Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za august 2022

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NARIADENIE, KTORÝM SA USTANOVUJÚ ZVÝŠENÉ PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023, 1. septembra 2023
Anotácia:

Platové tarify štátnych zamestnancov sa s účinnosťou od 01.01.2023 zvýšia o 7 % a od 01.09.2023 sa zvýšia o ďalších 10 %.

Popis:

Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 01.01.2023 – 31.08.2024 (ďalej len "kolektívna zmluva").

Kolektívna zmluva bola podpísaná dňa 13.07.2022, účinnosť nadobúda 01.01.2023 a jej platnosť končí 31.08.2024. Podľa kolektívnej zmluvy sa platové tarify štátnych zamestnancov zvýšia od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 sa zvýšia o ďalších 10 %.

Platové tarify štátnych zamestnancov, ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 221/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, strácajú platnosť ustanovením zvýšených platových taríf v nariadení vlády vydanom v nadväznosti na kolektívnu zmluvu.

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy bude zahrnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.


NARIADENIE, KTORÝM SA USTANOVUJÚ ZVÝŠENÉ STUPNICE PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023, 1. septembra 2023 
Anotácia:

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši od 01.01.2023 o 7 % od 01.09.2023 o ďalších 10 %; osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia od 01.01.2023 o 10 % a od 01.09.2023 o ďalších 12 %.

Popis:

V zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na obdobie 01.01.2023 do 31.8.2024 (ďalej len "kolektívna zmluva").

Kolektívna zmluva bola podpísaná 13. júla 2022. Podľa kolektívnej zmluvy sa pre rok 2023 zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %.

Zvýši sa aj osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.


VYHLÁŠKA, KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI VÝPOČTU PRÍSLUŠNÉHO NÁSOBKU HRUBÉHO DOMÁCEHO PRODUKTU PRE STANOVENIE PRAHOVEJ HODNOTY POSUDZOVANÉHO LIEKU

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku hrubého domáceho produktu pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2022
Anotácia: 

Zlepšenie podmienok na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky.

Popis:

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku (ďalej len "vyhláška") sa realizuje úloha zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky, ku ktorej sa vláda Slovenskej republiky zaviazala v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024.

S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup všetkých poistencov k inovatívnej liečbe, teda bez ohľadu na skutočnosť v akej zdravotnej poisťovni sú poistení, a zabezpečením zvýšenia efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky bol prijatý zákon č. 266/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela zákona").

Novelou zákona sa zrušuje v súčasnosti platná a účinná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 93/2018 Z. z. zo 14. marca 2018 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty.

Z uvedeného dôvodu bol v súlade s novým splnomocňovacím ustanovením vypracovaný nový vykonávací právny predpis, vyhláška, ktorá nahrádza vyhlášku zrušenú novelou zákona.

Táto vyhláška v súvislosti so zmenami prinášanými novelou zákona ustanovuje všeobecné podmienky stanovenia príslušného násobku pre výpočet prahovej hodnoty pre lieky a osobitné podmienky pre stanovenie príslušného násobku pre výpočet prahovej hodnoty pre dve skupiny liekov, lieky na ojedinelé ochorenie a lieky na inovatívnu liečbu.


ZMENA VÝNOSU O MINIMÁLNYCH POŽIADAVKÁCH NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

 • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 290/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2022
Anotácia:

Úprava požiadaviek týkajúcich sa personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia ambulancie liečebnej pedagogiky.

Popis:

Hlavným cieľom opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL je upraviť podmienky pre splnenie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre dospelých podľa typu najčastejšie vykonávaných liečebných výkonov a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie pre psychiatrické stacionáre pre deti.

S ohľadom na aplikačnú prax a novelizáciu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa precizujú minimálne požiadavky týkajúce sa personálneho zabezpečenia a materiálno - technického vybavenia ambulancie liečebnej pedagogiky.


VYHLÁŠKA O SPÔSOBE URČENIA ŠTANDARDNEJ DÁVKY LIEČIVA, URČENIA, ZNÍŽENIA A ZVÝŠENIA MAXIMÁLNEJ VÝŠKY ÚHRADY ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE ZA ŠTANDARDNÚ DÁVKU LIEČIVA A URČENIA, ZMENY A ZRUŠENIA ÚHRADOVEJ SKUPINY

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 280/2022 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 5. augusta 2022
Anotácia:

Zlepšenie podmienok na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky.

Popis:

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny (ďalej len "vyhláška") sa realizuje úloha zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky.

V súčasnosti existuje priestor pre zvýšenie efektívnosti revízie úhrad zdravotných poisťovní či odstránenie nedostatkov pri zoskupovaní referenčných skupín (liekov) do úhradových skupín, a to tak z procesného ako aj vecného hľadiska.

V súvislosti so zmenami zavádzanými zákonom č. 266/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyhláška ustanovuje zmeny vo vzťahu k:

 • prílohe vyhlášky, ktorá stanovuje úhradové skupiny a koeficienty úhradových skupín,
 • spôsobu stanovenia štandardnej dávky liečiva,
 • spôsobu stanovenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva pre porovnateľné referenčné skupiny a špecifické referenčné skupiny,
 • spôsobu pravidelne vykonávaného prehodnotenia úhrad poisťovne a skupinových úhrad (tzv. revízie úhrad).

Okrem toho, vyhláška za účelom reflektovania zmien prinášaných novelou zákona zavádza definíciu alternatívnej farmakoterapeutickej intervencie a ustanovuje spôsob určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny.


OPATRENIE O SUMÁCH STRAVNÉHO

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 o sumách stravného (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2022
Anotácia:

Stravné: 6,40 eura (5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty), 9,60 eura (nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty), 14,50 eura (nad 18 hodín trvania pracovnej cesty).

Popis:

Účelom opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z. bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac apríl 2022.

Podľa štatistických údajov za mesiac apríl 2022 mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 105,7, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného).

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2022 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac december 2021.

Týmto opatrením sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura na 14,50 eura. Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor.


OPATRENIE O SUMÁCH ZÁKLADNEJ NÁHRADY ZA POUŽÍVANIE CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z.  o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. septembra 2022
Anotácia:

Zvýšenie súm základnej náhrady: pre jednostopové vozidlá a trojkolky - z 0,059 eura na 0,063 eura, pre osobné cestné motorové vozidlá - z 0,213 eura na 0,227 eura.

Popis:

Účelom opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sumy základnej náhrady ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm základnej náhrady, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z., bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac apríl 2022.

Podľa štatistických údajov za mesiac apríl 2022 mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 106,4, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 6,4 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady).

Sumy základnej náhrady boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2022 na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac december 2021.

Opatrením sa sumy základnej náhrady zvýšia nasledovne: pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 eura na 0,063 eura, pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eura na 0,227 eura. Sumy základnej náhrady sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor.


VYHLÁŠKA,  KTOROU SA USTANOVUJÚ KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI NÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE HODNOTU A TECHNOLÓGIE V ZDRAVOTNÍCTVE, SPÔSOB ICH VÝPOČTU, ICH CIEĽOVÉ HODNOTY A PRISLÚCHAJÚCE PERCENTO ICH VÝZNAMNOSTI

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 284/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, spôsob ich výpočtu, ich cieľové hodnoty a prislúchajúce percento ich významnosti (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023
Anotácia:

Úprava kľúčových ukazovateľov výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.

Popis:

Vyhláška upravuje kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej len "inštitút"). Kľúčové ukazovatele výkonnosti inštitútu (ďalej len "kľúčové ukazovatele") sú merateľné parametre, ktoré jasne ukazujú ako si inštitút plní svoju hlavnú úlohu plynúcu zo zákona.

Kľúčové ukazovatele sú nástrojom pre dozornú radu ako hodnotiť plnenie úloh inštitútu. Vytvárajú rámec pre motivovanie a sankcionovanie inštitútu prostredníctvom zníženia príspevku na činnosť inštitútu, ak si inštitút neplní zákonom zverené úlohy.

Merajú výkon inštitútu vo vzťahu k hlavným úlohám inštitútu podľa § 3 ods. 1 až 4 zákona, tak ako je to uvedené v § 10 ods. 2 zákona. Sú viazané na činnosti, ktoré má inštitút vo svojej pôsobnosti. Nie sú viazané na činnosti, na ktoré inštitút nemá dosah.

Prvýkrát sa kľúčové ukazovatele vyhodnocujú v roku 2024 za rok 2023, teda rok, kedy má inštitút fungovať v plných kapacitách a jeho činnosť nemá byť ovplyvňovaná neistotami plynúcimi z prvých mesiacov fungovania pri rozbiehaní mechanizmov, stanovovaní metodík a získavaní zamestnancov. Prvýkrát majú potenciál ovplyvniť financovanie inštitútu na rok 2025.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje