí ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.

V základnej skutkovej podstate pritom ide o prečin, za ktorý páchateľovi hrozia až tri roky odňatia slobody.

Hoci konkrétna forma tohto obťažovania nie je stanovená priamo v skutkovej podstate trestného činu, z dôvodovej správy vyplýva, že môže ísť najmä:

 • zasielanie vulgárnych a urážlivých SMS správ
 • vyhrážanie sa, telefonické obťažovanie anonymnými telefonátmi alebo prezváňaním
 • vytváranie webových stránok s nevhodnými a ponižujúcimi fotkami obete
 • o vytváranie skupín na sociálnych sieťach mierených proti obeti, natáčanie a zverejňovanie zosmiešňujúcich, urážlivých videí a fotografií bez vedomia a súhlasu obete,
 • vytváranie blogov, ktoré poškodzujú obeť, falšovanie a ukradnutie identity, šírenie osobných informácií, osobných údajov či klebiet.

Takéto konanie musí byť pre vznik trestnej zodpovednosti dlhodobé, úmyselné, a tiež sa vyžaduje, aby došlo k zhoršeniu kvality života obete. V značnej miere musí byť konanie spôsobilé privodiť obeti ujmu na právach, či ohroziť jej vážnosť.

Novozavedený trestný čintak nepokrýva len svet internetu, ale aj elektronické komunikačné prostriedky a počítačové siete, prostredníctvom ktorých dochádza k poškodzovaniu nielen dospelých osôb, ale aj mladistvých či maloletých detí.

V prípade záujmu o širší výklad alebo odpovede na konkrétne otázky, nás neváhajte kontaktovať.


3. PARLAMENT SCHVÁLIL NAJVAČŠIE RUŠENIE POTVRDENÍ A VÝPISOV NA ÚRADOCH V HISTÓRII – novela Zákona proti byrokracii

 • Zákon č. 310/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. (úplné znenie zákona nájdete na TU)
 • Účinnosť zákona: 01.01.2022 a 01.04.2022 (viď text)
Anotácia:

Parlament oficiálne schválil najväčšie zrušenie potvrdení a výpisov na úradoch – od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane.

Schválený zákon prináša aj jednu veľmi podstatnú zmenu, a tou je digitalizácia úradných konaní vzťahujúcich sa k životným situáciám.

Vďaka digitalizácii procesov štát od apríla 2022 prvýkrát poskytne proaktívnu službu občanovi. Znamená to, že po narodení dieťaťa bude rodičom vyplatený príspevok bez toho, aby oň museli požiadať a dokladovať potrebné náležitosti.

Vďaka digitalizovaným službám rodičia vybavia viaceré veci z pohodlia domova, ako napr. vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa alebo získanie rodného listu.

Od budúceho roka teda nebudete musieť na úrady nosiť:

 1. kópiu rodného listu,
 2. kópiu sobášneho listu,
 3. kópiu úmrtného listu,
 4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 5. potvrdenie o pobyte,
 6. potvrdenie o pridelení IČO,
 7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz,
 9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 10. výpis z registra sociálnych podnikov,
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 12. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
 13. výpis z registra/zoznamu advokátov,
 14. výpis z centrálneho registra exekúcií,
 15. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 16. doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,
 17. hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí),
 18. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (proaktívny príspevok),
 19. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 20. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
 21. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o širší výklad alebo odpovede na konkrétne otázky, nás neváhajte kontaktovať.

 

* Povinné údaje