Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za november 2023

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


VYHLÁŠKA O SPRÁVE A O KVALITE ZOSTAVENEJ ŠTATISTIKY

 • Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 432/2023 Z.z.,  o správe o kvalite zostavenej štatistiky (úplné znenie vyhlášky nájdete TU
 • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Úprava podrobností o obsahu a štruktúre správy o kvalite zostavenej štatistiky a periodicity jej aktualizácie.

Popis:

Povinnosť zverejňovať správy o kvalite zostavenej štatistiky v súlade s vyhláškou majú orgány vykonávajúce štátnu štatistiku, ktoré sú definované v § 4 ods. 1 písm. b) zákona o štátnej štatistike. Touto vyhláškou sa upravujú podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o zostavenej štatistike, ktorou je štatistický produkt určený na zverejnenie. 

Môže ísť o štatistický produkt vytvorený v rámci európskeho štatistického programu na vnútroštátnej úrovni alebo o štatistický produkt vytvorený mimo rámca európskej štatistiky a definovaný orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku. Stanovenie náležitostí správ o kvalite vykonávacím právnym predpisom je vhodným nástrojom na zabezpečenie jednotnej štruktúry a požadovaného obsahu týchto dokumentov, ktorý sa osvedčil aj v európskom štatistickom systéme. Správy o kvalite sú neoddeliteľnou súčasťou systému metaúdajov každého orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku v rámci európskeho štatistického systému aj národného štatistického systému.

V súčasnosti orgány vykonávajúce štátnu štatistiku okrem štatistického úradu vytvárajú a zverejňujú správy o kvalite zostavených štatistík povinne len v prípade a v rozsahu, ako im to vyplýva z príslušného nariadenia Európskej únie v oblasti európskej štatistiky, inak len na dobrovoľnej báze. Oproti správam o kvalite štatistík vypracovaným podľa nariadení Európskej únie, má prehľadnosť a zrozumiteľnosť informácií v správach o kvalite podľa vyhlášky za cieľ aj zlepšenie dostupnosti a využiteľnosti údajov zostavenej štatistiky pre čo najväčší počet používateľov štátnej štatistiky.

Správa bude zverejnená v súlade so štandardami informačných systémov verejnej správy v slovenskom aj anglickom jazyku. Zverejňovanie správ je zabezpečené prostredníctvom Jednotného informačného systému štátnej štatistiky zriadeného podľa § 12a zákona o štátnej štatistike, ktorý spravuje štatistický úrad. 


NARIADENIE, KTORÝM SA  DOČASNE OBNOVUJE KONTROLA NA VNÚTORNEJ HRANICI SLOVENSKEJ REPUBLIKY S MAĎARSKOM

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 434/2023 Z.z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 24. novembra 2023
Anotácia:

Obnovenie kontroly vnútornej hranice s Maďarskom od 24. novembra 2023 do 23. decembra 2023.

Popis:

Z dôvodu dlhodobo nepriaznivej situácie s nelegálnou migráciou, ktorá sa dotýka viacerých členských štátov Európskej únie, zaviedla Slovenská republika od 5. októbra 2023 dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici s Maďarskom. Toto neodkladné opatrenie bolo reakciou na zvyšujúcu sa sekundárnu tranzitnú migráciu z tzv. západobalkánskej trasy.

Kontrola vnútornej hranice bola postupne predlžovaná až do 23. novembra 2023. Rovnako reagovali na danú situáciu aj ostatné štáty Európskej únie (napr. Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Spolková republika Nemecko, Slovinská republika, Talianska republika, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo), ktoré rovnako obnovili kontrolu svojich vnútorných hraníc, pričom Rakúska republika, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo majú obnovené kontroly až do 11. mája 2024.

Doterajšie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom priniesli postupne želaný efekt a záchyty nelegálnych migrantov sa výrazne znížili. Od začiatku roka 2023 do 12. novembra 2023 sme zaevidovali záchyt 46 244 nelegálnych migrantov na sekundárnej tranzitnej migrácii, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 523%. Od 5. októbra 2023, kedy boli zavedené kontroly na vnútorných hraniciach s Maďarskom je zaznamenávaný pokles nelegálnej migrácie smerujúcej na naše územie z Maďarska. Po zavedení kontrol bolo v 41. týždni zaevidovaných 1 690 nelegálnych migrantov na tranzitnej západobalkánskej trase, pričom v 45. týždni bolo zachytených už len 29 cudzincov.

Z uvedeného možno vyvodiť, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach, spolu s obdobnými opatreniami susedných štátov má aj preventívny charakter. Vnútorná hranica s Maďarskom bola vstupnou bránou pre nelegálnych migrantov na naše územie.

Vzhľadom na novovzniknuté riziká v súvislosti s konfliktom v Izraeli, ktorý môže iniciovať ďalšie migračné vlny, je nutné v kontrole vnútornej hranice s Maďarskom pokračovať, nakoľko ide o dôležité opatrenie aj v boji proti terorizmu. I keď Slovenská republika je iba tranzitnou krajinou, nelegálni migranti zotrvávajú určitý čas na našom území, pričom ide prevažne o cudzincov, ktorých návrat do domovskej krajiny nie je možný z dôvodu prekážky administratívneho vyhostenia. Ich kumulácia na našom území predstavuje celé spektrum problémov, od zabezpečenia ich základných životných potrieb, cez lekársku starostlivosť až po ich odchod z našej krajiny, pričom existuje riziko ich vrátenia zo strany ostatných štátov.

Táto situácia si vyžaduje nasadenie dostatočného počtu síl a prostriedkov, a to predovšetkým z radov Policajného zboru. Potreba viazať tieto počty policajtov v súvislosti s riešením nelegálnych migrantov na našom území spôsobuje ohrozenie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a verejného poriadku.


ZMENA VYHLÁŠKY, KTOROU SA USTANOVUJÚ ÚRČUJÚCE ZNAKY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 439/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. decembra 2023
Anotácia:

Nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“.

Popis:

Základným cieľom vyhlášky, ako vykonávacieho právneho predpisu právnej úpravy, je definovanie určujúcich znakov nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby v medziach zákona č. 285/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prijatím tohto zákona sa vložil do súčasnej právnej úpravy nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“. Posádku by mali tvoriť lekár spolu so záchranárom, ktorý zároveň šoféruje malé osobné vozidlo. Podobný systém funguje už aj v zahraničí.


VYHLÁŠKA O PODROBNOSTIACH TÝKAJÚCICH SA LIMITOV SPOTREBY PRE SLUŽBU PRÍSTUPU K INTERNETU ALEBO K VEREJNEJ INTERPERSONÁLNEJ KOMUNIKAČNEJ SLUŽBE

 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 440/2023 Z. z., o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2024
Anotácia:

Podrobnosti k procesu a forme informovania účastníka a spotrebiteľa o limitoch spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe.

Popis:

Touto vyhláškou sa stanovujú podrobnosti k procesu a forme informovania účastníka a spotrebiteľa o limitoch spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe (ďalej "limity spotreby"). 

Cieľom vyhlášky je stanoviť formu a postupy v rozsahu potrebnom na zabezpečenie práva spotrebiteľa a účastníka mať k dispozícií zrozumiteľné a dostatočné informácie o aktuálnom stave čerpania a o vyčerpaní ich limitov spotreby. V súlade s § 84 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2022, má úrad vydať podľa § 84 ods. 13 tohto zákona všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upraví podrobnosti o limitoch spotreby, ktorý zabezpečí vyššie uvedený cieľ.


NOVELA ZÁKONA O 13. DÔCHODKU

 • Zákon č. 443/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 25. novembra 2023
Anotácia:

Dodatočný 13. dôchodok v sume 300 eur pre každého poberateľa dôchodkovej dávky, vyplatený v decembri 2023.

Popis:

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) bol vyhlásený z dôvodu posilnenia práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa.

V súčasnosti platná právna úprava 13. dôchodku, pri ktorej nie je možné hovoriť o 13. dôchodku v pravom slova zmysle, nakoľko jeho výška je neprimeraná vo vzťahu k výške vyplácanej dôchodkovej dávky v prípade drvivej väčšiny poberateľov 13. dôchodku, je v období spojenom so stále vysokým zvyšovaním výdavkov nepostačujúca.

Napriek priaznivému trendu z posledného obdobia zostáva inflácia na Slovensku podľa predbežných údajov Eurostatu aj v októbri vôbec najvyššia v eurozóne, a to na úrovni 7,8 %, čo je výrazne viac ako je priemer za krajiny menového bloku, ktorý dosahuje úroveň 2,9 %. 

Cieľom tohto zákona je, aby sa suma 13. dôchodku od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku. Nakoľko túto právnu úpravu už nie je možné z technických dôvodov zrealizovať v tomto roku, 13. dôchodok sa bude vyplácať dodatočne v sume 300 eur pre každého poberateľa dôchodkovej dávky, a to ešte v decembri 2023.


ZMENA VYHLÁŠKY, KTOROU SA ZAKAZUJE VSTUP VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV A POTRAVÍN Z UKRAJINY ALEBO S PÔVODOM Z UKRAJINY NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 447/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky  (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 30. novembra 2023
Anotácia:

Predĺženie a rozšírenie zákazu dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny.

Popis:

Touto zmenou vyhlášky sa rozšíri súčasný jednostranný zákaz dovozu štyroch poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny o ďalšie potraviny a tovary. Sprísnia sa tiež pravidlá prevozu zásielok s týmto nákladom cez svoje územie.

Hlavným problémom je absencia celoeurópskeho riešenia ukrajinského tovaru.

Aktuálny zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín :

 • prírodný med
 • jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté (poznámka: výlučne materská kašička a propolis, jedlé)
 • pšenica a súraž
 • jačmeň
 • kukurica
 • pšeničná múka
 • slad, tiež pražený
 • sójové bôby, tiež drvené
 • semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
 • slnečnicové semená, tiež drvené
 • trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
 • otruby
 • pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet vznikajúce pri extrakcii sójového oleja
 • pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje