Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za september 2023

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


ZMENA VYHLÁŠKY, KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON O ENVIRONMENTÁLNOM FONDE

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 381/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z. (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. októbra 2023
Anotácia:

Zosúladenie s aktuálnym znením zákona o Environmentálnom fonde; úprava rozsahu minimálnej úrovne spolufinancovania účelu dotácie na 1%.

Popis:

Legislatívna zmena vyhlášky nadväzuje na aktuálne prijatú novelu zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá do značnej miery mení rozsah zverejňovaných špecifikácií a okruh podmienok v nich vymedzených pre žiadateľov o podporu, tak že dáva väčší priestor pre úpravu v rámci špecifikácií ako v kogentných zákonných ustanoveniach. Vzhľadom na uvedené sa menia aj ustanovenia vyhlášky, kde sa ponecháva možnosť upraviť podmienky poskytnutia podpory formou dotácie alebo úveru na danú špecifikáciu.

Cieľom vyhlášky je zosúladiť znenie vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov s aktuálnym znením zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež upraviť rozsah minimálnej úrovne spolufinancovania účelu dotácie na 1%, a to z dôvodu rozšírenia okruhu možných záujemcov o podporu formou dotácie na najmenšie obce, ktoré nie sú schopné z vlastných zdrojov zabezpečiť spolufinancovanie projektov na aktuálnej úrovni minimálne 5%.


VYHLÁŠKA, KTOROU SA USTANOVUJÚ ČÍSELNÍKY TRESTNÝCH ČINOV A TRESTOV

 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 376/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť1. októbra 2023
Anotácia:

Kategorizácia trestných činov a trestov na základe kritérií, ktoré vyplývajú buď z relevantných právnych aktov EÚ alebo z potrieb aplikačnej praxe s cieľom zabezpečiť efektívnu výmenu informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi EÚ.

Popis:

S cieľom zabezpečiť efektívnu výmenu informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi Európskej únie musí byť zaručená určitá miera spoločného porozumenia týmto informáciám. Z tohto dôvodu je potrebné kategorizovať trestné činy a tresty na základe kritérií, ktoré vyplývajú buď z relevantných právnych aktov Európskej únie alebo z potrieb aplikačnej praxe. V súčasnosti sú uvedené kategorizácie neaktuálne, prípadne neexistujú vôbec. Konkrétne je cieľom vyhlášky ustanoviť:

 • zoznam trestných činov proti deťom podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011) v platnom znení,
 • zoznam trestných činov kategorizovaných podľa formy zavinenia,
 • zoznam trestov a ochranných opatrení kategorizovaných podľa subjektu trestného činu,
 • zoznam trestných činov podľa prílohy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018 v platnom znení, a
 • zoznam trestných činov kategorizovaných podľa Rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009) v platnom znení.

SUMY POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/2023 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. októbra 2023
Anotácia:

Sumy dávky v hmotnej núdzi sa 1.7.2023 vynásobia koeficientom vo výške 1,147.

Popis:

Podľa § 33ca ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky splnomocnené vydať opatrenie, ktorým k 1. októbru kalendárneho roka upraví sumy pomoci v hmotnej núdzi, konkrétne sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie. Opatrením sa upravujú sumy pomoci v hmotnej núdzi tak, že sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2023, t. j. koeficientom 1,147.

Suma ochranného príspevku sa tak zvýši o 11,10 eura mesačne, aktivačný príspevok stúpa takisto o 11,10 eura mesačne a príspevok na nezaopatrené dieťa o 3 eurá mesačne.

Príspevok na bývanie rastie o 12,20 eura mesačne, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba, o 20,70 eura mesačne, ak domácnosť tvoria dve osoby, o 26,30 eura, ak domácnosť tvoria tri osoby, o 31,90 eura, ak domácnosť tvoria štyri osoby a o 37,40 eura mesačne, ak domácnosť tvorí päť a viac osôb.


VÝŠKA ŠTÁTNEJ PRÉMIE NA STAVEBNÉ SPORENIE NA ROK 2024

 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2023 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024 (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024 - minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok.

Popis:
Podľa § 10 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa štátna prémia určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok.

Po dosadení aktuálnej referenčnej sadzby do tohto vzorca vyšla percentuálna výška štátnej prémie 7,0377 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % je jej výsledná hodnota 7 %.


SUMA MAXIMÁLNEHO ROČNÉHO ŠKOLNÉHO NA AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

 • Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 379/2023 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2024/2025 (úplné znenie oznámenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 28. septembra 2023
Anotácia:

Maximálne sumy ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl a sú určené pre študijné programy poskytované v externej forme štúdia.

Popis:

Na zabezpečenie poskytovania vysokoškolského štúdia je určená dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, pre určenie ktorej sú rozhodujúce kritériá ako ekonomická náročnosť poskytovaných študijných programov, začlenenie vysokej školy, kvalita a ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením výučby. Suma finančných prostriedkov pre jednotlivé verejné vysoké školy určená na základe týchto kritérií závisí od „výkonu“ vysokej školy pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania, pričom vo výkone je zohľadnená kvalita poskytovaného vzdelávania, ale aj ekonomická náročnosť poskytovaných študijných programov.

V roku 2023 bolo verejným vysokým školám rozpísaných v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 296 918 015 eur v závislosti od rozsahu poskytovaných študijných programov (v súvislosti s počtom študentov zapísaných a evidovaných v registri) a od výkonu verejnej vysokej školy vo vzdelávaní. Zvyšná časť finančných prostriedkov bola rozpísaná na základe iných kritérií (výsledky vedeckej a umeleckej činnosti, zabezpečenie štipendií pre študentov doktorandských študijných programov v dennej forme štúdia, zabezpečenie klinických a pedagogických praxí a pod.).

Z rozpisu finančných prostriedkov bola určená suma, ktorú „získa vysoká škola za študenta“ pre študijné programy v študijnom odbore právo, ktorý je podľa metodiky považovaný za najmenej ekonomicky náročný. Takto bola suma maximálneho ročného školného pre študijné programy v študijnom odbore právo určená na 1 760 eur, ak ide o bakalárske študijné programy. Ak ide o ostatné študijné odbory, suma maximálneho ročného školného bola určená ako násobok tejto sumy podľa koeficientov používaných pri rozpise finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy podľa metodiky. Vysoké školy zverejnia školné a poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. najneskôr dva mesiace pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium.


ZMENA NARIADENIA O ZÁUJME SLOVENSKEJ REPUBLIKY UDELIŤ NÁRODNÉ VÍZUM VYSOKOKVALIFIKOVANÝM ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2022 Z. z. (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. októbra 2023
Anotácia:

Cieľom je upraviť a precizovať úroveň dosiahnutého vysokoškolského vzdelania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú zamestnaní u zamestnávateľa v SR v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR.

Popis:

Na základe poznatkov aplikačnej praxe je potrebné upraviť a precizovať úroveň dosiahnutého vysokoškolského vzdelania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republiky v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky.

Dôvodom predmetnej právnej úpravy je skutočnosť, že v mnohých krajinách veľký počet absolventov ukončuje vzdelanie zamerané napríklad na informačné technológie ukončením prvého stupňa vysokoškolského vzdelania s bakalárskym titulom a v ďalších stupňoch vysokoškolského vzdelania pokračujú len tí študenti, ktorí sa chcú venovať vede, výskumu alebo učiteľstvu v tejto oblasti. Nariadenie má za cieľ prilákať a zároveň uľahčiť príchod vysokokvalifikovanej pracovnej sily na slovenský pracovný trh a zosúlaďuje reálne nastavenie a potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov s prislúchajúcou právnou úpravou.


ZMENA VÝNOSU O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA FINANCIÍ

 • Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 374/2023 Z. z. o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 27. septembra 2023
Anotácia:

Dotácie na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie.

Popis:

Ministerstvo v súčasnosti poskytuje dotácie na základe výnosu podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách"). Dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktorú spravuje ministerstvo. Podľa § 8a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií ustanovuje všeobecne záväzný predpis vydaný ministerstvom.

Cieľom opatrenia, ako všeobecne záväzného právneho predpisu, je doplnenie opatrenia o poskytovanie dotácií obciam a vyšším územným celkom za účelom zlepšenia možností operatívne reagovať na negatívne dôsledky inflácie a zvyšovanie cien energií, v súčasnosti najmä v súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine, a za týmto účelom realizovať plošné opatrenia prostredníctvom poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v prijateľnom časovom horizonte.


OZNÁMENIE O SUME MINIMÁLNEJ MZDY NA ROK 2024

 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. o sume minimálnej mzdy na rok 2024 (úplné znenie oznámenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 27. septembra 2023
Anotácia:

Stanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2024.

Popis:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov ustanovilo oznámením č. 372/2023 Z. z. sumu minimálnej mzdy na rok 2024 nasledovne:

 • 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

OZNÁMENIE O SUMÁCH MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOV NA ROK 2024

 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 373/2023 Z. z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024 (úplné znenie oznámenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 27. septembra 2023
Anotácia:

Stanovenie súm minimálnych mzdových nárokov na rok 2024.

Popis:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo oznámenie o sumách minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov na rok 2024, v zmysle ktorého:

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

 • 1. stupeň - 750,00 eur za mesiac
 • 2. stupeň - 866,00 eur za mesiac
 • 3. stupeň - 982,00 eur za mesiac
 • 4. stupeň - 1098,00 eur za mesiac
 • 5. stupeň - 1214,00 eur za mesiac
 • 6. stupeň - 1 330,00 eur za mesiac

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

 • 1. stupeň - 4,310 eura za hodinu
 • 2. stupeň - 4,977 eura za hodinu
 • 3. stupeň - 5,644 eura za hodinu
 • 4. stupeň - 6,977 eura za hodinu
 • 5. stupeň - 6,977 eura za hodinu
 • 6. stupeň - 7,644 eura za hodinu.

SUMY STRAVNÉHO

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. októbra 2023
Anotácia:

Zvýšenie súm stravného pre pracovné cesty.

Popis:

Účelom opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Podľa štatistických údajov za mesiac jún 2023 mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 105,8, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného). Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. júna 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac január 2023.

Opatrením sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

 • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na 7,80 eura,
 • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura,
 • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eura na 17,40 eura.

Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor.


PODROBNOSTI O OZNÁMENIACH POUŽÍVANÝCH VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 • Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 367/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a ich obsahu (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 25. septembra 2023
Anotácia:

Stanovenie obsahu jednotlivých oznámení používaných vo verejnom obstarávaní, a to pri zadávaní nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií, pri zadávaní podlimitných zákaziek a podlimitných koncesií, pri súťaži návrhov a pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s nariadením EÚ.

Popis:

Predmetnou vyhláškou sa ustanovuje obsah jednotlivých oznámení používaných vo verejnom obstarávaní, a to pri zadávaní nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií, pri zadávaní podlimitných zákaziek a podlimitných koncesií, pri súťaži návrhov a pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 (elektronické formuláre) (Ú. v. EÚ L 272, 25.10.2019) v platnom znení.

Cieľom vyhlášky je stanoviť obsah oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a zabezpečiť účinnosť štandardných formulárov v digitálnom prostredí, z čoho vyplýva nevyhnutná úprava štandardných formulárov. Zámerom nastavenia nového digitálneho prostredia pre implementáciu nových štandardných formulárov pre vypracovanie, odosielanie a zverejňovanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania je zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie spoľahlivosti údajov a informácií uvádzaných v týchto oznámeniach.


Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje