Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za jún 2024

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


ÚPRAVA SÚM ŽIVOTNÉHO MINIMA

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 149/2024 Z. z. o úprave súm životného minima (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2024
Anotácia:

Úprava súm životného minima: 273,99 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 191,14 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 125,11 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Popis:

Podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky splnomocnené vydať opatrenie, ktorým upraví sumy životného minima k 1. júlu kalendárneho roka. Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že tieto sumy sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie, za ktoré sa považuje obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 1,019 (t. j. apríl 2024/apríl 2023).

Sumy životného minima sa upravia k 1. júlu 2024 nasledovne:

 1. suma 268,88 eura mesačne sa upravuje na 273,99 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. suma 187,57 eura mesačne sa upravuje na 191,14 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 3. suma 122,77 eura mesačne sa upravuje na 125,11 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sám o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. Predstavuje základný právny predpis, podľa ktorého sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú nárok na určitú dávku, prípadne na zľavu z určitého plnenia.


VYHLÁŠKA O PODROBNOSTIACH TÝKAJÚCICH SA ZMENY PODNIKU POSKYTUJÚCEHO SLUŽBU PRÍSTUPU K INTERNETU

 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 137/2024 Z. z. o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2025
Anotácia:

Úprava postupov a procesu zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu.

Popis:

Cieľom vyhlášky je upraviť podrobne postupy a samotný proces zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu. Vyhláškou sa upravia pravidlá a postupy v rozsahu potrebnom na zabezpečenie práva účastníkov bezplatne požiadať prijímajúci podnik o zrealizovanie zmeny podniku v dohodnutom termíne, tak, aby nedošlo k prerušeniu poskytovania služby prístupu k internetu, ak je to technicky uskutočniteľné. Vyhláška upravuje aj proces obnovenia poskytovania služby odovzdávajúcim podnikom v prípade neúspešnej aktivácie služby prijímajúcim podnikom.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len “úrad”) zavádza novinku. Tak ľahko ako si môžete zmeniť telefónne číslo a operátora, po novom bude jednoduché zmeniť aj poskytovateľa internetu. Každý operátor, ktorý poskytuje internet, musí umožniť zákazníkovi preniesť si internet k inému operátorovi a to s tým, že všetky náležitosti vybaví za klientom.

Úrad vo vyhláške stanovil jednotný postup zmeny internetu pre dotknutých operátorov. Operátor zabezpečí pre zákazníka plynulý prechod služby k dohodnutému dňu, to znamená, že zákazník nebude bez internetu viac než jeden deň a tiež nebude platiť duplicitne. Úrad tiež očakáva, že operátor, ktorého bude chcieť zákazník opustiť, sa mu bude snažiť ponúknuť lepšie podmienky na to, aby si zákazníka udržal. Vyhláška však aj v tomto smere chráni verejnosť, ustanovuje kompenzácie pre zákazníkov v prípade oneskorenia prenosu internetu k inému operátorovi, prenosu internetu proti vôli zákazníka alebo pri zneužití procesu prenosu internetu a nedodržaní podmienok súvisiacich so zmenou operátora poskytujúceho internet.

Zákazníci sa v prípade problémov s prenosom internetu od jedného operátora k druhému môžu obrátiť na úrad s podnetom, konkrétne na odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií. Ten podnet prešetrí a v prípade, že sa potvrdia porušenia, uloží pokutu od 200 EUR do 5% obratu operátora.


NARIADENIE, KTORÝM SA USTANOVUJE VÝŠKA SADZBY NA JEDNU HODINU OSOBNEJ ASISTENCIE A VÝŠKA PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU NA OPATROVANIE

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2024 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2024
Anotácia:

Zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 5,83 eura; zvýšenie peňažného príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sumu 615,50 eura mesačne, t. j. na sumu čistej minimálnej mzdy pre rok 2024.

Popis:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie predkladalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 a § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu.

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 5,83 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je relevantnou veličinou na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. V súčasnosti sa výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok alebo ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku) a od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nariadením sa zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v produktívnom veku, ako aj u opatrovateľa poberajúceho niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie zvýši na sumu 615,50 eura mesačne, t. j. na sumu čistej minimálnej mzdy pre rok 2024.


NOVELA ZÁKONA O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOCH, STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZDRAVOTNÍCTVE

 • Zákon č. 125/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2024
Anotácia:

Zosúladenie platnej právnej úpravy so smernicou EÚ; umožnenie výkonu odborných pracovných činnosti v zdravotníckych povolaniach praktická sestra - asistent, zubný asistent a sanitár, študentom a žiakom vybraných študijných odborov, už po ukončení akademického a školského roka 2023/2024, prostredníctvom pracovno-právneho alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu; úprava ustanovení týkajúcich sa rezidentského štúdia s cieľom jeho zjednodušenia a odbyrokratizovania a zavedenie možnosti pre absolventov reziduálneho štúdia v päťročnom období získať nadväzujúcu špecializáciu; úprava vydávania a zverejňovania min. štandardov pre špecializačné/certifikačné študijné programy a programy sústavného vzdelávania.

Popis:

V nadväznosti na potrebu riešenia akútneho nedostatku pracovníkov v zdravotníctve je prospektívne umožniť výkon odborných pracovných činnosti v zdravotníckych povolaniach praktická sestra - asistent, zubný asistent a sanitár, študentom a žiakom vybraných študijných odborov, už po ukončení akademického roka a školského roka 2023/2024, teda už počas letných prázdnin v roku 2024, prostredníctvom pracovno-právneho alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu. V období čerpania letných dovoleniek zdravotníckymi pracovníkmi sa tak umožní posilnenie zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti žiakmi stredných zdravotníckych škôl a študentmi vysokých škôl.

Opatrenie globálne podporí motiváciu študentov vysokých škôl a žiakov stredných zdravotníckych škôl pre zdravotnícke povolanie ako aj výkon odborných pracovných činností, zlepší ich adaptáciu v zdravotníckych zariadeniach, ako aj formovanie vzájomných vzťahov v multidisciplinárnych tímoch. Zamestnávatelia získajú príležitosť pre potencionálne obsadzovanie pracovných miest novými zamestnancami a budovanie ich kariérneho rastu. Zjednodušuje a odbyrokratizuje sa proces zaraďovania zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia, vrátane rezidentského štúdia.

Na základe potrieb aplikačnej praxe a v súlade s cieľmi rezidentského štúdia, ako nástroja na doplnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušnými špecialistami, sa upravujú niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia. Zavádza sa spolupráca Ministerstva zdravotníctva SR so samosprávnymi krajmi v oblasti uplatnenia absolventov rezidentského štúdia, s cieľom zavedenia systémového opatrenia na plynulejšie, efektívnejšie a adresnejšie dopĺňanie absolventov rezidentského štúdia do ústavnej a ambulantnej praxe so zameraním sa na regióny Slovenska s nedostatkom zdravotníckych špecialistov. Úpravou sa umožní, aby bol zamestnávateľom zdravotníckych pracovníkov zaradených do rezidentského štúdia aj poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého bude môcť absolvent rezidentského štúdia po úspešnom ukončení štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť. Úspešný absolvent rezidentského štúdia sa bude môcť uplatniť aj v ústavnom zdravotníckom zariadení. Ďalej sa absolventovi rezidentského štúdia umožní v päťročnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti získať nadväzujúcu špecializáciu, alebo certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia.

Upravujú sa podmienky na vydávanie a uverejňovanie minimálnych štandardov pre špecializačné študijné programy, minimálnych štandardov pre certifikačné študijné programy, minimálnych štandardov pre študijné programy sústavného vzdelávania z dôvodu možnosti flexibilnejších zmien vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v súlade s vedecko-technickým pokrokom.


2.   SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ZÁKONA O POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 • Zákon z 18. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2024, 1. decembra 2024
Anotácia:

Implementácia smernice EÚ o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti.

Popis:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel je osobitne dôležité pre všetkých občanov Európy, či už sú poistníkmi, poistenými alebo poškodenými v dôsledku dopravnej nehody. Je takisto dôležité pre samotné poisťovne, keďže tvorí výrazný segment na trhu s neživotným poistením v Európskej únii. Uvedené poistenie má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na vnútorný trh. Preto je kľúčovým cieľom činnosti Európskej únie v oblasti finančných služieb posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.

Okrem iných významných zmien novela zvyšuje napríklad limity poistného krytia. V prípade škôd na zdraví sa poistné krytie zvyšuje z 5,24 milióna EUR na 6,45 milióna EUR a v prípade škôd na majetku z 1,05 milióna EUR na 1,3 milióna EUR. Novela tiež prináša väčšiu ochranu klientov v prípade omeškania s platbou za PZP. Zmeny sa týkajú aj regresných nárokov poisťovní. Bežne sa totiž stáva, že klienti z objektívnych príčin nestihnú poistnú udalosť nahlásiť včas, čo bolo doteraz dôvodom na uplatnenie regresného nároku poisťovne voči klientovi. Po novom však dochádza k zmene. Poisťovňa nebude môcť uplatňovať regresné nároky voči klientom, ktorí nenahlásili poistnú udalosť z objektívnych dôvodov, ako sú napríklad zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a podobne. Ak klient oznámi poistnú udalosť v dodatočnej 15-dňovej lehote po uplynutí zákonnej lehoty, poisťovňa môže uplatniť regres maximálne do výšky 30%. V prípade, že klient nestihne ani dodatočnú 15-dňovú lehotu, poisťovňa môže uplatniť regres maximálne do výšky 50%.

Jednou z hlavných zmien v oblasti PZP je zavedenie jednotného mechanizmu na výpočet výšky škôd. Doteraz každá poisťovňa určovala výšku škody podľa vlastných pravidiel, čo viedlo k nespokojnosti klientov a častým súdnym sporom. Z tohto dôvodu bolo zo strany Ministerstva financií SR navrhnuté zavedenie jednotného mechanizmu na výpočet škôd. Všetky poisťovne sa tak budú riadiť jednotnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú doteraz používajú aj už spomínané súdy. Do zákona o PZP sa novelou transponuje európska legislatíva a zavádza sa jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia. Poisťovne z rôznych členských štátov takéto potvrdenia medzi sebou často neuznávajú, avšak podľa novely zákona ich budú musieť akceptovať. Tieto potvrdenia budú mať jednotný európsky vzor. Jedným z hlavných benefitov zavedenia jednotného dokladu o bezškodovom priebehu poistenia je úspora peňazí pre klientov. Vďaka tomuto dokladu a transparentnému systému overovania bezškodovosti budú poisťovne môcť presnejšie posúdiť rizikový profil klienta a ponúknuť mu férovejšiu cenu poistenia.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

 • Zákon z 27. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: dňom vyhlásenia
Anotácia:

Zjednodušenie postupov pri výrube drevín.

Popis:

Cieľom zákona je zjednodušenie postupov pri výrube drevín, odstránenie zbytočného byrokratického zaťaženia obyvateľov, ako aj odstránenie zásadných nedostatkov v súčasnej právnej úprave, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe. Zákonom sa v zmysle dôvodovej správy sleduje zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým (Ursus arctos), ako aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.


ZÁKON O NIEKTORÝCH OPATRENIACH NA ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 • Zákon z 27. júna 2024 o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. júla 2024
Anotácia:

Rozšírenie okruhu osôb a objektov, ktorým sa poskytuje ochrana - doživotná ochrana pre troch najvyšších ústavných činiteľov, zaisťovanie ochrany sa bude týkať aj detí a rodinných príslušníkov vybraných osôb, ako aj lídrov opozície, teda predsedov politických strán a hnutí zastúpených v NR SR; úprava podmienok výkonu zhromažďovacieho práva; sprísnenie sankcií za niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu; posilnenie oprávnení príslušníkov Policajného zboru; doplnenie pôsobnosti Slovenskej informačnej služby.

Popis:

Dôvodom na schválenie tohto zákona je v zmysle dôvodovej správy reflektovanie na bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike po atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica dňa 15. mája 2024 v Handlovej. Obsahom zákona je prvá skupina opatrení, ktorá cieli na niekoľko oblastí. Prvou z nich je poskytovanie ochrany určeným osobám a ochrany určených objektov, kde dochádza tak k rozšíreniu okruhu osôb a objektov, ktorým sa ochrana poskytuje, ako aj k explicitnej úprave veľkej časti z nich v zákone a nie v uznesení vlády, čím sa im poskytuje zásadne vyššia právna sila. Okrem rozšírenia ochrany počas výkonu funkcie sa zakotvuje aj doživotná ochrana pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Zaisťovanie ochrany sa bude týkať aj detí a rodinných príslušníkov vybraných osôb, ako aj tzv. lídrov opozície, teda predsedov politických strán a hnutí zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky.

Druhou oblasťou je úprava podmienok výkonu zhromažďovacieho práva, kde dochádza k úprave rozsahu a podmienok, za ktorých možno výkon zhromažďovacieho práva obmedziť. Ide striktne o prípady, kedy takéto obmedzenie patrí do niektorej z oblastí podľa článku 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Treťou oblasťou úpravy sú zmeny v priestupkovom zákone, kde sa sprísňujú sankcie za niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, a posilňujú sa oprávnenia príslušníkov Policajného zboru za účelom zvýšenia objasniteľnosti týchto priestupkov spáchaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby. Poslednou oblasťou je doplnenie pôsobnosti štátneho orgánu, kde sa explicitne uvádzajú medzi úlohy civilnej spravodajskej služby aj získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií týkajúcich sa ochrany určených osôb a ich nahlasovanie orgánom Policajného zboru. Zákonom sa tiež upravuje ukladanie sankcií za nezákonné filmovanie a fotografovanie, ako aj letecké snímkovanie.


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

 • Zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2025
Anotácia:

Rozšírenie foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca.

Popis:

Cieľom zákona je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov. Rekreačný poukaz prostredníctvom inštitútu Zákonníka práce (príspevku na rekreáciu zamestnancov) v súčasnosti vytvára možnosť a zvyšuje motiváciu pre ekonomicky aktívnych obyvateľov a ich najbližších rodinných príslušníkov stráviť dovolenku v Slovenskej republike za finančne zvýhodnených podmienok. Podstatou rekreačného poukazu bolo predovšetkým stimulovať zvýšenie počtu prenocovaní na území Slovenskej republiky a rozvoj nadväzujúcich služieb. O úspešnosti rekreačných poukazov hovorí aj niekoľko štatistických ukazovateľov. Na základe údajov o prenocovaniach, obsadenosti a návštevnosti v zahraničí, zohľadňujúc ekonomickú výkonnosť sektora a počet obyvateľov, je možné porovnávať štáty s podobným rozsahom turizmu. V prípade Slovenskej republiky sa pozitívne prejavilo uplatnenie aktívnych nástrojov politiky podpory a rozvoja domáceho cestovného ruchu a to predovšetkým zavedenie rekreačných poukazov, ako aj zníženie sadzby DPH na ubytovanie. To malo za dôsledok zvýšenie počtu prenocovaní, obsadenosti ubytovacích kapacít, mimosezónnej vyťaženosti, ale aj podporu a čiastočnú stabilizáciu podnikateľského sektora v oblasti domáceho cestovného ruchu. Porovnanie členských štátov EÚ s podobnou mierou prenocovaní domácich turistov na obyvateľa indikuje, že od roku 2019 sa tempo rastu prenocovaní slovenských domácich turistov napriek zavedeným obmedzeniam v súvislosti s ochorením COVID-19 výrazne zrýchlilo. Oproti januáru 2018 bol počet prenocovaní domácich turistov na Slovensku o 28 % vyšší, zatiaľ čo priemer porovnateľných krajín bol vyšší iba o 9,5 %.

Prenositeľnosť rekreačného poukazu na rodiča zamestnanca má plošne podporiť možnosť využívania rekreačného poukazu zamestnanca a maximalizovať efektivitu ich pozitívnych vplyvov. Vďaka možnosti prenosu rekreačného poukazu bude mať rodič zamestnanca s nižším disponibilným príjmom väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka, ktorá je potrebná na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života.


NOVELA ZÁKONA O ĎIALNIČNEJ ZNÁMKE A ZÁKONA O VÝBERE MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 • Zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. augusta 2024
Anotácia:

Transpozícia smernice EÚ; zavedenie možnosti úhrady jednodňovej diaľničnej známky.

Popis:

Účelom zákona je čiastočná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami (Ú. v. EÚ L 69, 4. 3. 2022) (ďalej len „smernica (EÚ) 2022/362“). Cieľom zákona je zaviesť možnosť úhrady jednodňovej diaľničnej známky, ako aj vykonať legislatívno-technické úpravy v zákone č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 474/2013 Z. z.“).


NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

 • Zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2024
Anotácia:

Podpora tehotných študentiek a študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa.

Popis:

Účelom zákona je zohľadniť v § 60 ods. 2 a 3 pri počte hodín ustanovenia § 62 ods. 3, ktoré upravujú záťaž študenta vyjadrenú prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System), upraviť prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a študentom (študentkám a študentom), ktorí sa starajú o deti.

Schválením zmien bude musieť rektor odpustiť školné vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, ak povinnosť uhradiť školné vznikla študentke z dôvodu tehotenstva alebo z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky veku. Študentom, ktorý sa trvale stará o dieťa, je študent, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti, a študent, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a to odo dňa, keď vysokej škole písomne oznámi, že sa trvale stará o dieťa, do dňa, keď sa prestal trvale starať o dieťa. O skončení trvalej starostlivosti o dieťa bude študent musieť písomne informovať vysokú školu bez zbytočného odkladu. Zároveň študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády, vznikne povinnosť uhradiť školné len v prípade, ak tak určí vnútorný predpis verejnej vysokej školy pre jednotlivé študijné programy.

Zmeny nastanú aj v prípade externej formy štúdia. Tá po novom bude organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedalo v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za akademický rok, vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, ak ide o študijný program prvého a druhého stupňa alebo o študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň. Rozsah 750 až 1 440 hodín sa za akademický rok, vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, zavedie, ak ide o študijný program tretieho stupňa.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje