Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za apríl 2024

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


OPATRENIE O SUMÁCH ZÁKLADNEJ NÁHRADY ZA POUŽÍVANIE CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2024
Anotácia:

Zvýšenie súm základnej náhrady: pre jednostopové vozidlá a trojkolky - z 0,071 eura/km na 0,075 eura/km, pre osobné cestné motorové vozidlá - z 0,252 eura/km na 0,265 eura/km.

Popis:

Účelom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel za každý 1 km jazdy ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Podľa štatistických údajov za mesiac december 2023 mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho boda (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady).

Sumy základnej náhrady boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách s účinnosťou od 1. júla 2023 na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac február 2023.

Týmto opatrením sa sumy základnej náhrady zvýšia nasledovne:

 • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,071 eura/km na 0,075 eura/km,
 •  pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 eura/km na 0,265 eura/km.

Sumy základnej náhrady sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor. Zvýšenie súm základnej náhrady nebude mať vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Zvýšenie súm základnej náhrady bude mať mierny negatívny vplyv na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb; zvýšenie súm základnej náhrady spôsobí zvýšenie nákladových položiek, čo vyvolá zníženie základu dane z príjmov (§ 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 Zvýšenie súm základnej náhrady sa bude týkať:

 • podnikateľských subjektov/právnických osôb, u ktorých sa cestné motorové vozidlo použije na ich žiadosť a ktorí v tomto prípade musia poskytovať základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky.
 • podnikateľských subjektov/právnických osôb, ktoré za použitie cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca poskytujú základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky, t. j. neposkytujú náhradu za použitie cestného motorového vozidla inou/alternatívnou formou, ktorú umožňuje zákon o cestovných náhradách (§ 7 ods. 10 – náhrada zodpovedajúca cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy).

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácnosti z dôvodu zvýšenia súm základnej náhrady, ktorá sa poskytuje ako nároková náhrada za použitie cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste.


ZMENA OPATRENIA O ŽIADOSTI O PREDCHÁDZAJÚCU SÚHLAS NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

 • Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. apríla 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2024
Anotácia:

Zosúladenie terminológie a úprava právnych inštitútov, ktoré zaviedol zákon č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev.

Popis:

Opatrenie Národnej banky Slovenka, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov  reaguje na potrebu zabezpečiť zosúladenie terminológie a úpravu právnych inštitútov, ktoré zaviedol zákon č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o premenách zaviedol jednotnú a ucelenú právnu úpravu splynutí, zlúčení, rozdelení obchodných spoločností a družstiev, zmeny ich právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív, ktorá nahradila právnu úpravu obsiahnutú najmä v Obchodnom zákonníku.

Týmto opatrením sa upravujú ustanovenia týkajúce sa zosúladenia terminológie opatrenia so zákonom o premenách.

Takisto sa upravujú aj niektoré ďalšie ustanovenia týkajúce sa zrušenia požiadaviek na predkladanie výpisov z registra trestov SR, obchodného registra SR a živnostenského registra SR, ktoré Národná banka Slovenska získava z informačných systémov verejnej správy.


2.   SCHVÁLENÉ ZÁKONY


NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

 • Zákon z 18. apríla 2024 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. mája 2024, 1.júla 2024, 1.januára 2026
Anotácia:

Opätovné zadefinovanie 13. dôchodku ako novej dôchodkovej dávky, ktorá nahradí doterajší 13. dôchodok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou.

Popis:

Cieľom zákona je aby nárok na 13. dôchodok mali poberatelia všetkých dôchodkových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na sumu vyplácanej dôchodkovej dávky. Nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia dôchodku aj vtedy, ak ich dôchodok je vyplácaný niektorým z príslušných útvarov silového rezortu.

Suma 13. dôchodku sa určuje každoročne a osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude 300 eur. To znamená, že napríklad poberateľovi starobného dôchodku sa v decembri 2024 vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku za rok 2023 a poberateľovi sirotského dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume sirotského dôchodku, minimálne však v sume 300 eur. Ak má poistenec nárok na viac dôchodkových dávok, vyplatí sa mu len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Ak vznikne nárok na 13. dôchodok tak zo systému sociálneho poistenia, ako aj zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov v rovnakej sume, 13. dôchodok vyplatí Sociálna poisťovňa.

13. dôchodok bude s výnimkou sociálneho dôchodku, invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2 a vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2, financovaný zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia.

Štát takisto poskytne finančné prostriedky na 13. dôchodok, ktorý bude vyplácaný útvarom príslušného silového rezortu.

Táto zmena zákona má pozitívne sociálne vplyvy a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

 • Zákon z 27. apríla 2022 o výstavbe  (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 20. marca 2024
Anotácia:

Zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku.

Popis:

Primárnym dôvodom revízie súčasnej právnej úpravy je potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb, o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov  do slovenského právneho poriadku.

Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami, ktoré prináša nová právna úprava, sú :

 • zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ,
 • aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou,
 • nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.
 • Zároveň zákon stanovuje požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu a digitálnej služby.
 • zavádzajú sa požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame.
 • zavádza sa nová regulácia pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií.

NOVELA ZÁKONA O DOTÁCIÁCH V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

 • Zákon z 25. apríla 2024 o výstavbe  (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2024
Anotácia:

Zvýšenie maximálnej sumy dotácie na podporu pre fyzickú osobu a zavedenie osobitných podmienok pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

Popis:

Novelou zákona sa zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu na 1 500 eur.

 Zároveň sa zavádzajú osobitné podmienky pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku (ďalej len „mimoriadna udalosť“), v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. V tomto prípade sa navrhuje vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej mimoriadnou udalosťou poskytnúť dotáciu najviac v sume 1 500 eur, čo sa môže v priebehu rozpočtového roka viackrát opakovať, ak dôjde  k vyhláseniu ďalšej mimoriadnej udalosti.

V prípade, že dôjde k značným škodám na majetku v rámci tej istej mimoriadnej udalosti, navrhuje sa umožniť poskytnutie dotácie maximálne do sumy 3 000 eur; limit na jednu žiadosť je maximálne 1 500 eur. Zároveň sa navrhuje časový limit na podanie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci do troch mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

Zároveň sa novelou zákona zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pre aktivity a činnosti zamerané na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb z 20 000 eur na 150 000 eur v príslušnom rozpočtovom roku, v záujme posilnenia ochrany ľudských práv obetí domáceho a partnerského násilia, a to poskytovaním bezpečného ubytovania, psychologického a právneho poradenstva, pomoci pri traume, psychoterapie a podpornej terapie ako aj špecializovaných pedagogických služieb pre deti, ktoré sú buď obeťami alebo svedkami násilia.


Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje