Program pre samosprávu

Na základe viac ako 20 ročnej intenzívnej praxe v samospráve Vám predkladáme špeciálny PROGRAM našich odborných služieb pre samosprávu:

 • spracovanie a kontrola materiálov na zasadnutia zastupiteľstva
 • vypracovanie návrhov uznesení zastupiteľstva
 • vypracovanie návrhov VZN
 • spracovanie alebo spripomienkovanie zmlúv, stanovísk a rozhodnutí obce
 • poskytovanie právneho poradenstva v agende obecných a mestských úradov
 • zabezpečenie agendy verejného obstarávania
 • zastupovanie obce na rokovaniach
 • zakladanie alebo rušenie rozpočtových alebo príspevkových organizácií obce
 • zakladanie alebo rušenie obchodných spoločností obce
 • poradenstvo a zastupovanie v sporovej agende v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 • poradenstvo a zastupovanie v správnych konaniach
 • poradenstvo a zastupovanie v agende v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 • vypracovanie návrhov žalôb alebo iných podaní
 • spracovanie vyjadrení na súdy a iné úrady
 • komunikácia so súdom alebo exekútorským úradom v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • vymáhanie pohľadávok pre samosprávu, uzatváranie splátkových kalendárov, dohôd o urovnaní, príprava podkladov k uznaniu záväzkov a iné
 • poradenstvo pri vymáhaní miestnych daní a poplatkov (poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, poplatok za psa a iné)
 • spracovanie prihlášok do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie a zastupovanie v konkurznom, likvidačnom a reštrukturalizačnom konaní
 • spracovanie prihlášok v prípade oddĺženia pri osobných bankrotoch fyzických osôb - obyvateľov obce
 • prihlasovanie pohľadávok do dedičského konania a zastupovanie obce v dedičskom konaní
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach nehnuteľností, vrátane vypracovania právnej due diligence na nehnuteľnosti
 • komplexné poradenstvo pre primátorov a starostov na zasadnutiach zastupiteľstva, prípadne pri obchodných rokovaniach
 • poskytovanie iných služieb podľa požiadaviek starostov a primátorov.

Počas našej pôsobnosti v samospráve sme okrem iného publikovali aj nasledovnú odbornú literatúru:

 • VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE OBCE A MESTÁ
 • PRÁVO PRE OBCE A MESTÁ (vybrané vzory VZN - Alkohol v obci, Verejný poriadok v obci, Prevádzkový čas a čas predaja určený obcou
 • PRACOVNÉ PRÁVO PRE OBCE A MESTÁ VO VZOROCH
 • PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV OBCE V PRACOVNOPRÁVNYCH VECIACH (Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo)
 • SOCIÁLNE SLUŽBY V SAMOSPRÁVE
 • VZORY VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
 • HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE VO VZOROCH
 • PRÁVO PRE OBCE A MESTÁ (Poskytovane informácií, Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr)
 • PRÁVNE VZORY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
 • ŠKOLSKÝ ÚRAZ A ZANEDBÁVANIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
 • STAVEBNÉ PRÁVO – OBEC AKO STAVEBNÝ ÚRAD
 • SMERNICE, PORIADKY A POKYNY PRE OBCE A MESTÁ

VEC:
PROGRAM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PRE SAMOSPRÁVU

PROGRAM:
„PARTNER PRE VEREJNÝ SEKTOR“

KAPITOLA:
„Partner pre samosprávu“

CIEĽOVÁ SKUPINA:
obce, mestá, starostovia, primátori, poslanci OZ/MZ

HLAVNÝ PARTNER:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária