Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za september 2021

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


VÝŠKA ŠTÁTNEJ PRÉMIE NA STAVEBNÉ SPORENIE

 • Opatrenie č. 343/2021 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť opatrenia: 01.01.2022
Anotácia:

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 je 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.


JEDNORÁZOVÁ FINANČNÁ POMOC RODINÁM

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájde TU)
 • Účinnosť nariadenia: 10.09.2021
Anotácia:

Jednorazová finančná pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi mladšími ako 18 rokov veku.


OPATRENIA NA VNÚTORNÝCH HRANICIACH

 • Uznesenie č. 338/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (úplné znenie uznesenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 20.09.2021
Anotácia:

Protiepidemické opatrenia na vnútorných hraniciach účinné od 20. septembra 2021.


2. SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

 • Zákon z 21. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Úprava percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok.


NOVELA ZÁKONA O PODPORE NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV

 • Zákon z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Zefektívnenie poskytovania finančného príspevku na pomoc najmenej rozvinutým okresom.


ZÁKON O NÁRODNOM INŠTITÚTE PRE HODNOTU A TECHNOLÓGIE V ZDRAVOTNÍCTVE

 • Zákonz 22. septembra 2021 o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022, 1. januára 2024
Anotácia:

Zriadenie Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve ako právnickej osoby, ktorej sa majú v oblasti verejnej správy zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a otázkami kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.


ZÁKON O MECHANIZME NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

 • Zákonz 24. septembra 2021o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. novembra 2021, 31. decembra 2021, 1. júla 2022
Anotácia:

Úprava vzťahov pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosti orgánov štátnej správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu a zodpovednosť za porušenie podmienok pri ich poskytovaní.


NOVELA ZÁKONA O PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOCH NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

 • Zákon z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Úprava poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vlastníkom majetku, s ktorým nemôže samostatne nakladať.


ZÁKON O VÝZNAMNÝCH INVESTÍCIÁCH

 • Zákon z 29. septembra 2021 o významných investíciách (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Definícia podmienok, procesu a kontroly vydávania osvedčení o významných investíciách, strategických parkov, resp. území; zavedenie pojmu strategické územie; ukončenie možnosti vyvlastňovať pozemky dotknutého územia súkromným investorom; podpora výstavby strategických parkov.


ZÁKON O ZABEZPEČENÍ KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

 • Zákonzo 17. septembra 2021,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Pozastavenie prijímania uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení uskutočňovania študijného programu a počas doby odstraňovania zisteného nedostatku.


TRESTNÝ ZÁKON

 • Zákon z 22. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Zníženie náročnosti preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, sprísnenie a rozšírenie postihovania neoprávneného zaobchádzania s týmito látkami.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o širší výklad alebo odpovede na konkrétne otázky, nás neváhajte kontaktovať.

 

* Povinné údaje