Právne služby

Nehnuteľnosti a stavebné právo

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností a výstavby
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti developerských zmlúv a projektov
  • právny audit nehnuteľností
  • príprava a pripomienkovanie transakčných zmlúv, zmlúv o prevode nehnuteľností, zmlúv upravujúcich práva k cudzím nehnuteľnostiam, prípadne iných zmlúv a dohôd súvisiacich s nehnuteľnosťami (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva, vydŕžanie, nájomná a podnájomná zmluva, iné)
  • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v katastrálnom konaní
  • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v územnom, stavebnom, kolaudačnom a sanačnom konaní, ako aj v konaniach o zmenu a doplnenie územného plánu obce a mesta
  • uplatňovanie reštitučných nárokov na nehnuteľnosti
  • právne poradenstvo v oblasti správy nehnuteľností