Program pre developerov

Na základe viac ako 18 ročnej intenzívnej praxe v poskytovaní právnych služieb pre množstvo domácich a zahraničných firiem, obchodných spoločností, podnikov a podnikateľov v oblasti stavebného developingu Vám predkladáme špeciálny PROGRAM našich odborných služieb pre developerov:

 • obchodnoprávne poradenstvo vo všetkých oblastiach a štruktúrach podnikového riadenia a správy podnikania v oblasti stavebného developingu a stavebných činností s osobitným zameraním na výstavbu a/alebo obnovu nehnuteľností, komplexná ako aj individuálna obchodnoprávna analýza nastavení vnútorných a vonkajších zmluvných vzťahov Vášho podniku so zameraním na stavebný developing, výstavbu a/alebo obnovu nehnuteľností
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach všetkých druhov nehnuteľností, správy nehnuteľností, investičných nehnuteľností, vrátane vypracovania právnej due diligence na nehnuteľnosti:
  • zastupovanie pri majetkovoprávnom vyporiadaní vlastníctva k developovaným pozemkom pre investičnú a individuálnu výstavbu
  • zastupovanie pri riešení právnych vzťahov k prístupovým cestám, zastupovanie pred orgánmi samosprávy, pred obcami, mestami, pred vlastníkmi susediacich pozemkov
  • zastupovanie pri riešení umiestnenia inžinierskych sietí, zriaďovanie, zmena vecných bremien, prípadne iných tiarch vyplývajúcich z výstavby, atď.
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti stavebného práva, zastupovanie v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, zastupovanie vo všetkých iných konaniach na stavebných úradoch
 • komplexné právne poradenstvo v obchodnoprávnych vzťahoch s hlavným dodávateľom stavby pre developera, s financujúcimi inštitúciami, bankami, so súkromnými investormi
 • komplexné právne poradenstvo v obchodnoprávnych vzťahoch so správcom budovy, areálu (property manažér, facility manažér)
 • komplexné právne poradenstvo v reklamačných konaniach, pri reklamáciách a riešení nárokov voči dodávateľom a/alebo developerom (vady, nedorobky, nároky na zľavu z ceny, odstúpenia od zmlúv, náhrada škody a pod.)
 • obchodnoprávne poradenstvo v oblasti financovania projektu:
  • zastupovanie developera pred príslušnou finančnou inštitúciou, bankou, pobočkou zahraničnej banky, pred súkromným investorom pri získavaní úveru na financovanie výstavby projektu
  • právne posúdenie zmluvných podmienok pri poskytnutí financovania na výstavbu projektu
 • právny audit zmluvných a iných obchodnoprávnych vzťahov developera, právny audit pracovnoprávnych dokumentov developera, interných smerníc a iných interných zmluvných vzťahov developera
 • následné nastavenie, vypracovanie a/alebo úprava všetkých obchodnoprávnych zmlúv, dohôd a iných záväzkových vzťahov developera spolu so spracovaním manuálu ich používania
 • pre developera/stavebnú firmu ponúkame najmä vypracovanie nasledovných dokumentov „na mieru“:
  • kúpna zmluva na predaj/kúpu nehnuteľností
  • rezervačná zmluva
  • zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu
  • zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k rodinnému domu
  • zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu, nebytovému priestoru
  • zmluva o prevode vlastníckeho práva k rodinnému domu
  • príručka užívateľa bytu a nebytového priestoru
  • zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
  • zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby (generálnym dodávateľom)
  • zmluva o dielo na terénne úpravy, výkopové práce
  • zmluva o dielo na sanáciu stavebných objektov
  • licenčná zmluva na predmety priemyselného a duševného vlastníctva
  • zmluva o nájme bytu
  • zmluva o nájme nebytových priestorov
  • zmluva o sprostredkovaní
  • zmluvy o vecnom bremene in rem/in personam
  • zmluvy o dielo na geodetické práce
  • mandátna zmluva na stavebný dozor
  • úverová zmluva, zmluva o pôžičke finančných prostriedkov
  • zmluva o predaji projektu
  • zmluva o prevode práv vyplývajúcich z územného, stavebného, kolaudačného konania
  • zmluva o prevode investorských práv
  • zmluva o spoluinvestovaní
  • zmluva o prevode práv stavebníka
  • iné dokumenty podľa zadanie a potreby klienta
 • Komplexné právne poradenstvo a vypracovanie dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov
 • vypracovanie a/alebo úprava pracovnoprávnych dokumentov developera, zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych záväzkových vzťahov spolu so spracovaním manuálu ich používania a to najmä:
  • pracovná zmluva na dobu určitú
  • pracovná zmluva na dobu neurčitú
  • manažérska zmluva
  • dohoda o vykonaní práce
  • dohoda o pracovnej činnosti
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • dohoda o hmotnej zodpovednosti
  • dohoda o užívaní služobného motorového vozidla
  • dohoda o užívaní mobilného telefónu, notebooku
  • tvorba interných smerníc zamestnávateľa, ako napr. pracovný poriadok, čerpanie dovolenky, používanie dochádzkového systému alebo iného softvéru a ďalšie vnútropodnikové pravidla nevyhnutné pri výkone práce zamestnancov
  • tvorba opatrení v prípade nariadenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
  • tvorba etického kódexu
  • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • dohoda o skončení pracovného pomeru
  • výpoveď o skončení pracovného pomeru daná zamestnancovi
  • okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanca
  • iné dokumenty podľa zadania a potreby klienta
 • vypracovanie, príprava a prezentácia analýz a stanovísk podľa zadaní a potrieb developra so zameraním na podporu developerských činností a aktivít, obchodu a riadenia podniku developera
 • poradenstvo pri zabezpečení agendy verejného obstarávania v oblasti stavebníctva
 • registrácia partnera verejného sektora spolu so všetkými službami a činnosťami oprávnenej osoby pre potreby registrácie a jej správy v registri partnerov verejného sektora SR
 • zastupovanie na obchodných rokovaniach a komplexné obchodnoprávne poradenstvo pri obchodných rokovaniach so zameraním na developing a realizáciu stavieb
 • zastupovanie na pracovnoprávnych rokovaniach a vyjednávaniach so zamestnancami developera a ich zástupcami
 • zakladanie, zmeny alebo rušenie/likvidácia obchodných spoločností, účelových projektových spoločností na konkrétny projekt, prípadne ďalších podnikateľských subjektov, ktoré sú s developerom majetkovo a/alebo personálne prepojené
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie developera v sporovej agende Civilného sporového poriadku
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých správnych konaniach, konaniach na všetkých úrovniach štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, na všetkých úradoch a orgánoch verejnej moci
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie developera v agende Správneho súdneho poriadku
 • zastupovanie vo všetkých reklamačných a súdnych konaniach v spotrebiteľských sporoch, v spotrebiteľskej agende, ochrana developera proti spotrebiteľskému právu
 • zastupovanie v trestných a priestupkových konaniach na strane poškodeného, oznamovateľa trestného činu/priestupku, obhajoba v trestnom konaní, komunikácia s políciou, prípadne inými orgánmi činnými v trestnom konaní v priestupkových a trestných konaniach
 • komplexná správa pohľadávok developera zahŕňajúca vymáhanie pohľadávok, postúpenie pohľadávok, uzatváranie splátkových kalendárov, dohôd o urovnaní, príprava podkladov k uznaniu záväzkov a iné
 • právne poradenstvo a zastupovanie pri vymáhaní iných nárokov a plnení v prospech developera
 • spracovanie a podanie prihlášok developera do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie, zastupovanie developera v konkurznom, v likvidačnom a reštrukturalizačnom konaní, prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní a zatupovanie klientov v týchto konaniach
 • komplexné korporátne poradenstvo pre štatutárov a riadiacich pracovníkov developera pri riadení a rozhodovaní, priama účasť a poradenstvo na zasadnutiach a valných zhromaždeniach akcionárov, spoločníkov a iných kolektívnych orgánov developera
 • poskytovanie iných právnych služieb podľa Vašich požiadaviek a potrieb

V oblasti poskytovania právneho poradenstva pre developera a stavebné firmy Vám dávame do pozornosti naše nasledovné referencie:

 • sme právny poradca slovenských dcérskych spoločnosti patriacich do holdingu významnej rakúskej banky pri kompletnej príprave a realizácií úspešných developerských projektov polyfunkčného bytového domu v Bratislave na Kramároch a významného hotela v blízkosti bratislavského letiska patriaceho do najväčšej rakúskej hotelovej siete
 • sme právny poradca významných investično-kapitálových spoločností so švajčiarskym kapitálom vo všetkých oblastiach a štádiách úspešného developerského projektu výstavby a prevádzkovania business centra v blízkosti bratislavského letiska
 • sme právny poradca niekoľkých slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti stavebníctva, inžinierskej činnosti a činnosti architektov
 • sme právny poradca nadnárodného holdingu podnikajúceho v oblasti poisťovníctva pri fúzií/zlúčení so slovenským podnikom zaoberajúcim sa developingom
 • sme právny poradca niekoľkých renomovaných slovenských spoločností podnikajúcich vo všetkých oblastiach sprostredkovania obchodov s realitami (realitné kancelárie)
 • sme právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa správou nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb
 • sme právny poradca významnej slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa sanáciou rozsiahlych škôd po požiaroch, vode a vykonávajúcej špeciálne činnosti v súvislosti s odstraňovaním škôd v priemyselných odvetviach
 • právny poradca viacerých českých hotelov pri správe a vymáhaní pohľadávok v SR
 • právny poradca viacerých slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti ekonomického poradenstva, účtovných služieb, podnikovej organizačnej a personálnej agendy so zameraním na poradenstvo pre developerov a stavebné firmy
 • viac ako 500 000,- Eur fakturovaných v posledných rokoch za právne služby poskytnuté developrerom a stavebným firmách vo vyššie uvedenom rozsahu podpory ich podnikania a obchodu.

VEC:
PROGRAM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PRE DEVELOPEROV

PROGRAM:
„PARTNER PRE SÚKROMNÝ SEKTOR“

KAPITOLA:
„Partner pre DEVELOPEROV“

CIEĽOVÁ SKUPINA:
obchodné spoločnosti, podniky, podnikatelia právnické alebo fyzické osoby, firmy zaoberajúce sa developovaním v stavebníctve, stavebné firmy, subjekty zaoberajúce sa investičnou výstavbou, financovaním výstavby, developovaním konkrétnych území, inžinieringom a architektonickými prácami, hlavný dodávatelia stavieb, subdodávatelia, dodávatelia špecializovaných stavebných činností a stavebných služieb, subjekty zaoberajúce sa sanáciami stavieb, iné

HLAVNÝ PARTNER:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária