Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za november 2021

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NOVELA ZÁKONA O VÝBERE MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 • Zákon č. 404/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. decembra 2021
Anotácia:

Transpozícia Smernice EÚ - harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných pre objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte EÚ; zaručenie interoperability elektronických mýtnych systémov v rámci EÚ.

Popis:

Účelom zákona je transpozícia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len „smernica), ktorá je výsledkom celoeurópskeho úsilia predovšetkým o uľahčenie interoperability pri výbere cestných poplatkov a náležité vymáhanie neuhradených poplatkov za použitie cestnej infraštruktúry v inom členkom štáte Európskej únie, a to najmä mýta, iných cestných poplatkov (diaľničná známka), poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu a pod. Návrhom zákona dochádza k transpozícii novoprijatej smernice v celej jej komplexnosti, jej premietnutiu do právneho poriadku SR a k zabezpečeniu dvoch základných cieľov smernice: a) harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných pre objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte EÚ, b) zaručenie interoperability (vzájomného prepojenia) elektronických mýtnych systémov v rámci EÚ.

Dochádza tak k úprave poskytovania údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií spáchaných na území SR a opačný postup, t. j. postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov na účely objasnenia neuhradenia cestných poplatkov podľa ich predpisov.

Dochádza aj k novelizácii zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s úpravou sankcionovania neuhradenej diaľničnej známky na území SR. Zároveň sa novelizuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predovšetkým v súvislosti s postupom národného kontaktného miesta EUCARIS – Ministerstva vnútra SR pri vybavovaní žiadostí iného členského o poskytnutie údajov z evidencie vozidiel s cieľom objasnenia neuhradenia cestného poplatku.


NOVELA ZÁKONA O OBCHODNOM REGISTRI

 • Zákon č. 403/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01. decembra 2021
Anotácia:

Zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.

Popis:

Zákon predstavuje iniciatívu na základe požiadavky podnikateľského prostredia a zapisovaných osôb s cieľom znížiť administratívnu záťaž.

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v rozsahu podľa zákona č. 530/2003 Z. z., účinného od 1. októbra 2020. Lehota na doplnenie vyššie uvedených identifikačných údajov bola predĺžená zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktoré nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, tak majú povinnosť zosúladiť údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Zosúladenie údajov v spojení s návrhom na zmenu aj ďalších zapísaných údajov je spoplatnené súdnym poplatkom v súlade s položkou č. 17 Sadzobníka súdnych poplatkov.

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom zákona je najmä zavedenie automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra, spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov (tzv. stotožnením), možnosti podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení (t.j. bez súdneho poplatku).

Cieľom právnej úpravy je zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov (na základe referencovania hodnôt údajov vo vzťahu k referenčným registrom) osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.


NOVELA ZÁKONA O ORGANIZÁCII PRACOVNÉHO ČASU V DOPRAVE

 • Zákon č. 407/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 02. februára 2022, 31. decembra 2024
Anotácia:

Transpozícia EÚ smernice - harmonizácia pravidiel vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci EÚ.

Popis:

Primárnym cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len "smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057").

Zároveň sa predmetným zákonom zabezpečí vykonanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov.

Aktuálne je oblasť vysielania pracovníkov upravená v smernici 96/71/ES a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania sú uvedené v smernici 2014/67/EÚ a v smernici 201/957/EÚ.

Tieto pravidlá nie sú vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobility. Mnohé členské štáty zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote, vysokej administratívnej záťaži čo výrazným spôsobom znižuje konkurencieschopnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov Európskej únie.

Na základe týchto poznatkov boli preto prijaté špecifické pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov ustanovené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057.

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o organizácii pracovného času v doprave") ustanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Upravuje pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v uvedených oblastiach. Subsidiárne sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave vzťahuje Zákonník práce.

Zákon s účinnosťou od 2. februára 2022 zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Určí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie a zároveň určí, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel týkajúcich sa vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi Európskej únie. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie. Informácie a doklady k vysielaniu sa budú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou.


NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE

 • Zákon č. 406/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01. decembra 2021
Anotácia:

Rozšírenie možnosti viesť motorové trojkolky aj držiteľom vodičského preukazu skupiny B.

Popis:

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vedenie motorových trojkoliek je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A1, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon nepresahuje 15 kW a ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h alebo vodičské oprávnenie skupiny A, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch v platnom znení umožňuje členskému štátu na svojom území uznať s vodičským oprávnením skupiny B viesť vozidlá uvedené v čl. 6 ods. 3 písm. a) motorové trojkolky, pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW, ak má držiteľ vodičského preukazu skupiny B najmenej 21 rokov a v čl. 6 ods. 3 písm. b) motocykle skupiny A1.


NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH A ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

 • Zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01. decembra 2021, 01. januára 2023,03. júla 2024, 01. decembra 2024, 01. januára 2025, 01. januára 2030
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
- povinnosti pre výrobcov určitých plastových výrobkov v súlade so smernicou

Popis:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019, o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica“).

Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky na rýchle použitie, ktoré sa po jednom použití na svoj určený účel vyhodia, len zriedka sa recyklujú a často sa z nich stáva odpad znečisťujúci životné prostredie.

Za účelom zachovania hodnoty výrobkov a materiálov a za účelom znižovania vzniku odpadu a tlaku na vzácne zdroje a životné prostredie je potrebné legislatívne upraviť uvedenú problematiku neustáleho navyšovania používania jednorazových plastových výrobkov.

Zákon ustanovuje nové definície, povinnosti pre výrobcov určitých plastových výrobkov v súlade so smernicou, tak aby boli naplnené jej ciele. Primárne ide o zníženie a v niektorých prípadoch o odstránenie závažného negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo, ako aj presadzovanie prístupov zameraných na obehové hospodárstvo.

Nové definície špecifikujú čo je považované za výrobok z plastu, rybársku výstroj, kto je výrobcom takýchto výrobkov čo sú biodegradovateľné plasty a tabakové výrobky, ako aj ďalšie definície.

Predmetnom zákona je súhrn opatrení, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov napr. poskytovanie jednorazových plastových výrobkov len za odplatu alebo povinnosti organizátorov verejného podujatia zabezpečiť poskytovanie vhodných alternatív.

Ustanovujú sa požiadavky na výrobok, ktoré zahŕňajú povinnosť od 03. júla 2024 uvádzať na trh Slovenskej republiky určité nápojové obaly len za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.

Ďalšou povinnosťou pre výrobcov bude od roku 2025 zabezpečiť, aby nápojové fľaše vyrobené z PET, boli uvádzané na trh Slovenskej republiky s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva príslušným výrobcom uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky a od roku 2030 sa táto povinnosť bude vzťahovať na nápojové 2 fľaše (nie len PET) vo výške minimálne 30 %.

Týmito opatreniami sa podporí presadzovanie prístupu obehového hospodárstva. Dôležitou súčasťou bude špecifikovanie požiadaviek na označovanie výrobkov, ktoré má zabezpečiť výrazné zvýšenie informovanosti spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ako aj o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom.

Plnenie tejto požiadavky zabezpečí informovanosť v rozsahu, ktorý umožní spotrebiteľovi poznať všetky následky svojho spotrebiteľského správania aj s jeho negatívami a teda možnosť hľadania alternatív k takýmto výrobkom. S týmto súvisí ďalšia povinnosť a to zvyšovanie informovanosti spotrebiteľa.

Aktuálne je výrobca prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) povinný viesť informačné kampane, ktoré majú len čiastočný vplyv na správanie konečného spotrebiteľa. Predmetom zvyšovania informovanosti výrobcom konečného spotrebiteľa je napr. informovanie a motivovanie vo vzťahu k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív. Existujúca oblasť rozšírenej zodpovednosti výrobcov špecifikovaná v § 27 a § 52 zákona o odpadoch sa rozširuje o povinnosť výrobcov znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky, spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov a spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa bude vzťahovať napr. aj na výrobcov tabakových výrobkov a rybárskeho výstroja. V súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu sa prijímajú opatrenia na zníženie tvorby plastového odpadu, a to povinnosť pre štátne inštitúcie používať nápoje zakúpené vo vratných zálohovaných obaloch.

Všetkými vyššie uvedenými opatrenia sa tak má zabezpečiť splnenie základného cieľa, zníženie vplyvu jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie.


NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU

 • Zákon č. 408/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. novembra 2021, 1. januára 2022, 1. júla 2022.
Anotácia:

Zavedenie nových nástrojov skvalitnenia výberu daní so zameraním sa na motiváciu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností a efektívny boj proti daňovým podvodom.

Popis:

Primárnym cieľom zákona je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňový m podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zmenou má prejsť hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

V neposlednom rade na skvalitnenie výberu daní a očistenie podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb.

Zámerom je, aby mal správca dane, na základe zákonom ustanovených dôvodov, možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si však riadne neplní svoje povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Novelou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Nosným opatrením zákona je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH.

S uvedeným opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov platiteľov dane na webovom sídle FR SR. Priamy vplyv na zlepšenie výberu DPH sa predpokladá aj od zavedenia novej skutočnosti pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR.

Elimináciu rizika, ktoré so sebou prináša uplatnenie inštitútu ručenia za daň, umožňuje novonavrhnutý osobitný spôsob úhrady dane, ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo na osobný účet dodávateľa.


NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

 • Zákon č. 416/2021 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.januára 2022
Anotácia:

Odstránenie nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok; zjednodušenie administratívy zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac.

Popis:

Cieľom zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac.

Od 1. marca 2021 si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval svojim zamestnancom stravovanie formou stravovacích poukážok, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto "nadrámcová" suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje daňou z príjmov zo závislej činnosti. Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom, no u zamestnanca sa nezdaňuje.

Keďže zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo finančným príspevkom na stravovanie, poskytujú stravovacie poukážky a príspevok na stravovanie na začiatku kalendárneho mesiaca, vzniká im dodatočná administratívna záťaž v prípade vzniku prekážok v práci na strane zamestnancov alebo čerpania dovolenky počas kalendárneho mesiaca.

Z uvedeného dôvodu sa umožní zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zamestnávateľom bude i naďalej zachovaná možnosť poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie preddavkovo, ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Obdobne sa upravujú aj ustanovenia o zabezpečení stravovania v osobitných právnych predpisoch týkajúcich sa štátnych zamestnancov, policajtov, vojakov a Hasičského a záchranného zboru.


2. SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ZÁKONA O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM

 • Zákon z 25. novembra ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022, 1. decembra 2022
Anotácia:

Zrušenie maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného; zrušenie testovania príjmu ako jednej z podmienok nároku na náhradné výživné; zvýšenie náhradného výživného, ktoré sa poskytuje oprávneným osobám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok

Popis:

Zákon je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.

Hlavným cieľom zákona je zrušenie maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného, ktorá v rozpore so súdnym rozhodnutím obmedzuje sumu poskytovaného náhradného výživného pre oprávnenú osobu na maximálne 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 368,37 eura.

Takéto obmedzenie súdom určeného výživného na dieťa nereflektuje odôvodnené potreby dieťa, nezohľadňuje jeho zdravotný stav, či iné potreby, ktoré súd v zmysle princípov zákona o rodine pri určovaní výšky výživného zohľadňoval.

Zámerom zákona je teda vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti a v prípade jej neplnenia povinným poskytnúť oprávnenej osobe náhradné výživné vo výške, aká jej bola priznaná rozhodnutím súdu.

Ďalším zámerom je zacielenie poskytovania náhradného výživného na čo najširšiu skupinu nezaopatrených detí tak, aby neprepadali cez systém.

Predkladatelia preto navrhli, aby sa zrušilo testovanie príjmu ako jedna z podmienok nároku na náhradné výživné. V dôsledku testovania príjmu a určovania príjmovej hranice, ako podmienky nároku na náhradné výživné, aktuálne vznikne nárok na náhradné výživné len časti oprávnených osôb, ktoré výživné od povinného nedostávajú. Tým dochádza nielen k neúmernému zaťaženiu rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, ale aj k diskriminácii týchto detí a neraz i k ohrozeniu ich zdravého fyzického a psychického vývoja.

Zákon precizuje zákonné ustanovenia a zjednodušuje pravidlá. Navrhla sa zmena, v zmysle ktorej bude môcť oprávnená osoba požiadať o náhradné výživné ihneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. V praxi to bude znamenať, že sa tým vyplní vákuum, ktoré vznikalo v dôsledku dvojmesačnej lehoty, kedy oprávnená osoba ostávala bez výživného.

Predkladaným návrhom sa zároveň navrhuje zvýšiť náhradné výživné, ktoré sa poskytuje oprávneným osobám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok.

V súčasnej dobe sa toto náhradné výživné poskytuje v sume minimálneho výživného, t.j. 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne 29,87 eura). Predkladatelia navrhli túto sumu zvýšiť na 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 69,69 eura.

Touto zmenou sa finančne podporí cca 1000 detí, ktoré už aktuálne poberajú takéto náhradné výživné a súčasne v systéme pribudne cca 1700 ďalších detí, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 eur (týmto deťom sa bude poskytovať doplatok k sirotskému dôchodku do sumy 69,69 eura).

Celkove sa tak zlepší finančná situácia u cca 2700 detí. Taktiež sa navrhlo, aby sa takéto náhradné výživné poskytovalo odo dňa úmrtia rodiča a nie až odo dňa podania žiadosti ako je to v súčasnosti. Zamedzí sa tak súčasnému stavu, kedy dieťa po úmrtí rodiča za obdobie cca dvoch mesiacov nedostáva žiadnu finančnú podporu od štátu. Práve touto zmenou sa zabezpečí podpora jednej z najviac ohrozených skupín - osamelých rodín so sirotami. Návrh zákona vychádza z prirodzenej nutnosti poskytovať zvýšenú ochranu nezaopatreným deťom, ako slabším subjektom a konať v súlade s ich najlepším záujmom. Navrhovanou novelou zákona sa zabezpečí rýchly prístup žiadateľa k náhradnému výživnému.


NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM FONDE ROZVOJA BÝVANIA A ZÁKONA O DOTÁCIÁCH NA ROZVOJ BÝVANIA A O SOCIÁLNOM BÝVANÍ

 • Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022, 1. januára 2023
Anotácia:

Úprava podmienok pre poskytovanie výhodného úveru a pre poskytovanie dotácií na rozvoj bývania.

Popis:

Jednými zo signifikantných nástrojov podpory rozvoja bývania sú v súčasnej dobe Štátny fond rozvoja bývania a dotácie na rozvoj bývania poskytované Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto nástrojov štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Cieľom návrhu zákona je upraviť niektoré podmienky pre poskytovanie výhodného úveru podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a pre poskytovanie dotácií na rozvoj bývania z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Zámerom návrhu zákona je zlepšenie podmienok a zvýšenie dostupnosti finančných zdrojov zameraných na rozširovanie sektora nájomného bývania s cenovo dostupným nájomným.


NOVELA ZÁKONA O CENÁCH

 • Zákon z 2. novembra 2021, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2022
Anotácia:

Zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

Popis:

Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí použitím podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti.

Touto úpravou sa znížia náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí, k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí. Slovenská republika tak nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 centové mince naďalej zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB na úrovni eurozóny.

Navrhuje sa zaokrúhľovanie len hotovostných platieb, nakoľko cieľom navrhovanej zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Pri platbe do 5 centov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 centov.


NOVELA ZÁKONA O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 • Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: dňom vyhlásenia
Anotácia:

Vytvorenie právnej možnosti oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností; zavedenie možnosti pre obce určiť si okruh stavieb na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie.

Popis:

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí). Ďalej sa navrhuje zaviesť možnosť pre obce určiť si okruh stavieb uvedených v § 17 ods. 3 písmene b), na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie (v súčasnosti museli obce taxatívne prevziať znenie celého písmena b) do VZN obce).

Zároveň sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov, prípadne, ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky sa môže týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb. Z návrhu je možné predpokladať vplyv na rozpočty obcí, ktoré nie sú vyčíslené.

Športoviská sú poväčšine vo vlastníctve miest/obcí, takže vplyv na miestne dane by bol zrejme minimálny (negatívne riziko bez čísla), ako aj na daň z príjmu právnických osôb, nakoľko obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb. Zároveň ide o možnosť oslobodenia alebo zníženia, a preto nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.


NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH

 • Zákon z 2. novembra 2021,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 10. decembra 2021, 1. januára 2022, 8. júla 2022
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ; harmonizácia právneho rámca krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky.

Popis:

Spolugestorom transpozície bola určená Národná banka Slovenska, ktorá je zároveň aj spolupredkladateľom. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (ďalej len „smernica CBD“), ktorej hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky (mechanizmus dvojitej ochrany, zabránenie automatickému zosplatneniu v prípade úpadku, vysoká kvalita aktív v krycom súbore, ich oddelenie a vyňatie z majetkovej podstaty v prípade úpadku, jednotné európske označovanie ai.).

Tým by sa mal zabezpečiť bezproblémový a trvalý rozvoj dobre fungujúcich trhov s krytými dlhopismi v Európskej únii a mali by sa obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability.

Súčasná platná právna úprava krytých dlhopisov je obsiahnutá v dvanástej časti zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prešla komplexnou reformou v roku 2017 a je účinná od 1. januára 2018. Ide o národnú úpravu, ktorá je v mnohých prvkoch už v súčasnosti v súlade so smernicou CBD, vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR pri príprave tejto spomínanej legislatívnej úpravy vychádzalo takisto ako Európska komisia z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Avšak zostávajú určité ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať.

Ide najmä o rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho súboru a ktoré musia byť vysoko kvalitné v záujme zabezpečenia spoľahlivosti krycieho súboru, ustanovenia týkajúce sa spoločného financovania a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk alebo prípadne od iných spoločností, ktoré nie sú bankami avšak za dodržania dôsledného posúdenia úverovej bonity dlžníka, zosúladenie informácií, ktoré má banka, ktorá emituje kryté dlhopisy, zverejňovať pre investorov a definovanie tých informácií, ktoré si Národná banka Slovenska môže v určitých situáciách vyžiadať, úpravy ohľadne ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru, resp. programu krytých dlhopisov, úpravy súvisiace s predchádzajúcim súhlasom na vykonávanie činností s programom krytých dlhopisov a úpravy sankcií a jednotné označovanie krytých dlhopisov v celej Európskej únii.

Navrhované zmeny majú za cieľ zlepšiť existujúcu úpravu a napomôcť stabilite financovania bánk, prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť ochranu a právnu istotu investorov. Zmeny majú smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli: finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu, kvalitné a obchodovateľné na finančnom trhu, zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia, s vysokou kreditnou a likvidnou kvalitou na trhoch aj v čase stresu, vhodným a efektívnym zdrojom dlhodobého financovania podporujúcim obchodný model a stabilitu banky.

Zmeny v zákone o bankách si vyžiadali ďalšie legislatívne úpravy v súvisiacich právnych predpisoch – v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákone č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a v zákone č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou návrhu sú aj legislatívne úpravy spočívajúce v spresnení niektorých platných ustanovení s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe (napr. precizovanie obsahu splnomocňovacieho ustanovenia § 94 ods. 6 na vydanie opatrenia Národnou bankou Slovenska o aspekty elektronického podávania žiadostí, doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia na ustanovenie podrobností o nezávislosti člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady banky). Ide o úpravy technického charakteru, ktoré neprinášajú do praktického fungovania zásadné zmeny.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje