Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za október 2021

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


OZNÁMENIE O SUME MINIMÁLNEJ MZDY NA ROK 2022

 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z. o sume minimálnej mzdy na rok 2022 (úplné znenie oznámenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2021 Z. z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022 (úplné znenie oznámenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Suma minimálnej mzdy na rok 2022 je 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


OZNÁMENIE O SUMÁCH MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOV NA ROK 2022

Anotácia:

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
1 646,00 eur za mesiac
2 762,00 eur za mesiac
3 878,00 eur za mesiac
4 994,00 eur za mesiac
5 1 110,00 eur za mesiac
6 1 226,00 eur za mesiac

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
1< 3,713 eura za hodinu
2 4,379 eura za hodinu
3< 5,046 eura za hodinu
4 5,713 eura za hodinu
5 6,379 eura za hodinu
6 7,046 eura za hodinu

ZÁKON O NÁRODNOM INŠTITÚTE PRE HODNOTU A TECHNOLÓGIE V ZDRAVOTNÍCTVE

 • Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022, 01.01.2024
Anotácia:

Zriadenie Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve ako právnickej osoby, ktorej sa majú v oblasti verejnej správy zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a otázkami kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

Popis:

Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve bude fungovať od roku 2022. Zveria sa mu poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré sa budú hradiť z verejného zdravotného poistenia.

Oddelenie inštitútu od ministerstva má prispieť k politickej nezávislosti a zjednodušiť medzinárodnú integráciu a spoluprácu so zahraničnými inštitútmi pre HTA (Health Technology Assessment), ktoré sú spravidla nezávislými inštitúciami.

Hlavným zdrojom príjmu bude príspevok zo zdravotných poistení. Financovanie inštitútu sa bude viazať na jeho výsledky. Dozorná rada bude mať povinnosť hodnotiť plnenie úloh inštitútu cez ukazovatele výkonnosti inštitútu. Ak by si inštitút neplnil zverené úlohy, mohol by sa mu znížiť príspevok.

Hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA) je multidisciplinárny nástroj na hodnotenie kategorizácie liekov, testov, očkovacích látok, zdravotných výkonov či prístrojov. HTA hodnotí klinický prínos a ekonomické, etické, organizačné a sociálne aspekty nových, ale aj už hradených technológií, ozrejmuje sa v materiáli.

Úlohou inštitútu bude aj sledovať trendy vo vývoji nových technológií. Medzi hodnotené technológie budú patriť aj tie, ktoré ešte nežiadajú o kategorizáciu, ale v budúcnosti môžu o ňu žiadať.

Ministerstvo zdravotníctva poukazuje na to, že schválenie zdravotníckych technológií regulačnými orgánmi Európskej únie nie je zárukou, že technológia je vhodná pre jednotlivé európske krajiny a má byť hradená z ich prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Prax ukazuje, že rezortu zdravotníctva aktuálne chýbajú dostatočné analytické kapacity na hodnotenie klinického prínosu a ďalších aspektov hodnoty prichádzajúcich technológií.


NOVELA ZÁKONA O VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCII

 • Zákon z 21. septembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Cieľmi návrhu zákona sú najmä zmena zloženia správnej rady (doplnenie členov vymenúvaných zakladateľom), zmena zloženia vedeckej rady (doplnenie odborníkov z príbuzných oblastí), zmena vedeckej rady z obligatórneho (povinného) orgánu na fakultatívny (dobrovoľný), doplnenie doktorandov do voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, zmena pri vymenúvaní vedúceho organizačnej zložky (presun pôsobnosti zo zakladateľa na riaditeľa), možnosť vkladu majetku zakladateľom aj počas existencie verejnej výskumnej inštitúcie (t.j. nielen pri jej založení tak, ako doteraz), doplnenie možnosti zámeny prioritného majetku (jeho zámena nie je v súčasnosti možná), zníženie počtu dokumentov zakladaných do zbierky listín, zavedenie vekového obmedzenia zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie obdobne ako pri vysokoškolských učiteľoch, resp. pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


NOVELA ZÁKONA O SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

 • Zákon z 21. septembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 05.10.2021, 01.01.2022
Anotácia:

Cieľmi návrhu zákona je najmä zmena zloženia akademickej obce akadémie v nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, zmena pôsobností snemu akadémie, vedeckej rady akadémie a predsedníctva akadémie (napr. presun niektorých pôsobností na vedeckú radu s tým, že sa ponecháva vyjadrovanie snemu), zmena zloženia vedeckej rady akadémie (napr. doplnenie všetkých podpredsedov a doplnenie členov volených Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie), rozšírenie nezlučiteľnosti funkcie člena predsedníctva akadémie, úprava plynutia funkčného obdobia predsedníctva akadémie, úprava náležitostí štatútu akadémie, vytvorenie a úprava pôsobnosti komisie pre hodnotenie tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov ako orgánu akadémie, úprava hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov, vytvorenie a úprava pôsobnosti Komisie pre vedecké hodnosti, úprava procesu udeľovania vedeckých hodností, transformácia organizácií akadémie na verejné výskumné inštitúcie.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákon z 5. októbra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdeteTU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Harmonizácia vnútroštátnej právnej úpravy s legislatívou EÚ a zavedenie efektívnej úpravy zákona o ochrane osobných údajov v časti, ktorá v súčasnosti predstavuje bariéru pre budovanie pamätníkov obetí nacizmu, holokaustu a zápasu za demokraciu na Slovensku. Bariéru predstavuje v zmysle účinného znenia zákona o ochrane osobných údajov § 78 ods. 7, podľa ktorého v prípade ak dotknutá osoba nežije, súhlas so spracovaním osobných údajov vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Tento súhlas pritom nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas so spracovaním osobných údajov.


NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

 • Zákon z 21. septembra, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021
Anotácia:

Úprava percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok

Popis:

Dopĺňa sa Príloha č. 4 upravujúca percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok, kapitola V – duševné choroby a poruchy správania o novú skupinu chorôb - Poruchy autistického spektra (Detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, iná detská dezintegračná porucha, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického spektra, nešpecifikované poruchy autistického spektra), a to vrátane ustanovenia percentuálnej miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Cieľom navrhovaného doplnenia je predísť nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná.


ZÁKON O MECHANIZME NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

 • Zákon z 24. septembra o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.11.2021, 31.12.2021, 01.07.2022
Anotácia:

Úprava vzťahov pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosti orgánov štátnej správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu a zodpovednosť za porušenie podmienok pri ich poskytovaní.

Popis:

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, (ďalej len ako „nariadenie EÚ“).

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je celoeurópsky program, v rámci ktorého budú z rozpočtu Európskej únie podporené investície a reformy v členských štátoch. Tieto reformy a investície musia byť zamerané na riešenie štrukturálnych slabostí ekonomík a na posilnenie ich odolnosti a sú preto nevyhnutné na to, aby sa ekonomiky vrátili na cestu udržateľného oživenia a zabránilo sa ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov v Únii.

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby zavedenia právnej úpravy v SR, ktorá by upravila vzťahy pri vykonávaní mechanizmu, pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov štátnej správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu.


NOVELA ZÁKONA O VEREJNÝCH VODOVODOCH A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÁCH

 • Zákon z 28. septembra 2021, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Zavedenie mechanizmov zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovania týchto údajov Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie vykonanie nevyhnutných opatrení.


ZMENA NARIADENIA O SPLATNOSTI POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE

 • Nariadenie z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 21.10.2021
Anotácia:

Posun splatnosti už odloženej splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU A ZÁKONA O LESOCH

 • Zákon zo 6. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Cieľom predloženého návrhu zákona je rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.


NOVELA ZÁKONA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

 • Zákon zo 5. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochranea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Eliminácia negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na území SR.

Popis:

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je prispieť k zníženiu zaťaženia životného prostredia, zníženia rizika závažného poškodenia životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom eliminovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na území Slovenskej republiky. Explicitné zakotvenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky je významným príspevkom k ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľstva na území Slovenskej republiky.


2. SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 • Zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 31.03.2022, 01.08.2022, 31.03.2024
Anotácia:

Zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania, revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ, zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb, zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.

Popis:

Finančný limit pre takzvané zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa zvýši zo súčasných 5-tisíc eur na 10-tisíc eur. Novela prináša aj vypustenie znaku zameraného na "špecifické" a "jedinečné" požiadavky predmetu obstarávania. Ten bol v praxi problematický najmä pri realizácii stavebných prác, ktoré sa zo svojej vlastnej povahy takmer vždy zadávajú na základe špecifických požiadaviek aj napriek tomu, že môže ísť o jednoduché stavebné práce.

Cieľom novely je tiež v prípade dotovaných subjektov odstrániť pri nadlimitnom verejnom obstarávaní národný goldplating. Uvoľnia sa pravidlá verejného obstarávania pre podnikateľské subjekty, ktoré získali na realizáciu svojej podnikateľskej činnosti dotáciu, v dôsledku čoho sa rovnako tieto subjekty v zásadnej miere odbremenia od výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Budú však naďalej podliehať iným pravidlám a budú pod dohľadom iných mechanizmov a inštitúcií, ako je napríklad Najvyšší kontrolný úrad. Štát by tiež chcel precíznejšie regulovať možnosti obmedzenia prístupu záujemcov z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach Slovenska.

"Na účely znižovania administratívnej záťaže sa navrhuje upraviť povinnosť zverejňovať súhrnné správy o zmluvách, ktorých uzavretie nepodlieha pôsobnosti zákona so zmluvnými cenami vyššími ako 10-tisíc eur," dodali predkladatelia materiálu s tým, že aj periodicita zverejňovacej povinnosti by sa mala predĺžiť z kvartálu na polrok.

Na zvýšenie transparentnosti sa zároveň obmedzí možnosť vymenovaných verejných funkcionárov, ktorí sú konečnými užívateľmi hospodárskych subjektov, získavať prostredníctvom verejného obstarávania kontrakty.

Novela by mala súčasne skrátiť verejné obstarávanie, a to tak, že sa vráti k minulému modelu jednoinštančného administratívneho konania na úrade, spojeného s možnosťou súdneho preskúmania zákonnosti vydaných rozhodnutí.

Legislatíva tiež hovorí o zavedení jednotnej a verejne dostupnej elektronickej platformy na celý proces verejného obstarávania a pre všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Novela sa dotkne aj možnosti obstarávateľa uplatniť si zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy, poskytovania súčinnosti medzi verejnými obstarávateľmi pri výmene poznatkov či exaktnejšieho vymedzenia informačnej povinnosti.

Rieši aj zavedenie takzvaných zelených kvót pri verejnom obstarávaní. Do výšky 6 percent by sa tak malo pri verejných obstarávaniach zohľadňovať aj environmentálne hľadisko. Zahŕňa aj spresnenie voľby predsedu úradu vzhľadom na to, kto bude môcť klásť otázky. Rieši aj neopodstatnené námietky či prechodné ustanovenia k tomu, dokedy má pôsobiť Rada Úradu pre verejné obstarávanie. Tá by mala byť ponechaná dovtedy, kým nebude schválená nová súdna mapa. Zároveň sa explicitne zveruje do kompetencií ministerstva investícií aj poskytovanie IT služieb.

Ďalej rozširuje okruh podlimitných zákaziek, pri ktorých je možné podávanie námietok. Rozširuje sa tiež okruh konaní, v ktorých má rozhodnutie úradu možnosť zastaviť prebiehajúcu súťaž v prípade porušenia zákona. Zmenšujú sa tiež nároky na personálne obsadenie oddelení verejných obstarávaní, pretože pri zákazkách do určitého rozsahu nebude potrebná odborná spôsobilosť.


NOVELA ZÁKONA O OBCHODNOM REGISTRI

 • Zákon z 19. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.12.2021
Anotácia:

Zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov

Popis:

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v doplnení zapisovaných údajov identifikačných údajov o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v rozsahu podľa zákona č. 530/2003 Z. z., účinného od 1. októbra 2020.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktoré nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje majú povinnosť zosúladiť údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Zosúladenie údajov v spojení s návrhom na zmenu aj ďalších zapísaných údajov je spoplatnené súdnym poplatkom v súlade s položkou č. 17 Sadzobníka súdnych poplatkov.

Cieľom návrhu zákona je najmä zavedenie automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra, spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov (tzv. stotožnením), možnosti podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení (t.j. bez súdneho poplatku). Cieľom predkladanej právnej úpravy je zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov (na základe referencovania hodnôt údajov vo vzťahu k referenčným registrom) osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.


NOVELA ZÁKONA O POUŽÍVANÍ JAZYKOV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

 • Zákon z 20. októbra 2021, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 01.01.2022
Anotácia:

Poslaneckým návrhom sa navrhuje zaviesť do zákona č. 184/1999 Z. z. možnosť obce za účelom navádzania účastníkov cestnej premávky použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny.


NOVELA ZÁKONA O SPRÁVE DANÍ

 • Zákon z 27. októbra 2021, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a do dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15.11.2021, 01.01.2022, 01.07.2022
Anotácia:

Každému daňovníkovi bude rpidelený index plnenia daňových povinností, na základe čoho mu budú priraďované dodatočné benefity. Novela zavádza nový inštitút vylúčenia štatutárneho orgánu. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa.

Popis:

Daňovníci budú rozdelení do skupín vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý. Rozdeľovanie do skupín bude vykonané na základe plnenia daňových povinností (podávanie priznaní a výkazov v lehote), včasné plnenie oznamovacích povinností, platenie daní, preddavkov a pokút, výsledky z daňovej kontroly, správne vypočítaná výška dane v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. Daňový úrad pošle každému daňovníkovi oznámenie o priradenom indexe daňovej spoľahlivosti. Na rozdiel od minulosti bude v oznámení uvedené aj odôvodnenie, prečo bol taký index daňovníkovi priradený. Ďalšou zmenou bude zverejňovanie prideleného indexu na stránke finančnej správy.

Novela zavádza nový inštitút vylúčenia štatutárneho orgánu – fyzickej osoby z orgánov spoločnosti alebo organizačnej zložky. Daňový úrad vydá rozhodnutie o vylúčení štatutárneho orgánu, ktorý pôsobil v spoločnosti v čase, keď bolo podaná DPH priznanie za zdaňovacie obdobie za ktoré bola otvorená daňová kontrola na DPH a súčasne neumožnil vykonanie tejto kontroly.

Najvýznamnejšia zmena sa týka zavedenia novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH. Daňové subjekty majú povinnosť oznámiť správcovi dane každý vlastný slovenský aj zahraničný bankový účet, ktorý sa používa na podnikanie a ktorý bude zverejnený na stránke finančnej správy. Neoznámenie bankového účtu bude mať následok, že nadmerný odpočet alebo preplatok na DPH nebude vyplatený platiteľovi, pokiaľ sa bankový účet neoznámi.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o širší výklad alebo odpovede na konkrétne otázky, nás neváhajte kontaktovať.

 

* Povinné údaje