Program pre automotive

Na základe viac ako 13 ročnej intenzívnej praxe v automobilovom priemysle Vám predkladáme špeciálny PROGRAM našich odborných služieb pre automotive/automobilový priemysel:

 • obchodnoprávne poradenstvo vo všetkých oblastiach a štruktúrach podnikového riadenia a správy Vášho podnikania v oblasti automobilového priemyslu s osobitným zameraním na import, autorizovaný predaj a servis motorových vozidiel
 • komplexná ako aj individuálna obchodnoprávna analýza nastavení vnútorných a vonkajších zmluvných vzťahov Vášho podniku so zameraním na import, autorizovaný predaj a servis motorových vozidiel
 • právny audit Vašich zmluvných a iných obchodnoprávnych vzťahov, právny audit Vašich pracovnoprávnych dokumentov, interných smerníc a iných interných zmluvných vzťahov
 • následné nastavenie, vypracovanie a/alebo úprava všetkých Vašich obchodnoprávnych zmlúv, dohôd a iných záväzkových vzťahov spolu so spracovaním manuálu ich používania
 • ponúkame najmä vypracovanie nasledovných dokumentov „na mieru“:
  • kúpna zmluva na predaj nových motorových vozidiel
  • kúpna zmluva na predaj ojazdených motorových vozidiel
  • rámcová zmluva na predaj náhradných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
  • záväzná objednávka na nové a ojazdené motorové vozidlo
  • všeobecné obchodné podmienky na predaj nových a ojazdených motorových vozidiel a na predaj náhradných dielov a príslušenstva
  • zákazkový list/objednávka servisných prác pre záručný a mimozáručný servis motorových vozidiel
  • všeobecné obchodné podmienky pre servis motorových vozidiel
  • reklamačný poriadok pre predaj a servis motorových vozidiel
  • manuál k používaniu reklamačného poriadku pre predaj a servis motorových vozidiel
  • rámcová zmluva o dielo na servis motorových vozidiel
  • zmluva o nájme motorového vozidla
  • všeobecné obchodné podmienky pre nájom motorových vozidiel
  • dohoda o poskytovaní vernostných zliav z kúpnej ceny vozidla
  • dohoda o poskytnutí výhod fleet programu
  • rámcová kúpna zmluva na predaj nových motorových vozidiel fleet programu s výhradou spätného predaja
  • zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
  • zmluva o sprostredkovaní predaja motorových vozidiel
  • zmluva o vernostnom programe predajcu motorových vozidiel
  • kúpna zmluva pre výkup motorových vozidiel
  • všeobecné obchodné podmienky na výkup motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
  • zmluva o výpožičke/zapožičaní motorového vozidla a vyhlásenie zodpovednosti pri skúšobnej jazde
  • všeobecné obchodné podmienky pre vypožičanie motorového vozidla
  • zmluvy o všeobecné obchodné podmienky financovania kúpy motorových vozidiel
  • manuál používania zmluvnej dokumentácie
  • iné dokumenty podľa zadania a potreby klienta
 • vypracovanie a/alebo úprava pracovnoprávnych dokumentov, zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych záväzkových vzťahov spolu so spracovaním manuálu ich používania;
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v agende automobilového priemyslu so špecializáciou na výrobcov, vývojárov, marketingových špecialistov tohto segmentu, so špecializáciou na autorizovaných predajcov, autorizované servisy a importérov motorových vozidiel, ako aj na dealerské siete autorizovaných predajov motorových vozidiel
 • vypracovanie, príprava a prezentácia analýz a stanovísk podľa zadaní a potrieb klienta so zameraním na podporu ich podnikania, obchodu a riadenia v oblasti automotive
 • poradenstvo pri zabezpečení agendy verejného obstarávania
 • registrácia partnera verejného sektora spolu so všetkými službami a činnosťami oprávnenej osoby pre potreby registrácie a jej správy v registri partnerov verejného sektora SR pre prípad dodávania motorových vozidiel a servisných prác do verejného sektora
 • zastupovanie na obchodnoprávnych rokovaniach a komplexné obchodnoprávne poradenstvo pri obchodných rokovaniach
 • zastupovanie na pracovnoprávnych rokovaniach a vyjednávaniach s Vašimi zamestnancami a ich zástupcami
 • zakladanie, zmeny alebo rušenie/likvidácia obchodných spoločností prípadne ďalších podnikateľských subjektov, ktoré sú s Vami majetkovo a/alebo personálne prepojené
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v sporovej agende Civilného sporového poriadku
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých správnych konaniach, konaniach na všetkých úrovniach štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, na všetkých úradoch a orgánoch verejnej moci
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v agende Správneho súdneho poriadku
 • zastupovanie vo všetkých reklamačných a súdnych konaniach v spotrebiteľských sporoch, v spotrebiteľskej agende, ochrana proti spotrebiteľskému právu
 • zastupovanie v trestných a priestupkových konaniach, komunikácia s políciou, prípadne inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri priestupkových a v trestných konaniach
 • komplexná správa Vašich pohľadávok zahŕňajúca vymáhanie Vašich pohľadávok, uzatváranie splátkových kalendárov, dohôd o urovnaní, príprava podkladov k uznaniu záväzkov a iné
 • právne poradenstvo a zastupovanie pri vymáhaní iných nárokov a plnení vo Váš prospech
 • spracovanie a podanie prihlášok do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom, v likvidačnom a reštrukturalizačnom konaní, prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní a zatupovanie klientov v týchto konaniach
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach nehnuteľností, správy nehnuteľností, investičných nehnuteľností a stavebného práva, vrátane vypracovania právnej due diligence na nehnuteľnosti
 • komplexné korporátne poradenstvo pre štatutárov Vašich spoločnosti pri riadení a rozhodovaní, priama účasť a poradenstvo na zasadnutiach a valných zhromaždeniach akcionárov, spoločníkov a iných kolektívnych orgánov Vašich spoločností
 • poskytovanie iných právnych služieb podľa Vašich požiadaviek a potrieb.

V oblasti automobilového priemyslu a dopravy Vám dávame do pozornosti naše nasledovné referencie:

 • sme dlhoročným právnym poradcom európskeho automobilového holdingu zastúpeného v 17-tich krajinách EU podnikajúceho v oblasti autorizovaného predaja a servisu viacerých renomovaných značiek motorových vozidiel a motocyklov
 • sme dlhoročným právnym poradcom slovenskej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti autorizovaného predaja a servisu dvoch luxusných nemeckých značiek motorových vozidiel
 • sme dlhoročným právnym poradcom slovenskej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti autorizovaného predaja a servisu dvoch renomovaných ázijských značiek motorových vozidiel
 • sme právnym poradcom slovenskej spoločnosti, ktorá je pre SR importérom významnej japonskej značky motorových vozidiel
 • sme právnym poradcom nadnárodnej spoločnosti a viacerých slovenských spoločností poskytujúcich logistické služby a podnikajúcich v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
 • sme právnym poradcom slovenských dcérskych spoločností nadnárodného koncernu, ktorý je popredným dodávateľom ložiskových produktov a systémov pre automobilový priemysel a ďalších 60 odvetví strojárskeho priemyslu,
 • viac ako 400.000,- EUR fakturovaných v období posledných 6-tich rokov za právne služby poskytnuté do odvetvia automotive.

VEC:
PROGRAM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PRE AUTOMOTIVE

PROGRAM:
„PARTNER PRE SÚKROMNÝ SEKTOR“

KAPITOLA:
„Partner pre AUTOMOTIVE/automobilový priemysel“

CIEĽOVÁ SKUPINA:
výrobcovia, vývojári, marketingoví špecialisti, autorizovaný predajcovia a autorizované servisy, importéri motorových vozidiel rôznych značiek, dodávatelia náhradných dielov a iných komponentov do automobilového priemyslu

HLAVNÝ PARTNER:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária