Právne služby

Občianske, rodinné a pracovné právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • právne posúdenie zmlúv
 • zastupovanie klienta v občiansko-právnych sporoch
 • ochrana osobnosti
 • zastupovanie klienta a komplexné právne poradenstvo:
  • príprava zmlúv a dohôd v oblasti nehnuteľností (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, záložná zmluva, nájomná a podnájomná zmluva)
  • pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
  • pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
  • v oblasti rodinného práva (rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, výživné, osvojenie)
  • v oblasti pracovného práva (príprava pracovných zmlúv a dohôd, príprava manažérskych zmlúv, príprava interných smerníc, skončenie pracovného pomeru, pracovno-právne spory, náhrada škody, vypracovanie analýz, zastupovanie pred Inšpektorátom práce)
  • v oblasti dedičského práva a dedičských konaní
 • riešenie poistných udalostí
 • zakladanie a zastupovanie občianskych združení
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti majetkových práv
 • vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie iných práv a nárokov klienta