Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za február 2024

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


ZMENA NARIADENIA O VÝŠKE PRACOVNEJ ODMENY A PODMIENKACH JEJ POSKYTOVANIA ODSÚDENÝM

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.10/2024 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 10. februára 2024
Anotácia:

úprava výšky pracovných taríf odsúdených zaradených do práce v súlade s valorizačným mechanizmom.

Popis:

Za účelom konsolidácie verejných financií sa upravuje, aby odmeňovanie odsúdených zaradených do práce v roku 2024 bolo vykonávané podľa pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4, a to v ich znení účinnom od 1. januára 2023 a v súlade s prechodným ustanovením § 11a upravenom v nariadení vlády platnom pre rok 2024. Zvyšovanie pracovných taríf pre odsúdených reaguje na nárast minimálnej mzdy v roku 2024.

Táto zmena nariadenia bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže v tomto dôsledku dôjde k zvýšeniu príjmov v oblasti trovov výkonu trestu odňatia slobodyu odsúdeného , odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, takisto ako aj zvýšenie dani z príjmov, a vo vyživovacej povinnosti


VYHLÁŠKA, KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON O CENTRÁLNOM REGISTRI ÚČTOV

 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 15/2024 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. februára 2024
Anotácia:

podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov, podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora a podrobnosti o uplatňovaní opatrení podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona.

Popis:

Vyhláška ustanovuje  podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov, podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora a podrobnosti o uplatňovaní opatrení podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona.

Zriadenie centralizovaného automatizovaného mechanizmu umožní oprávneným orgánom verejnej moci, ktorých okruh vychádza z Informačnej Smernice, včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti. Táto požiadavka a transpozičná povinnosť bola splnená vydaním zákona, pričom bola notifikovaná v súlade s legislatívnymi pravidlami.

Podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora. Po splnení ustanovených podmienok bude oprávneným orgánom distribuovaný token pre používateľov, ktorých vopred určili oprávnené orgány a zároveň bude každý používateľ cez emailový kontakt vyzvaný, aby vykonal registráciu v centrálnom registri účtov. Oprávnené orgány budú doručené tokeny distribuovať používateľom.

Podmienky na pridelenie identifikátora:

•       trvanie štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru používateľa s oprávneným orgánom alebo s Národnou bankou Slovenska,

•       zaradenie používateľa na pracovnej pozícii, ktorá vyžaduje prístup k centrálnemu registru účtov.


ZMENA VYHLÁŠKY, KTOROU SA USTANOVUJÚ VZORY TLAČÍV NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA A ZOZNAM LISTÍN, KTORÉ JE POTREBNÉ K NÁVRHU  NA ZÁPIS PRILOŽIŤ

 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 19/2024 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. marca 2024
Anotácia:

zmeny týkajúce sa vnútroštátnych a cezhraničných premien obchodných spoločností, ktoré vyplývajú zo zmeny terminológie v reflexii na novú právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 309/2023 Z. z.

Popis:

Účelom vyhlášky je reagovať na novú právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné zmeny sa týkajú vnútroštátnych premien, ktoré vyplývajú zo zmeny terminológie. V oblasti cezhraničných premien sú zmeny, ktoré v súlade so zákonnou úpravou upravia podrobnosti o údajoch a prílohách, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Pri cezhraničnom zlúčení a splynutí sa úprava mení v súlade so zmenou terminológie a so zmenami zavedenými zákonom, ktoré si vyžiadala európska legislatíva. Pri cezhraničnom rozdelení a cezhraničnej zmene právnej formy ako nových inštitútoch je nový postup, ktorý vychádza z aktuálne účinnej úpravy týkajúcej sa cezhraničných rozdelená, pričom sleduje osobitosti týchto transakcií.

V súvislosti so zavedením nového inštitútu cezhraničného rozdelenia a cezhraničnej zmeny právnej formy sa upravuje použitie relevantných formulárov ako aj príloh k nim. Pri daných procesoch sa vychádza zo zaužívaného postupu pri vnútroštátnych procesoch a cezhraničnej fúzii za súčasného zohľadnenia špecifických čŕt týchto inštitútov.

Cezhraničné rozdelenie (rozštiepenie a odštiepenie) je typom cezhraničnej premeny, ktorú môže uskutočniť len spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

Pri cezhraničnom rozdelení môže byť nástupníckou spoločnosťou len novovzniknutá spoločnosť. Podľa typu spoločnosti sa tak na zápis takejto spoločnosti použije formuláre pre prvozápis spoločnosti podľa jej typu.

Pri cezhraničnom rozštiepení spoločnosti rozdeľovaná spoločnosť zaniká. Na výmaz takejto rozdeľovanej spoločnosti sa použije výmazové tlačivo. Dovoľujeme si upozorniť, že na základe požiadaviek smernice (EÚ) 2019/2121 a zákona o obchodnom registri (§ 10k) vykoná súd výmaz takto rozdeľovanej spoločnosti aj bez návrhu na výmaz, a to na základe notifikácie registrov nástupníckych spoločností cez systém BRIS. Návrh na výmaz nie je nevyhnutné podávať, zákon o obchodnom registri však túto možnosť nevylučuje.

Pri cezhraničnom odštiepení rozdeľovaná spoločnosťnezaniká, časť jej imania prechádza na základe dohodnutých pravidiel na nástupnícke spoločnosti. V danom prípade sa podáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podľa typu spoločnosti. Je potrebné uviesť previazanie na § 10l zákona o obchodnom registri.


ZMENA VYHLÁŠKY O DOPRAVNOM ZNAČENÍ

 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 20/2024 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. marca 2024
Anotácia:

výnimka z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zónu zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu aj pre vozidlá niektorých subjektov poskytujúcich služby v oblasti zdravotnej starostlivosť.

Popis:

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z je vypracovaný na základe poznatkov získaných z aplikačnej praxe týkajúcich sa možnosti povolenia výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto ustanovenia možno vozidlu z vymedzeného okruhu povoliť výnimku z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zónu zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.

Hlavným cieľom vyhlášky je doplnenie § 28 vyhlášky o vozidlá niektorých subjektov poskytujúcich služby v oblasti zdravotnej starostlivosti priamo v bydlisku pacienta, čím sa reaguje na ich opodstatnené požiadavky. Taktiež sa upravuje vymedzenie okruhu vozidiel súdnej moci, ktorým možno povoliť výnimku tak, aby korešpondoval so súčasnou štruktúrou súdov v Slovenskej republike. Okrem toho sa návrhom vyhlášky v niektorých prípadoch formulačne spresňuje vymedzenie okruhu vozidiel, ktorým možno povoliť výnimku a vypúšťajú sa už neopodstatnené vozidlá. Účinnosť návrhu vyhlášky sa navrhuje od 1. januára 2024.


ZMENA NARIADENIA O PRÍSPEVKU ZA POSKYTNUTIE UBYTOVANIA ODÍDENCOVI V SÚVISLOSTI SO SITUÁCIOU NA UKRAJINE

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.22/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. marca 2024
Anotácia:

úprava výšky poskytovaného príspevku za ubytovanie odídencov v mesiaci marec 2024 na 6 eur za jednu noc pre poskytnuté ubytovanie odídencovi bez ohľadu na vek ubytovaných.

Popis:

V súčasnosti platné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so situáciou na Ukrajine umožňuje poskytnúť príspevok za ubytovanie odídenca poskytnuté najneskôr do 31. marca 2024. Ustanovený systém poskytovania príspevkov za ubytovanie odídencov je náročný na verejné financie.

Preto, výška príspevku poskytovaného za ubytovanie za mesiac marec je upravená za jednu noc ubytovania odídenca na 6 eur pre poskytnuté ubytovanie odídencovi bez ohľadu na vek ubytovaných. Zároveň je žiaduce, aby odídenci, ktorí chcú zostať na území Slovenskej republiky, mali motiváciu začleniť sa do bežného života a podieľať sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov.


ZMENA VYHLÁŠKY KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANE DETÍ A O SOCIÁLNEJ KURATELE

 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 26/2024 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. marca 2024
Anotácia:

lehoty a podrobnosti vykonania informatívneho pohovoru s rodičmi dieťaťa, ktorý vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako kolízny opatrovník dieťaťa v konaniach vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Popis:

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje lehoty a podrobnosti vykonania informatívneho pohovoru s rodičmi dieťaťa, ktorý vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako kolízny opatrovník dieťaťa v konaniach vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru je 20 dní od doručenia uznesenia súdu o ustanovení orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za kolízneho opatrovníka (lehota sa predlžuje o 10 dní, ak sa rodič/rodičia nerozhodli pre spoločný informatívny pohovor). Vyhláška ustanovuje aj situácie, kedy sa táto lehota považuje za splnenú, lebo ju o. i. nie je možné z objektívnych príčin dodržať, a to:

•       ak je termín prvého pojednávania vo veci stanovený na dátum, ktorý spadá do lehoty 20 dní alebo 

•       ak súd rieši vec tzv. multidisciplinárnym prístupom (úkony napr. predbežné prejednanie sporu robí súd v krátkom čase od podania návrhu a sudca/vyšší súdny úradník vedie rodičov k dohode, resp. k rýchlemu uzavretiu ich sporu).

Nakoľko je možné predpokladať, že informatívne stretnutie rodičov nahradí aktuálne úkony súdu (najmä predbežné prejednanie sporu), ktorý vedie konanie multidisciplinárnym prístupom, je potrebné reflektovať na túto zmenu vyhlášky č. 543/2005 Z.z. doplnením  možností ustanovených vyhláškou, kedy sa informatívny pohovor bude považovať za uskutočnený, a to o informatívne stretnutie rodičov.

Z pohľadu praktického výkonu funkcie kolízneho opatrovníka orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je takéto doplnenie nevyhnutné, nakoľko rovnako ako v prípade predbežného prejednania sporu nebude vedieť bezproblémovo dodržať ustanovené lehoty, pričom takýto úkon, aj keď bude zrealizovaný, bude v prípade realizovaného informatívneho stretnutia rodičov na súde  kontraproduktívny.  Zároveň sa  spresňuje aktuálne znenie príslušných ustanovení tak, aby zodpovedalo aktuálnemu zneniu Civilného mimosporového poriadku(vypustenie pojmu „informatívny výsluch“).

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje