Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za december 2023

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NARIADENIE, KTORÝM SA PREDLŽUJE DOČASNÉ OBNOVENIE KONTROLY NA VNÚTORNEJ HRANICI SLOVENSKEJ REPUBLIKY S MAĎARSKOM

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 461/2023 Z.z, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
  • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Predĺženie kontroly vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom na ďalších 30 dní, a to od 24. decembra 2023 do 22. januára 2024.

Popis:

Vláda Slovenskej republiky obnovila kontrolu na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom, na 30 dní, teda od 24. novembra do 23. decembra 2023. Toto rozhodnutie reagovalo na dlhodobo nepriaznivú situáciu s nelegálnou migráciou v Európskej únii, a teda aj na území Slovenskej republiky, ako aj na novovzniknuté riziká v súvislosti s konfliktom v Izraeli, ktorý môže iniciovať ďalšie migračné vlny. Rovnaké opatrenia uplatnila aj väčšina štátov Európskej únie (napr. Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Spolková republika Nemecko, Slovinská republika, Talianska republika, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo), pričom niektoré štáty majú obnovené kontroly svojich vnútorných hraníc až do 11. mája 2024.

Možno konštatovať, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach, spolu s obdobnými opatreniami susedných štátov má aj preventívny charakter. Vzhľadom na novovzniknuté riziká v súvislosti s konfliktom v Izraeli, je nutné v kontrole vnútornej hranice s Maďarskom pokračovať, nakoľko ide o dôležité opatrenie aj v boji proti terorizmu.

Kontroly sa budú vykonávať rovnako ako doteraz, kontinuálne po celej dĺžke vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom flexibilným spôsobom primerane aktuálnej hrozbe a v závislosti na vývoji bezpečnostnej situácie.


NARIADENIE, KTORÝM SA  USTANOVUJE MAXIMÁLNA CENA ZA ČASŤ REGULOVANEJ DODÁVKY PLYNU PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI, MAXIMÁLNA CENA ZA ČASŤ REGULOVANEJ DODÁVKY ELEKTRINY A MAXIMÁLNA CENA ZA ČASŤ REGULOVANEJ DODÁVKY PLYNU PRE VYBRANÝCH ZRANITEĽNÝCH ODBERATEĽOV PLYNU A PODMIENKY UPLATNENIA

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z.z, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
  • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Zastropovanie cien dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a cien dodávky elektriny a plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov.

Popis:

Nariadenie reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú v sektore domácností a ostatných skupinách zraniteľných odberateľov elektriny a plynu na území Slovenskej republiky. Obsahom nariadenia je zastropovanie cien dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a cien dodávky elektriny a plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov na rok 2024, a to na úrovni roka 2023, pre ktorý sa nariadením vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z. a nariadením vlády SR č. 465/2022 Z. z. určili stropy cien elektriny a plynu a zaviedli sa príslušné kompenzácie dodávateľom elektriny a plynu.


NARIADENIE O PRÍSPEVKU ZA POSKYTNUTIE UBYTOVANIA ODÍDENCOVI V SÚVISLOSTI SO SITUÁCIOU NA UKRAJINE

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 474/2023 Z.z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
  • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Predĺženie doby poskytovania a úprava príspevku za ubytovanie odídencov v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Popis:

Toto nariadenie vlády je vypracované v nadväznosti na § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z., v ktorom sa ustanovujú náležitosti zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie, výška príspevku za ubytovanie a doba jeho poskytovania.

Rezort dopravy kompenzuje podnikateľom náklady na poskytnuté ubytovanie pre osoby z Ukrajiny, ktoré prišli na Slovensko v súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine. Na tento príspevok má nárok podnikateľ, ktorý uzavrel zmluvu s požadovanými náležitosťami  a do určeného dátumu požiadal o poskytnutie finančnej pomoci.

Do konca roka 2023 je príspevok za poskytnutie ubytovania osobám z Ukrajiny vo výške 24,20 eura za noc za dospelú osobu a 12,10 eura za noc za dieťa do 15 rokov. Týmto nariadením s účinnosťou k 1. januáru sa príspevok znižuje a to, maximálne 12 eur za noc na osobu nad 15 rokov a maximálne 6 eur za noc pre dieťa do 15 rokov. 

Predlžuje sa však doba na poskytovanie príspevku a to do konca marca 2024.


ZMENA NARIADENIA O ZÁUJME SLOVENSKEJ REPUBLIKY UDELIŤ NÁRODNNÉ VÍZUM VYBRANÝM SKUPINÁM ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2023 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
  • Účinnosť: 1. januára 2024 
Anotácia:

Udelenie národného víza na účel zamestnania aj v roku 2024 štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín, ktorí budú zamestnaní v zamestnaní vodič autobusu alebo vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu.

Popis:

Na základe poznatkov aplikačnej praxe je potrebné predĺžiť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín aj pre rok 2024. Dôvodom tejto úpravy je skutočnosť, že sektor cestnej dopravy sa dlhodobo zápasí s nedostatkom pracovnej sily, a to najmä u profesionálnych vodičov nákladných vozidiel a autobusov.

Podľa oficiálnych údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike na začiatku roku 2023 chýbalo 12 000 vodičov, pričom prax naznačuje, že situácia sa odvtedy žiadnym spôsobom nezlepšila. Táto profesia je dlhodobo zaradená medzi nedostatkové profesie. Priemerný vek profesionálneho vodiča v Slovenskej republike prekročil 50 rokov a kategória vodičov nad 55 rokov predstavuje alarmujúcich 45 % z celkového počtu vodičov. Naopak nová generácia, resp. kategória vodičov do 25 rokov predstavuje len 4 % z celkového počtu vodičov. Generačná výmena tak prebieha len veľmi pomaly a vo veľkom nepomere. Profesia vodič nákladného vozidla alebo autobusu je vysoko nedostatková v celej Európskej únii.

Prijímanie pracovnej sily z tretích krajín je pre slovenských dopravcov teda nevyhnutnosťou a inštitút národných víz, predstavujúci schému pre zrýchlený a zjednodušený prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce, výrazne pomáha slovenským dopravcom, špeciálne v situácii, v ktorej sa slovenský pracovný trh nachádza.

Právnou úpravou sa umožňuje udelenie národného víza na účel zamestnania aj v roku 2024 štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín, ktorí budú zamestnaní v zamestnaní vodič autobusu alebo vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna a medzinárodná doprava) a zároveň sa upravujú kvóty nasledovne: - najviac 200 udelených národných víz (pôvodne 150) pre vodičov autobusu a - najviac 2 000 udelených národných víz (pôvodne 5 000) pre vodičov ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna a medzinárodná doprava).


ZÁKON O POMOCI PRI SPLÁCANÍ ÚVERU NA BÝVANIE

  • kon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
  • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Nová štátna sociálna dávka - príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Popis:

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby.

Z tohto dôvodu sa zavádza príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka, prostredníctvom ktorého bude štát oprávnenej osobe finančne prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku refixácie úveru na bývanie. Výška príspevku je určená ako 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne.

Na účely poskytovania príspevku sa stanovuje maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

Nárok na príspevok si budú môcť uplatniť občania, ktorí uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie pred 1. januárom 2024. 

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje