Právne služby

Duševné vlastníctvo, právo IT a softwarové právo

 • právne poradenstvo a príprava právnych dokumentov v oblasti IT, softwarového práva, počítačových programov a aplikácií
 • príprava zmlúv a dokumentov v oblasti spracovania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát so zameraním na digitalizáciu podnikových dát
 • právne poradenstvo v rozsahu optimalizácie riadenia a interim managementu pre IT a softwarové firmy
 • príprava licenčných a sublicenčných zmlúv
 • príprava zmlúv a dokumentov súvisiacich s vytvorením, použitím a následným servisom autorského diela
 • právne poradenstvo pri identifikácii zásahov do autorských práv
 • zastupovanie klienta pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a pred súdmi v sporoch o duševné vlastníctvo
 • právne poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva
 • príprava prihlášok ochranných známok a priemyselných vzorov
 • ochrana obchodného mena klienta
 • nekalá súťaž