Právne služby

Duševné vlastníctvo, právo IT a softwarové právo

  • príprava zmlúv a dokumentov súvisiacich s vytvorením a použitím autorského diela
  • príprava licenčných zmlúv
  • právne poradenstvo pri identifikácii zásahov do autorských práv
  • ochrana obchodného mena klienta
  • nekalá súťaž
  • právne poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva
  • príprava prihlášok ochranných známok
  • zastupovanie klienta pred Úradom priemyselného vlastníctva SR