Legislatívne zmeny a novinky

Výber legislatívnych zmien a noviniek za máj 2024

Publikované: Autor: KRION

1.   VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV


NOVELA ZÁKONA O DOTÁCIÁCH V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

 • Zákon č. 84/2024 Z.z., o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2024
Anotácia:

Zvýšenie maximálnej sumy dotácie na podporu pre fyzickú osobu a zavedenie osobitných podmienok pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

Popis:

Novelou zákona sa zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu na 1 500 eur.

Zároveň sa zavádzajú osobitné podmienky pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

V tomto prípade sa vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej mimoriadnou udalosťou poskytuje dotácia najviac v sume 1 500 eur, čo sa môže v priebehu rozpočtového roka viackrát opakovať, ak dôjde  k vyhláseniu ďalšej mimoriadnej udalosti.

V prípade, že dôjde k značným škodám na majetku v rámci tej istej mimoriadnej udalosti, sa umožňuje poskytnutie dotácie maximálne do sumy 3 000 eur; limit na jednu žiadosť je maximálne 1 500 eur. Zároveň sa ustanovuje časový limit na podanie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci do troch mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

Zároveň sa novelou zákona zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pre aktivity a činnosti zamerané na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb z 20 000 eur na 150 000 eur v príslušnom rozpočtovom roku, v záujme posilnenia ochrany ľudských práv obetí domáceho a partnerského násilia, a to poskytovaním bezpečného ubytovania, psychologického a právneho poradenstva, pomoci pri traume, psychoterapie a podpornej terapie ako aj špecializovaných pedagogických služieb pre deti, ktoré sú buď obeťami alebo svedkami násilia.


NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVOM URČENÍ VÝNOSU DANE Z PRÍJMOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE A ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

 • Zákon  č. 85/2024 Z.z., o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. mája 2024
Anotácia:

Poskytnutie samosprávam v roku 2024 zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb už do konca mája 2024 a  umožnenie obciam a vyšším územným celkom do konca roka 2024 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.

Popis:

Prevod podielu na výnose dane z príjmov fyzických obcí samosprávam je  v mesiaci máj nižší z dôvodu vratiek, ktoré si uplatňujú daňovníci v termíne zúčtovania DPFO a ktoré im daňová správa poukazuje v mesiaci apríl. V roku 2024 je tento problém výraznejší, pretože v apríli sa budú realizovať vratky živnostníkom, ktorí si uplatnia jednorazovo daňový bonus za rok 2023. Dôvodom je, že v roku 2022 bola schválená legislatívna zmena v zákone 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (zvýšenie daňového bonusu), ktorá mala negatívny vplyv na výšku výnosu DPFO. Uvedená situácia môže spôsobiť problémy s hotovosťou samospráv v danom mesiaci a môže narušiť plynulosť ich peňažných tokov.

Preto sa v tejto súvislosti obciam a vyšším územným celkom do konca mája poskytne celá suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2024, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok.

Takto sa obciam poskytne suma 157 697 000 eur a vyšším územným celkom suma 67 585 000 eur.

Cieľom novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zmierniť negatívny dopad na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov ako dôsledok zvýšenia daňového bonusu v zákone o dani z príjmov.

Doplnenou úpravou sa umožní obciam a vyšším územným celkom do konca roka 2024 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.


ZMENA VYHLÁŠKY O PODROBNOSTIACH O VÝŠKE POSKYTOVANEJ PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA, O VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH POSKYTNUTIA PODPORY A O OBSAHU ŽIADOSTI

 • Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 86/2024 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. mája 2024
Anotácia:

Úprava podmienok určovania výšky ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovaných právnickým osobám po zohľadnení podmienok v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Popis:

Cieľom vyhlášky je úprava a precizovanie podmienok určovania výšky ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovaných právnickým osobám po zohľadnení podmienok v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Štátny fond rozvoja bývania môže poskytovať podporu len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci. V prípade, ak výsledkom posúdenia je, že poskytnutím podpory na základe posudzovanej žiadosti nejde o štátnu pomoc ani minimálnu pomoc, sa stanovuje výška ročnej úrokovej sadzby na úrovni 1 %.

Ide najmä o potrebu doplnenia ostatných príjmov a podmienky zabezpečenia úveru pri obstaraní bytu formou budúcej kúpy u žiadateľa - fyzickej osoby.

Žiadosti predložené od 15. januára 2024, o ktorých nebolo rozhodnuté do 14. mája 2024, sa posudzujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 15. mája 2024.


VYHLÁŠKA O EVIDENČNEJ A OHLASOVACEJ POVINNOSTI

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (úplné znenie vyhlášky nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. januára 2026
Anotácia:

Transpozícia smerníc EÚ v oblasti elektronizácia odpadového hospodárstva.

Popis:

Táto Vyhláška nahrádza súčasne platnú Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov , ktorou zabezpečí elektronizáciu odpadového hospodárstva. Dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k novelizácii vyhlášky č. 366/2015 Z. z., ale rozhodlo sa nahradiť ju novou vyhláškou, spočíva 

Potreba prijatia vyhlášky spočíva primárne v sledovaní materiálového toku odpadu, ktorý je v súčasnosti len ťažko sledovateľný. Táto vyhláška umožní ministerstvu a orgánom dohľadu lepšiu prístupnosť k získaným dátam od pôvodcov odpadu a ďalších subjektov, nakoľko do Informačného systému odpadového hospodárstva („ISOH“) budú tieto dáta zasielané pri ustanovených prílohách výlučne elektronicky, čím sa zníži administratívna záťaž, ako na strane pôvodcov odpadu, tak aj na strane okresných úradov – odborov starostlivosti o životné prostredie.

V súčasnosti musia okresné úrady tieto dáta prepisovať z listinnej podoby do elektronického systému RISO (regionálny informačný systém o odpadoch), čo je nepraktické, zdĺhavé a zvyšuje chybovosť. Prijatou vyhláškou sa tieto vady odstránia a taktiež sa zefektívni a urýchli práca s dátami, nakoľko k údajom z registrov budú mať po plnom spustení ISOH automatizovaný alebo priamy prístup okrem ministerstva aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, colné orgány a Policajný zbor.

 vo Vyhláške je ďalej definované: 

 • Osoby, ktoré sú povinné viesť si evidenciu o nakladaní s odpadom. Na účely vedenia evidencie sa za pôvodcu komunálneho odpadu z domácností považuje obec, ktorá je povinná viesť evidenciu za svojich poplatníkov, a za pôvodcu komunálneho odpadu vykúpeného alebo vyzbieraného od fyzickej osoby podľa § 16 zákona a prevzatého stavebného odpadu od fyzickej osoby sa pre účely evidencie odpadu považuje ten, kto odpad od fyzickej osoby prevzal.
 • Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky v termíne od 1. januára 2026 budú povinné osoby viesť evidenciu odpadov pre potrebu vypĺňania elektronického evidenčného listu odpadu výlučne v elektronickej podobe. Povinné osoby vedú evidenciu ak v priebehu roka nakladajú s odpadom alebo im odpad vznikne. Elektronická evidencia odpadu sa bude môcť viesť nielen v IT systémoch, či už vo vlastných v rámci spoločnosti alebo zakúpených od IT spoločnosti, ale napr. aj v excelovskej tabuľke.
 • Evidenciu odpadov má povinnosť viesť povinná osoba za každé miesto výskytu odpadu, ktoré definuje § 103 ods. 3 zákona ako miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá sa s ním alebo sa tam nachádza, a zároveň za každú činnosť samostatne. Každé miesto výskytu odpadu je zároveň jednoznačne identifikovateľné pomocou priradeného identifikátora. Povinné osoby na účely vedenia evidencie v elektronických evidenčných listoch odpadu si ju budú musieť uchovať, resp. archivovať minimálne 5 rokov, a to v elektronickej podobe.
 • Každé miesto výskytu odpadu je jednoznačne identifikovateľné pomocou priradeného identifikátora, ktorým môže byť IČO (identifikačné číslo organizácie) alebo IAMVO (identifikátor adresy miesta výskytu odpadu). Ak sa napr. sídlo podnikania zhoduje s miestom prevádzky s jednou činnosťou, ako identifikátor miesta výskytu odpadu sa použije IČO. Ak sa sídlo podnikania nezhoduje s miestom prevádzky, alebo na jednej prevádzke sa vykonáva viac činností, napr. zber odpadu a zhodnocovanie odpadu, resp. ak má podnikateľ niekoľko prevádzok, tak sa na identifikáciu miesta výskytu odpadu použije IMVO, pridelený prostredníctvom informačného systému.
 • Dôvod pre registráciu všetkých povinných osôb do informačného systému, vrátane pôvodných pôvodcov odpadu spočíva v potrebe pridelenia IAMVO, za účelom možnosti odovzdania odpadu nasledujúcej povinnej osobe. Ak napr. zberová spoločnosť bude zasielať elektronickú dávku, bude potrebovať IČO alebo IAMVO (pri subjektoch s viacerými činnosťami, prevádzkami atď.), aby systém dokázal rozpoznať od koho pochádza konkrétne množstvo odpadu. Uvedené bude zároveň slúžiť ako spätná kontrola pre povinné osoby. V prípade, že by do povinnosti registrácie neboli zahrnuté aj pôvodní pôvodcovia odpadu, tak by pre tieto subjekty neexistovala kontrola o množstve odpadu odovzdanom nasledujúcej povinnej osobe, nakoľko pôvodní pôvodcovia majú len povinnosť viesť si evidenciu o odpadoch, avšak nezasielajú elektronické dávky do informačného systému.
 

ZMENA NARIADENIA O ZÁUJME SLOVENSKEJ REPUBLIKY UDELIŤ NÁRODNÉ VÍZUM VYBRANÝM SKUPINÁM ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN VO VYBRANÝCH ZAMESTNANIACH V OBLASTI PRIEMYSLU

 • Nariadenie č. 90/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. (úplné znenie nariadenia nájdete TU)
 • Účinnosť: 9. mája 2024
Anotácia:

Rozšírenie okruhu zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní o ďalšie profesie najmä v spracovateľskom priemysle; stanovenie platnosti nariadenia len na obdobie roka 2024 z dôvodu plánovaných zmien v procese prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce.

Popis:

Týmto nariadením sa udeľuje národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.

Rozširuje sa okruh zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní o 35 profesií najmä v spracovateľskom priemysle s cieľom zníženia akútneho nedostatku pracovnej sily v týchto profesiách, ktorý je zapríčinený nielen prirodzeným odchodom zamestnancov v dôchodkovom veku, ale aj nepripravenosťou mladej generácie, ktorá prostredníctvom učebných odborov nie je dostatočne kvalifikovane školená.

V neposlednom rade sa rozšírenie týka aj profesií agroturistických zariadení, keďže v Programe rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2022 bol kladený dôraz aj na vyššiu diverzifikáciu aktivít poľnohospodárskych a lesníckych subjektov (napr. činnosti súvisiace so získavaním a spracovaním biomasy, agroturistika, predaj z dvora, rozvoj rekreačných a relaxačných činností, služby).

Národné vízum sa udelí na účel výkonu zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní napr.:

špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm, kuchár (okrem šéfkuchára),čašník, servírka, údržbár, chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz, chovateľ ošípaných, dojič kráv, oviec a kôz, chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený, pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík, murár, železiar v stavebníctve, tesár, zvárač kovov, nastavovač CNC strojov, obrábač kovov, stavebný a prevádzkový elektrikár, pekár, cukrár, spracovateľ mlieka, výrobca syra a bryndze, výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla),spracovateľ ovocia a zeleniny, spracovateľ obilia (mlynár),nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja, upratovačka, chyžná.


NOVELA ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 • Zákon č. 93/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 15. mája 2024
Anotácia:

Plnenie úloh a povinností vyplývajúcich z nariadenia DMA.

Popis:

Cieľom nariadenia DMA je doplniť presadzovanie práva hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch, zároveň sa nariadenie DMA bez toho, aby boli dotknuté články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, uplatňuje na zodpovedajúce vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže a iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže týkajúce sa jednostranného správania podnikateľov/podnikov, ktoré sú založené na individuálnom posudzovaní postavenia a správania na trhu, vrátane jeho skutočných alebo možných účinkov a presného rozsahu zakázaného správania, a ktoré podnikom umožňujú argumentovať efektívnosťou a objektívnym odôvodnením predmetného správania, ako aj na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa kontroly fúzií. Uplatňovanie uvedených pravidiel by však nemalo mať vplyv na povinnosti uložené strážcom prístupu podľa nariadenia DMA a na ich jednotné a účinné uplatňovanie na vnútornom trhu.

Nariadenie DMA ustanovuje podmienky, na základe ktorých budú určití prevádzkovatelia online platforiem kvalifikovaní ako strážcovia prístupu. - ide o prevádzkovateľov významných digitálnych platforiem, ktoré predstavujú dôležitú bránu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, ktorých postavenie im môže poskytnúť právomoc konať ako súkromný tvorca pravidiel, čím sa vytvára úzke miesto v digitálnom hospodárstve. S cieľom riešiť tieto otázky nariadenie DMA ustanovuje súbor povinností, ktoré musia strážcovia prístupu dodržiavať, vrátane zákazu správať sa určitým spôsobom.

Nariadenie DMA umožňuje Komisii požiadať úrad o podporu pri ktoromkoľvek zo svojich prieskumov trhu podľa tohto nariadenia. Je preto potrebné, aby mal úrad právomoc vykonať prešetrovanie na tento účel. Aj keď ako jediný orgán vymáhania pravidiel je podľa tohto nariadenia Komisia, je ponechaný istý priestor pre vykonanie prešetrovania aj členským štátom.

Členské štáty môžu podľa nariadenia DMA Komisii navrhnúť preskúmanie dodržiavania konkrétnych článkov nariadenia DMA, resp. Vykonania prieskumu trhu, napríklad, ak usudzujú, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by určitý podnik mal byť označený za strážcu prístupu, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že strážca prístupu systematicky porušoval jednu alebo viaceré vymedzené povinnosti, prípadne, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by sa mala doplniť jedna alebo viac služieb v rámci digitálneho sektora do zoznamu základných platformových služieb podľa nariadenia DMA alebo že sa v nariadení DMA účinne neupravuje jedna alebo viaceré praktiky, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu súťažeschopnosti základných platformových služieb alebo by mohli byť nekalé. Na tento účel sú však členské štáty povinné Komisii predložiť aj dôkaz.


ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA

 • Zákon č. 108/2024 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2024
Anotácia:

Transpozície smernice EÚ o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb, smernice EÚ o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru a smernice EÚ o lepšom presadzovaní a modernizácii predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov.

Popis:

Zákon prináša novú všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Týmto zákonom sa má odstrániť doterajší trend, ktorý spočíval spravidla v prijímaní osobitných predpisov v reakcii na jednotlivé smernice a nariadenia EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa úzko prepojený na Občiansky zákonník by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a subsumovať aj budúce legislatívne iniciatívy. Zároveň je potrebné poznamenať, že zákon nemá predstavovať kodifikáciu celého spotrebiteľského práva. V súčasnosti sú všeobecné inštitúty ochrany spotrebiteľa roztrieštené vo viacerých právnych predpisoch. Orientácia v nich v ich vzájomných súvislostiach a ich následná správna aplikácia je sťažená, a to z pohľadu samotného spotrebiteľa, podnikateľov, ba dokonca aj subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľa, čím sa oslabuje princíp právnej istoty.

Týmto zákonom sa odstraňujú duplicity, aplikačné problémy, vnútorné rozpory jednotlivých ustanovení a terminologické odlišnosti. Spotrebiteľské právo sa dynamicky vyvíja, musí neustále reagovať na nové podnety z trhu, obchodné modely či technologický pokrok vrátane digitalizácie.

Tento zákon preto modernizuje súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ odstraňujúc viaceré neopodstatnené goldplatingy.

Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami, ktoré prináša nová právna úprava, sú:

 • zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ,
 • aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou
 • nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.
 • Stanovujú sa požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu a digitálnej služby.
 • Prostredníctvom novelizácie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy zavádzajú do právneho poriadku SR definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.
 • V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch sa zavádzajú požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame. Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zároveň sa zavádza, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú.
 • Tento zákon v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza sa nová regulácia pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií.
 • Posilňuje sa preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu smerom k dohliadaným osobám, keď sa zavádzajú nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli jeho konaním porušené.
 • Súčasne sa v základných predpisoch z oblasti ochrany spotrebiteľa revidujú sankčné ustanovenia tak, aby ukladané sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie.

ZÁKON, KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V SÚVISLOSTI SO ZLEPŠOVANÍM PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA A ZNIŽOVANÍM ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

 • Zákon č. 109/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže  (úplné znenie zákona nájdete TU)
 • Účinnosť: 1. júla 2024, 1. januára 2025
Anotácia:

Podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení, ktoré prispievajú k odbúravaniu nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovaniu podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva.

Popis:

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala k pravidelnému prijímaniu antibyrokratických balíkov v podobe 100 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia prijatých na ročnej báze. Záväzok pravidelného znižovania regulačnej záťaže podnikateľov v právnych predpisoch Slovenskej republiky vyplýva zároveň aj zo Stratégie lepšej regulácie – RIA 2020.

Účelom tohto zákona je zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania v Slovenskej republike, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia a znížiť jeho administratívnu záťaž. Zároveň je cieľom tohto zákona plnenie míľnika z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo verejnosť na zasielanie podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom na základe podnetov dotknutej podnikateľskej obce po ich dôkladnej analýze, rokovaní s odborníkmi, zástupcami podnikateľov, ako aj samotnými gestormi regulácie, vybralo opatrenia spočívajúce vo vytvorení priaznivejšieho podnikateľského prostredia, bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady, či v elektronizácií procesov, ktoré prispievajú k vyššej flexibilite a efektívnosti riešenia situácií, s ktorými sa podnikateľské subjekty stretávajú.

Týmto zákonom sa preto z oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky napríklad zmierňuje limit počtu držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, pre ktorých môže odborne spôsobilá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu (z pôvodne 1 držiteľa na 3), či prenesenie niektorých informačných povinností z cestovných kancelárií na poskytovateľov ochrany pre prípad úpadku. Ďalej sa upravuje právna úprava, ktorá odbremení obchodníkov, ktorí obchodujú výlučne so strieborným tovarom, pretože sa vypúšťa ich povinnosť disponovať určeným meradlom. Tým sa znížia finančné a administratívne náklady týchto obchodníkov.

Z oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa preraďujú dve živnosti (prevádzkovanie cestovnej agentúry a sprievodca cestovného ruchu) z viazaných živností medzi voľné živnosti a taktiež sa liberalizujú požiadavky na dosiahnutú prax v prípade živnosti na prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

V oblasti vecnej pôsobnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa pristupuje napríklad k vyňatiu zosnulých osôb z pôsobnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.


Kontaktný formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby alebo o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

* Povinné údaje