Program pre partnerov verejného sektora

Na základe viac ako 5 ročnej intenzívnej praxe so službami a činnosťami oprávnenej osoby pre množstvo domácich a zahraničných firiem, obchodných spoločností, podnikov a podnikateľov, pre iné subjekty v oblasti Registra partnerov verejného sektora SR, zápisov a následnej správy zápisov partnerov verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora SR Vám predkladáme špeciálny PROGRAM našich odborných služieb pre partnerov verejného sektora:

 • komplexné poradenstvo v rozsahu zápisov a správy zápisov do Registra partnerov verejného sektora SR
 • analýza potreby a vzniku povinnosti zápisu subjektu do Registra partnerov verejného sektora SR
 • poskytovanie služieb a výkon všetkých zákonných a zmluvných povinností oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora
 • spracovanie dokumentov a podkladov potrebných ku konaniam vedenými Registrom partnerov verejného sektora SR - verifikačné dokumenty, vyhlásenia oprávnenej osoby, potvrdenia partnera verejného sektora, iné
 • spracovanie a podanie návrhov konaní a zastupovanie partnerov verejného sektora vo všetkých druhoch konaní pred registrujúcim orgánom – Okresný súd Žilina, prípadne pred všetkými tretími osobami, v konaniach o návrhu na zápis údajov do registra a v konaniach:
  • prvozápisu partnera do registra,
  • návrhu na zápis zmien zapísaných údajov,
  • návrhu oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod,
  • návrhu na zosúladenie údajov v registri,
  • návrhu na výmaz z registra, podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu,
  • návrhu na podanie kvalifikovaného podnetu,
  • prípadne iné,
 • administrácia a správa zápisu/zápisov partnerov verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora SR
 • poradenstvo v súvislosti s identifikáciou a klasifikáciou osôb ako konečných užívateľov výhod pre potreby registra podľa zákona o registri partnerov vereného sektora a podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 • vypracovanie, príprava a prezentácia analýz a stanovísk podľa zadaní a potrieb partnera verejného sektora so zameraním na Register partnerov verejného sektora SR
 • poradenstvo pri zabezpečení agendy verejného obstarávania
 • registrácia partnera verejného sektora spolu so všetkými službami a činnosťami oprávnenej osoby pre potreby registrácie a jej správy v registri partnerov verejného sektora SR
 • komplexné poradenstvo a zastupovanie vo všetkých správnych konaniach, konaniach na všetkých úrovniach štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, na všetkých úradoch a orgánoch verejnej moci spojených a súvisiacich so zápismi a registrovaním partnera v Registri partnerov verejného sektora SR
 • poskytovanie iných služieb podľa Vašich požiadaviek a potrieb

V oblasti  poskytovania zastupovania, poradenstva a služieb týkajúcich sa Registra partnerov verejného sektora SR Vám dávame do pozornosti naše nasledovné referencie:

 • registrácia a následná administrácia/správa zápisov v Registri partnerov verejného sektora SR pre viac ako štyridsať slovenských a zahraničných partnerov verejného sektora
 • poskytovanie služieb a výkon povinností oprávnenej osoby pre viac ako štyridsať slovenských a zahraničných partnerov verejného sektora
 • viac ako 100 000,- Eur fakturovaných v posledných rokoch za služby poskytnuté partnerom verejného sektora vo vyššie uvedenom rozsahu
 • sme jednou z prvých advokátskych kancelárií v SR, ktorá priekopnícky realizovala zápisy do Registra partnerov verejného sektora SR od jeho samotného vzniku a ktorej verifikačné dokumenty sú často prezentované ako vzorové v tejto oblasti.

VEC:
PROGRAM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PRE PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

PROGRAM:
„PARTNER PRE VEREJNÝ SEKTOR“

KAPITOLA:
Partner pre PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

CIEĽOVÁ SKUPINA:
obchodné spoločnosti, podniky, podnikatelia právnické alebo fyzické osoby, firmy, nepodnikatelia, iné subjekty, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtovej verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotníckej poisťovne alebo prijímajú štátnu pomoc, subjekty, ktoré prijímajú plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, subjekty, ktoré majú pohľadávky voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcií, obci , vyššiemu územnému celku, iné

HLAVNÝ PARTNER:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária