Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za marec 2022

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE

 • Zákon č. 98/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 31. marca 2022
Anotácia:

Umožnenie vybraným motorovým vozidlám v prechodnom období parkovanie na chodníku.

Popis:

Cieľom zákona je umožniť vybraným motorovým vozidlám v prechodnom období (od účinnosti tohto zákona do 30. septembra 2023) parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platia do 28. februára 2022, teda do nadobudnutia účinnosti zákona č. 508/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a čas získaný v rámci prechodného obdobia využiť na vyriešenie akútneho nedostatku parkovacích miest.

Podľa najnovšej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2022, Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Touto úpravou teda došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá (neprevyšujúce 3,5 t, okrem bicyklov a motocyklov) parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra. V mimoriadne exponovaných lokalitách spôsobí táto nová úprava mnohým obciam, resp. mestám a mestským častiam, parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut tieto jednotky územnej samosprávy jednoducho nemajú a do tejto doby nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, resp. vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch. Vzhľadom na to sa umožňuje v prechodnom období parkovanie na chodníku podľa týchto podmienok:

Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.


NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

 • Zákon  č. 101/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2022, 1. decembra 2022
Anotácia:

Naplnenie cieľov novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti - zavedenie limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proti-cyklickej rozpočtovej politiky.

Popis:

Touto novelou  sa zabezpečuje naplnenie cieľov novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti reagujúc na zavedenie limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proti-cyklickej rozpočtovej politiky.

Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy určená podľa čl. 7a ods. 3 novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a vyjadrená sumou; limit verejných výdavkov sa nevzťahuje na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody Európskej únii, výdavky na správu dlhu verejnej správy, jednorazové výdavky a vplyv hospodárskeho cyklu na výdavky verejnej správy.

Zákonom sa zabezpečuje premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav.

V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, sa navrhuje, aby bolo možné povoliť prekročenie limitu výdavkov len v prípade, ak tieto výdavky budú zohľadnené v aktualizácii limitu verejných výdavkov, resp. sa o tieto výdavky zvýši limit verených výdavkov.

V prípade realizácie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte sa navrhuje povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov. Dopĺňa sa povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, vrátane správcov kapitol, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, dodržať limit verejných výdavkov.

Novela zákona zároveň zaväzuje správcov kapitol, ako aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky transparentne odpočtovať plnenie limitu verejných výdavkov v dokumentoch, ktoré sú verejne dostupné. Manažovanie neprekročenia celkového limitu verejných výdavkov počas roka zabezpečuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Za týmto účelom Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečí monitoring plnenia limitov verejných výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy a na základe analytického posúdenia vyzve subjekty verejnej správy pod celkovým limitom verejných výdavkov na prijatie opatrení na dodržanie limitov.


NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 • Zákon č. 86/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 25. marca 2022, 1. apríla 2022
Anotácia:

Doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní a zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Popis:

Novela zákona obsahuje dve oblasti úprav - doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní a zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 4 a nadväzujúce ustanovenia § 40 a 41) sa novelizuje s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne.

Cieľom je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, ale aj umožniť vláde Slovenskej republiky precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch. Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitia výnimky podľa § 11 ods. 2 len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov.


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

 • Zákon č. 82/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2022
Anotácia:

Úprava postupu pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím.

Popis:

Novela zákona mení a dopĺňa ustanovenie § 66 Zákonníka práce, ktorý upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa predošlého právneho stavu mal zamestnávateľ povinnosť okrem prerokovania výpovede so zástupcami zamestnancov, ak títo na pracovisku zamestnávateľa pôsobia, žiadať o súhlas so skončením pracovného pomeru výpoveďou, so zamestnancom, ktorý je zamestnancom so zdravotným postihnutím, aj príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "Úrad práce").

Úrad práce môže, ale nemusí takýto súhlas udeliť. V zmysle § 66 mal Úrad práce na vyjadrenie všeobecnú lehotu podľa správneho poriadku 30 dní. Takto nastavená právna úprava mala pôsobiť v prospech osôb so zdravotným postihnutím, ako posilnenie práv týchto osôb a ako opatrenie slúžiace ako ochrana pred neoprávnenou výpoveďou, nakoľko osoba so zdravotným postihnutím je z objektívnych dôvodov slabším účastníkom pracovno-právneho vzťahu vo vzťahu ku zamestnávateľovi a prípadná výpoveď by mohla mať na takého zamestnanca zásadnejšie negatívne dopady ako by tomu bolo pri bežnom zamestnancovi.

V praxi sa však toto ustanovenie paradoxne ukázalo ako prekážka pre založenie pracovného pomeru osobou so zdravotným postihnutím, z dôvodu obáv z príliš zdĺhavého procesu ukončenia pracovného pomeru na strane zamestnávateľa, keďže Úrad práce má na rozhodovanie 30 dní, nie je isté, či súhlas udelí a ak ho aj udelí, výpovedná doba začne plynúť až po doručení písomnej výpovede zamestnávateľom.

Z uvedeného dôvodu sa 30 dňová lehota skracuje na 7 dní (Zákonník práce dostane postavenie lex specialis) a zavádza do Zákonníka práce fikciu udelenia súhlasu s ukončením pracovného pomeru výpoveďou pre prípad, že sa Úrad práce do 7 dní od doručenia žiadosti o udelenie súhlas nevyjadrí.


NOVELA ZÁKONA O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • Zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023
Anotácia:

Sprecizovanie doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien a zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň BOZP.

Popis:

Cieľom novely zákona je najmä sprecizovanie doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien a zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň BOZP.

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa upraví lehota povinnosti opakovaného oboznamovania zamestnancov, zosúladenie lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, sprecizovanie lehôt aktualizačných odborných príprav, umožnenie odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.


NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE

 • Zákon č. 72/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. apríla 2022
Anotácia:

Zmiernenie podmienok, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva SR zo zákona, ak štátny občan SR nadobudne cudzie štátne občianstvo; z dôvodu príbuznosti českého jazyka sa uplatňuje výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka; doplnenie podmienky na udelenie štátneho občianstva SR - žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť SR; možnosť nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom SR; k žiadosti - predkladanie iba platného dokladu totožnosti obsahujúceho aktuálnu podobu tváre žiadateľa; úprava v sadzobníku správnych poplatkov.

Popis:

Zákon rieši situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Novela zmierňuje podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo.

Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, sa u žiadateľov, ktorí sú alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka. Táto výnimka sa uplatňuje aj u žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Do zákona sa dopĺňa podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky. Umožňuje sa nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osobám so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.

Z dôvodu vyváženosti záujmov sa navrhuje umožniť štátnym občanom Slovenskej republiky nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti.


2. SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ZÁKONA O NELEGÁLNEJ PRÁCI A NELEGÁLNOM ZAMESTNÁVANÍ

 • Zákon zo 16. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023
Anotácia:

Zefektívnenie a zjednotenie postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Popis:

Vzhľadom na opakované podnety podnikateľského prostredia sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. z nelegálnej práce na spoločnosť s ručením obmedzeným ktorá má najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu, manžela, manželku, súrodencov a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov spoločníkov, ak títo príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo manželia sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

Novela bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zámerom je zefektívnenie a zjednotenie postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Za týmto účelom sa ustanovuje, že výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania už nebudú vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ale táto kompetencia sa v plnom rozsahu presunie na inšpektoráty práce, nakoľko predmetné kontrolné orgány postupujú pri kontrole podľa rozdielnych zákonov, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť.


NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

 • Zákon z 24. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júna 2022, 1. januára 2023, 1. januára 2024
Anotácia:

Zavedenie novej dôchodkovej dávky rodičovský dôchodok; vznik nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch; zrušenie maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného.

Popis:

Hlavným účelom novely zákona je upraviť v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je vykonávacím zákonom ústavných práv v čl. 39 Ústavy SR, podrobnosti o ústavných právach v čl. 39 ods. 3 a 5 Ústavy SR, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2023.

Ústava SR garantuje, každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (tzv. asignácia odvodov).

Zákon o sociálnom poistení doposiaľ takúto možnosť neupravoval a z tohto dôvodu sa zavádza nová dôchodková dávka rodičovský dôchodok. Ústava SR ďalej garantuje osobe, ktorá dosiahla ustanovený počet odpracovaných rokov, vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Z dôvodu zabezpečenia súladu ústavnej garancie so zákonom o sociálnom poistení sa Zákon o sociálnom poistení novelizuje tak, aby nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol v zásade po 40 odpracovaných rokoch, čo v zásade zodpovedá získaním 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Do uvedeného obdobia sa navrhuje nezapočítavať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004. Účelom tejto novely je garantovať poistencom, ktorí väčšinu svojho života vykonávali zárobkovú činnosť a získali potrebný počet odpracovaných rokov výkonom zárobkovej činnosti alebo z dôvodu činnosti, ktorá objektívne znemožňovala jej výkon, nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch.

Reflektujúc záväzok vlády SR, ktorá sa v programovom vyhlásení zaviazala predĺžiť ochrannú lehotu pri otehotnení po strate zamestnania na 6 mesiacov a ochrannú lehotu pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie (stratili prácu), ak porodia do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, sa predlžuje ochranná lehotá pre ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského poistenia.

Účelom novely zákona je tiež potreba zavedenia súboru opatrení, ktorých cieľom je vysporiadať sa s niektorými problémami v oblasti dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti vyplývajúcich z aplikačnej praxe. V oblasti nemocenského poistenia sa navrhuje zavedenie nasledovného súboru opatrení: elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len "DPN"), celý proces od potvrdzovania DPN až po ukončenie DPN a komunikačný tok medzi zainteresovanými subjektmi má byť v čo najväčšej možnej miere realizovaný elektronickým spôsobom, teda nahradí momentálne používané tlačivo; s cieľom reflektovať požiadavku vyplývajúcu z aplikačnej praxe sa upraví aj možnosť poukazovať krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) aj na iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela (manželky).


NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

 • Zákon z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 25. apríla 2022
Anotácia:

Systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl; zadefinovanie kritérií na obsadenie funkcie docenta a profesora; zavedenie inštitútu verejného vypočutia pri obsadzovaní funkcie rektora verejnej vysokej školy; opätovné zavedenie obmedzenia výkonu funkcie rektora na dve po sebe idúce funkčné obdobia; profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy; zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej a v externej forme.

Popis:

Cieľmi novely zákona sú najmä systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jej modernizácie tak, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl ako aj na úrovni fakúlt.

Mení sa najmä spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady vysokej školy, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosti akademického senátu vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy posilnením postavenia správnej rady, zadefinovanie jednotných minimálnych kritérií na obsadenie funkcie docenta a profesora so zámerom, aby podmienky, za ktorých budú obsadzované najdôležitejšie funkčné miesta boli rovnaké pre všetky vysoké školy a systémové zrušenie väzby týchto funkčných miest na tituly.

Cieľom je zvýšiť transparentnosť pri obsadzovaní funkcie rektora verejnej vysokej školy zavedením inštitútu verejného vypočutia, keďže zákon v súčasnosti bližšie spôsob ustanovenia rektora neupravuje a úprava spôsobu "voľby kandidáta" je len vecou štatútu vysokej školy, opätovné zavedenie obmedzenia výkonu funkcie rektora na dve po sebe idúce funkčné obdobia.

Účelom novely je aj profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy, zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej forme a v externej forme, vzhľadom na to, že aplikácia rozlišovania štandardnej dĺžky štúdia podľa formy sa v praxi ukázala ako neefektívna, zavedenie výkonnostných zmlúv uzatváranými medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou s cieľom zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky (možnosť získania finančných prostriedkov, ktorých poskytnutie bude podmienené plnením merateľných ukazovateľov vysokými školami), predchádzanie prípadnému triešteniu verejných vysokých škôl navonok, ale zároveň zavedenie možnosti zriaďovania súčastí vysokej školy podľa individuálnych potrieb príslušnej vysokej školy, rozdelenie akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania na dva samostatné druhy akreditácií.


NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

 • Zákon z 24. marca 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2022
Anotácia:

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu.

Popis:

Cieľom novely zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia.

V novele zákona sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu. Novela zákona napĺňa aj záväzok Programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa týchto odborníkov z praxe v školách alebo v školských zariadeniach do vyučovacieho procesu.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje