Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za december 2021

Publikované: Autor: KRION

1. VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NOVELA ZÁKONA O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 • Zákon č. 470/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 11. decembra 2021
Anotácia:

Vytvorenie právnej možnosti oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností; zavedenie možnosti pre obce určiť si okruh stavieb na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie.

Popis:

Cieľom zákona je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí). Ďalej sa zavedie možnosť pre obce určiť si okruh stavieb uvedených v § 17 ods. 3  písmene b), na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie (v súčasnosti museli obce taxatívne prevziať znenie celého písmena b) do VZN obce).

Zároveň sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov, prípadne, ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky sa môže týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb.


NOVELA ZÁKONA O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE A ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

 • Zákon č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 16. decembra 2021
Anotácia:

Zabezpečenie finančnej pomoci pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO, ktoré v dôsledku vyhláseného núdzového stavu prerušili alebo obmedzili svoju činnosť

Popis:

Novela zákona reaguje na núdzový stav vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na postihnutom území, ktorým je celé územie Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 695 zo dňa 24. novembra 2021), s tým súvisiaci vznik potreby zabezpečenia včasnej a adekvátnej pomoci pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v dôsledku vyhláseného núdzového stavu prerušili alebo obmedzili svoju činnosť.

Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinnej od 1. januára 2022.

S poukazom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci, ako aj s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám, sa posunie nadobudnutie účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce na 1. marca 2022. Poskytovanie pomoci za mesiace január a február 2022 sa uskutočňuje na základe úlohy, danej ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny uznesením vlády SR, zabezpečiť pokračovaním projektu na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (Prvá pomoc).


NOVELA ZÁKONA O PODPORE CESTOVNÉHO RUCHU

 • Zákon č. 501/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 18. decembra 2021
Anotácia:

Poskytnutie príspevku v roku 2022 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Popis:

Opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 majú zásadný vplyv aj na fungovanie subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, ktoré čelia náhlemu nedostatku, dokonca až nedostupnosti likvidity počas tejto vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Povinnosť zatvoriť určité prevádzky alebo inak obmedziť ich činnosť viedla v prípade mnohých subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu k strate príjmu. Kritický stav odvetvia cestovného ruchu má aj významné makroekonomické dosahy. Ako odvetvie založené na službách, ktoré sú z pohľadu štátneho rozpočtu typické najvyššou pridanou hodnotou, nielenže predstavuje významný generátor verejných financií, ale vzhľadom na prierezový charakter odvetvia vplýva aj na všetky spojené infraštruktúry. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej prenosným ochorením COVID-19 a jej negatívny vplyv na ekonomickú činnosť subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, je potrebné upraviť obdobie, v ktorom bude možné poskytovať štátnu pomoc na obdobie do 31. decembra 2022.

Zákon predstavuje právny základ, ktorý umožní ministerstvu poskytnúť finančný príspevok na pokrytie časti nekrytých fixných nákladov aj v roku 2022. Poskytnutie príspevku v roku 2022 bude po splnení podmienok možné na základe platnej a účinnej schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a na základe schválenej zmeny platnej a účinnej schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19.


NOVELA ZÁKONA O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM

 • Zákon č. 489/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022, 1. decembra 2022
Anotácia:

Zrušenie maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného; zrušenie testovania príjmu ako jednej z podmienok nároku na náhradné výživné; zvýšenie náhradného výživného, ktoré sa poskytuje oprávneným osobám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok.

Popis:

Hlavným cieľom zákona je zrušenie maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného, ktorá v rozpore so súdnym rozhodnutím obmedzuje sumu poskytovaného náhradného výživného pre oprávnenú osobu na maximálne 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 368,37 eura.

Takéto obmedzenie súdom určeného výživného na dieťa nereflektuje odôvodnené potreby dieťaťa, nezohľadňuje jeho zdravotný stav, či iné potreby, ktoré súd v zmysle princípov zákona o rodine pri určovaní výšky výživného zohľadňoval.

Zámerom zákona je teda vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti a v prípade jej neplnenia povinným poskytnúť oprávnenej osobe náhradné výživné vo výške, aká jej bola priznaná rozhodnutím súdu.

Zrušuje sa testovanie príjmu ako jedna z podmienok nároku na náhradné výživné. V zmysle novely zákona oprávnená osoba bude môcť požiadať o náhradné výživné ihneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. V súčasnej dobe musí oprávnená osoba čakať na uplynutie doby dvoch mesiacov od podania návrhu na vykonanie exekúcie kým si môže uplatniť nárok na náhradné výživné. Oprávnená osoba už nebude musieť čakať dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie, ale bude si môcť nárok na náhradné výživné uplatniť hneď. V praxi to bude znamenať, že sa tým vyplní vákuum, ktoré vznikalo v dôsledku dvojmesačnej lehoty, kedy oprávnená osoba ostávala bez výživného.


FINANČNÝ LIMIT PRE NADLIMITNÚ ZÁKAZKU, FINANČNÝ LIMIT PRE NADLIMITNÚ KONCESIU A FINANČNÝ LIMIT PRI SÚŤAŽI NÁVRHOV

 • Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Stanovenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom, finančného limitu pre nadlimitnú koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom a finančného limitu pri súťaži návrhov organizovanej verejným obstarávateľom a obstarávateľom.

Popis:

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá bola vypracovaná podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Predmetnou vyhláškou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom a finančný limit pri súťaži návrhov organizovanej verejným obstarávateľom a obstarávateľom.


ÚPRAVA SÚM POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2021 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Úprava súm pomoci v hmotnej núdzi - sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie.

Popis:

Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej "zákon o pomoci v hmotnej núdzi") je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky splnomocnené vydať opatrenie, ktorým k 1. januáru kalendárneho roka upraví sumy pomoci v hmotnej núdzi, konkrétne sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie. Opatrením sa upraví suma pomoci v hmotnej núdzi tak, že sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2021, t. j. koeficientom 1,015.


USTANOVENIE SÚM RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 496/2021 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Zvýšenie sumy rodičovského príspevku na 280,00 eur mesačne a sumy rodičovského príspevku ak sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo aj materské, na 383,80 eur.

Popis:

Úprava súm rodičovského príspevku sa vykoná tak, že uvedené sumy sa vynásobia koeficientom, ktorým sa k 1. júlu 2021 upravili sumy životného minima, pričom výsledné sumy sa zaokrúhlia na najbližších desať eurocentov. S účinnosťou od 1.7.2021 sa upravili sumy životného minima koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý dosiahol za apríl 2021 v porovnaní s aprílom 2020 hodnotu 1,015.

Nadväzne na túto skutočnosť sa predmetným opatrením zvýšuje od januára 2022 suma rodičovského príspevku zo sumy 275,90 eura na sumu 280,00 eur mesačne a suma rodičovského príspevku ak sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo aj materské zo sumy 378,10 eura na sumu 383,80 eura.


ÚPRAVA SÚM PRÍDAVKU NA DIEŤA A PRÍPLATKU K PRÍDAVKU NA DIEŤA

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2021 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (úplné znenie opatrenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Zvýšenie prídavku na dieťa na 25,88 eura, výšky príplatku k prídavku na dieťa na 12,14 eura a výšky sumy o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, na 106,33 eura.

Popis:

Úprava sumy prídavku na dieťa, sumy príplatku k prídavku na dieťa a sumy, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy sa v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. vykoná tak, že uvedené sumy sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima, pričom výsledné sumy sa zaokrúhlia na najbližší eurocent.

Sumy životného minima sa k 1. júlu 2021 upravili koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v apríli 2021 oproti aprílu 2020 dosiahol hodnotu 1,015. Nadväzne na túto skutočnosť sa predmetným opatrením upraví od januára 2022 suma prídavku na dieťa zo sumy 25,50 eura na sumu 25,88 eura, výška príplatku k prídavku na dieťa zo sumy 11,96 eura na sumu 12,14 eura a výška sumy o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy zo sumy 104,76 eura na sumu 106,33 eura.


NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ

 • Zákon č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zakony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Zlepšenie podmienok participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach; zavedenie pojmov obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení; posilnenie postavenia školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom.

Popis:

Cieľom zákona je zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach. Predmetná novela zákona zavádza pojmy obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení a posilňuje postavenie školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom.

Cieľom je zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti v obci, ale aj na školách. Participácia detí a mládeže je považovaná za veľmi dôležitú a preto je dôležité, aby v prípade záujmu mladých ľudí vznikali v obciach obecné mládežnícke parlamenty či na školách školské parlamenty. Pôjde o orgány, ktoré budú samosprávne a politicky nezávislé, riadené a tvorené na občianskom princípe.

Novela zákona zároveň reaguje na výzvy Výboru Organizácie spojených národov pre práva dieťaťa, aby Slovenská republika zlepšila participáciu detí na politických procesoch a politickej a občianskej angažovanosti. Rovnako tak sa postupuje v zmysle záväzku vlády Slovenskej republiky stanovenom v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2024 v kapitole Obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako, podkapitola Ľudské práva a občianska spoločnosť, strana 17: "V oblasti ľudských práv bude vláda SR podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu."


NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE

 • Zákon č. 508/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. marca 2022
Anotácia:

Spresnenie bočného odstupu pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Popis:

Cieľom novely zákona sú nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke: spresnenie bočného odstupu najmä pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Jedným z kľúčových aspektov bezpečného predbehnutia je dodržanie dostatočného bočného odstupu od predbiehaného vozidla. Faktory vplývajúce na „dostatočnosť“ bočného odstupu v súčasnosti vyplývajú len zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, podstatné je, že to musí byť taký bočný odstup, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. obmedzeniu predbiehaného vozidla.

Dopĺňa sa pravidlo o predbiehaní tak, aby vodič musel prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky, čo sú základné parametre dodržania bezpečnosti a aj na minimálnu bočnú vzdialenosť, ktorú by mal predchádzajúci vodič dodržať pri predchádzaní malých motocyklov, cyklistov a chodcov (odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch).

Dodržanie tejto vzdialenosti by v zásade malo reflektovať na vyššie uvedené kritériá, nemožno ju však brať absolútne, ale skôr ako odporúčanie, pričom prioritné bude pri spornej situácii neohrozenie predchádzaného účastníka.


NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A ZÁKONA O VÝROBE A UVÁDZANÍ LIEHU NA TRH

 • Zákon č. 511/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2023
Anotácia:

Úprava podmienok prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar; povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu.

Popis:

Cieľom zákona je:

a) upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a
b) povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

Zákon ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení.

Znížená sadzba dane sa uplatňuje i na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený.


NOVELA ZÁKONA O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA

 • Zákon č. 512/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022, 1. apríla 2022
Anotácia:

Úprava práv a povinností členov volebných komisií reflektujúca na potreby aplikačnej praxe s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre činnosť volebných komisií a pružnejšie a efektívnejšie spracovanie výsledkov volieb.

Popis:

Novela zákona reaguje na novelu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "volebný zákon"), prijatú 21. marca 2017, ktorou Národná rada Slovenskej republiky schválila konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase.

V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň. Prijatá právna úprava vychádza v ústrety voličom, ktorí sa tak v rovnaký deň a v rovnakom čase budú môcť zúčastniť oboch volieb do orgánov územnej samosprávy. Očakávaným prínosom, okrem zvýšenej účasti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, je aj následné posilnenie mandátu volených zástupcov týchto orgánov.

Na druhej strane je však v súvislosti s konaním dvoch rôznych volieb v jeden deň nevyhnutné pripraviť podmienky pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienky pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky v tento volebný deň.

Novela volebného zákona má za cieľ najmä vytvoriť lepšie podmienky pre činnosť volebných komisií a pružnejšie a efektívnejšie spracovanie výsledkov volieb. Zjednocuje sa nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu. Zjednocuje sa povinnosť volebných komisií všetkých stupňov, vrátane okrskových volebných komisií, zasielať zápisnicu o výsledku volieb volebnej komisii vyššieho stupňa elektronicky a listinné vyhotovenie, podpísané členmi volebnej komisie, doručiť orgánu príslušnému na úschovu volebných dokumentov z činnosti danej volebnej komisie v určenej lehote až po ukončení činnosti volebnej komisie.

Novela zákona ustanovuje povinnosť starostovi obce zabezpečiť internetové pripojenie pre potreby okrskovej volebnej komisie. Okrem toho sa v novele volebného zákona ustanovuje spôsob preukazovania totožnosti voliča pri jednotlivých druhoch volieb, ustanovuje sa postup oznámenia prekážky práva voliť spočívajúcej v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Pri delegovaní členov volebných komisií sa ustanovuje povinnosť uvádzať v oznámení o delegovaní aj e-mailový a telefonický kontakt na člena volebnej komisie. Zároveň sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy zavádza pre kandidáta bez politickej príslušnosti možnosť dať sa pri doručení kandidátnej listiny, resp. pri doručení vzdania sa kandidatúry, zastúpiť splnomocnenou osobou.

Zmenami v zákone č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2004 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o volebnej kampani") sa upresňujú limity nákladov na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy v prípade, ak sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajú v jeden deň.

Tiež sa zjednocuje trvanie tzv. „volebného moratória“ pre vedenie volebnej kampane, uverejňovanie prieskumov verejnej mienky, ako aj uverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve, a to na 48 hodín predo dňom konania volieb.

V nadväznosti na vyššie uvedené úpravy a zmeny sa upravujú ustanovenia o sankciách a ustanovuje sa povinnosť všetkým osobám poskytovať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako aj okresným úradom súčinnosť pri vykonávaní kontroly vedenia volebnej kampane.

Zákon o volebnej kampani ustanovuje, od koho môže kandidát vo voľbách prijať finančný dar a tiež ustanovuje, od koho kandidát dar prijať nesmie. Zároveň za prijatie daru v rozpore so zákonom ustanovil zákonodarca odradzujúce sankcie.

Pre spoľahlivé zistenie veci v rámci konania o uložení sankcie správny orgán musí mať možnosť overiť si, ak to nie je možné spoľahlivo zistiť z výpisu z "transparentného účtu", či darca spĺňa podmienky ustanovené zákonom o volebnej kampani. V prípade pochybností môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiadať banku o identifikáciu darcu. Ak by takúto možnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemalo, bola by kontrola dodržiavania zákona o volebnej kampani v niektorých prípadoch z dôvodu bankového tajomstva nevykonateľná.


NOVELA ZÁKONA O VEREJNÝCH VODOVODOCH A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÁCH A ZÁKONA O REGULÁCII V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH

 • Zákon č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 30. decembra 2021, 1. januára 2022, 1. januára 2023
Anotácia:

Úprava kompetencie pre okresné úrady v rámci dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, podmienky pre nútenú správu pre určeného prevádzkovateľa, povinnosti pre vlastníka- 15 - verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v rámci nútenej správy, nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov, úprava ustanovení týkajúcich sa vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok vo verejnom priestranstve, upresnenie práv a povinností vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a prevádzkovateľov týchto sietí, doplnenie ustanovení súvisiacich s povoľovaním pásiem ochrany vo verejnom záujme mimo zastavaného územia obce.

Popis:

V novele zákona sa upravuje kompetencia pre okresné úrady v sídle kraja v rámci dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, upresňujú a dopĺňajú sa podmienky pre nútenú správu pre určeného prevádzkovateľa ako aj povinnosti pre vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v rámci nútenej správy.

Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok vo verejnom priestranstve. Upresňujú sa tiež práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ako aj prevádzkovateľov týchto sietí. Ďalej sa mení doterajší režim vlastníckeho práva k verejným vodovodom a verejným kanalizáciám tak, aby od nadobudnutia účinnosti zákona vlastníkom tejto vodárenskej infraštruktúry mohli byť len obce alebo mestá, prípadne ich združenia a právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí, ako tzv. subjekty verejného práva pôsobiace vo verejnom záujme.

V prípade uvedených právnických osôb pôjde o vodárenské spoločnosti, zriadené podľa osobitného predpisu (najmä regionálne akciové vodárenské spoločnosti, ktoré vznikli ako nástupnícke spoločnosti po transformácii štátnych podnikov vodární a kanalizácií v rokoch 2002 a 2003, v ktorých akcionármi sú obce a mestá), pôsobiace v rámci svojej územnej pôsobnosti v Slovenskej republike.


NOVELA ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

 • Zákon č. 518/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 28. decembra 2021
Anotácia:

Úprava spolupráce Ministerstva životného prostredia SR a správcu zálohového systému spojená so zabezpečením fungovania zálohového systému.

Popis:

Cieľom novelizácie je predovšetkým precíznejšia legislatívna úprava spolupráce Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a správcu zálohového systému spojená so zabezpečením fungovania zálohového systému. Dolaďujú sa aj niektoré legislatívne nastavenia zálohového systému, ktoré je potrebné zosúladiť s funkcionalitami zálohového systému.


NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

 • Zákon č. 519/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 28. decembra 2021
Anotácia:

Umožnenie pokračovania v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra.

Popis:

Účelom zákona je umožniť pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra. Po ich výmaze z obchodného registra dotknutým obchodným v zásade ostáva len zákonná možnosť vyvolať konanie o dodatočnej likvidácii a v rámci dodatočnej likvidácie ukončiť svoju činnosť.

Obnovenie zápisu umožní v riadnom pokračovaní ich činnosti. Táto možnosť sa zavádza do rámca civilného mimosporového procesu, pod konania o niektorých veciach právnických osôb. Výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov bol jediným dôvodom pre ich- 17 - zrušenie a ostatné povinnosti, ktorých nesplnenie by zakladalo dôvod pre ich zrušenie, si plnili.


NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

 • Zákon č. 533/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 29. decembra 2021, 1. februára 2022
Anotácia:

Úprava umožňujúca identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy a kontrolu dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie.

Popis:

Novelou zákona sa umožní rýchla a efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutie dôjde k zvýšeniu rizika šírenia nákazy.

Poskytnuté dáta budú výlučne umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie slovenskej republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia OCVID- 19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je bezpečný. Takáto úprava umožní adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb.

Zákonodarca vníma potrebu zo strany orgánov verejného zdravotníctva disponovať legálnou bázou pre získanie určitých údajov o účastníkoch telekomunikačnej prevádzky za účelom napr. trasovania kontaktov, kontroly dodržiavania izolácie pri príchode zo zahraničia a pod. v čase pandémie ochorenia Covid-19. Zákonodarca v záujme vyváženia uvedených záujmov s prihliadnutím na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky schválil novelu zákona, ktorá dbá o zvýšenú ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb a zároveň poskytuje možnosť orgánom verejného zdravotníctva získať od podniku prinajmenšom telefónne číslo účastníka pri zachovaní bŕzd a kontrolných mechanizmov.

Zákon tak reflektuje subsidiaritu používania získaných údajov, jasné vymedzenie účelu použitia daných údajov, kvalitný dohľad zo strany nezávislých inštitúcií, zabezpečenie mimoriadne vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti, časovo podmienené zničenie údajov a zároveň vyrozumenie dotknutých osôb.


ZÁKON O ŠTÁTNOM ROZPOČTE NA ROK 2022

 • Zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024) (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Štátny rozpočet na rok 2022.

Popis:

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2022, 2023 a 2024.

VYHLÁŠKA O KRITÉRIÁCH NA URČENIE INDEXU DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI

 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

Ustanovenie kritérií pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti, ktorými sú vybrané povinnosti daňových subjektov vyplývajúce z osobitných predpisov.

Popis:

Ustanovujú sa kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti, ktorými sú vybrané povinnosti daňových subjektov vyplývajúce z osobitných predpisov. Hodnotené budú daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi registrovanými na daň z príjmov. Na základe toho, ako bude daňový subjekt plniť ustanovené povinnosti, bude mu pridelený index, a to v súlade s podmienkami a spôsobom jeho určovania, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.


ZÁKON O KATEGORIZÁCII ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 • Zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2022
Anotácia:

zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej starostlivosti pre pacienta, optimalizácia siete nemocníc, reforma siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti, finančná podpora na rozbeh nových ambulancií pre mladých lekárov v okresoch v ktorých je nedostatok všeobecných lekárov, regulácia zisku zdravotných poisťovní

Popis:

Zmyslom zákona je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy zdravotných výkonov, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov, koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom je taktiež primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc (komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná úroveň) so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zavádzanej kategorizácie ústavnej starostlivosti, v rámci ktorej sa zadefinujú aj ďalšie podmienky a pravidlá pre poskytovanie ústavnej starostlivosti, ako napríklad maximálne čakacie doby, minimálne počty vybraných zdravotných výkonov, ako aj indikátory kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti.

Je taktiež zefektívnený koncept zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zámerom zákona je tiež zavedenie nového spôsobu definovania minimálnej siete poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast so zohľadnením kapacitnej priepustnosti (t. j. aby bol dostatok lekárov pre obyvateľov) a miestnej dostupnosti (t. j. čas dojazdu) na úroveň okresov.

Zavádza nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť. Na rozdiel od predošlého stavu ide o dynamické definovanie siete na základe určených parametrov s každoročným vyhodnocovaním, monitorovaním siete a klasifikáciou okresov ako zabezpečených, nedostatkových, rizikovo nedostatkových a kriticky nedostatkových. Parametre pre klasifikáciu okresov sú počet obyvateľov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. Oproti súčasnému stavu, kde nový lekár (záujemca o zriadenie novej praxe) nemá k dispozícii informačný zdroj, kde sú uvedené poddimenzované miesta vhodné na doplnenie kapacity, novou úpravou má nový lekár na jednom mieste, pravidelne aktualizované informácie o voľných miestach v okrese a naopak, kde je sieť z hľadiska dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti zabezpečená.

Zákon posilňuje rolu vyšších územných celkov, ktoré majú nielen z titulu ich právomoci ako sú napríklad vydávanie povolení alebo schvaľovanie ordinačných hodín, vziať na seba úlohu priamej koordinácie siete, úlohu aktívnej súčinnosti s obcami pri hľadaní možností zabezpečenia siete, lebo sú tým prvým kontaktným miestom pre nového lekára so záujmom otvorenia praxe. Posilňuje sa aj výmena údajov o poskytovateľoch medzi orgánmi verejnej moci a ostatnými zúčastnenými subjektmi s cieľom jednotnosti údajov v jednotlivých evidenciách. Ministerstvo zdravotníctva novou úpravou zavádza finančnú podporu na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch a to formou jednorazového príspevku. Cieľom je odstraňovanie finančných bariér vzniku nových ambulancií.


2. SCHVÁLENÉ ZÁKONY

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

 • Zákon z 10. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. januára 2022
Anotácia:

Ustanovenie možnosti zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Popis:

V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa zavádza možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Informovaný súhlas má poskytnúť zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka bude na základe § 19 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorú dieťati alebo žiakovi poskytol.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE DRUHOV VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN REGULÁCIOU OBCHODU S NIMI

 • Zákon z 9. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (schválené znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. februára 2022
Anotácia:

Zákaz držby vybraných druhov živočíchov, povinnosť viesť fotodokumentáciu neživých exemplárov vybraných druhov živočíchov pre zabezpečenie možnosti ich identifikácie pri kontrole orgánmi vymáhania práva.

Popis:

Novela prináša zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na území Slovenskej republiky, najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov.

Nástrojom novely zákona je zákaz držby vybraných druhov živočíchov s výnimkou exemplárov držaných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu (na dožitie) alebo chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady, subjekty, ktoré sú preukázateľne zapojené do schválených medzinárodných záchranných programov alebo záchytné strediská v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje