Právne služby

Správne právo

  • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v oblasti správneho práva a verejnej správy
  • príprava podkladov pre klienta v konaniach pred orgánmi verejnej správy
  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
  • právne poradenstvo v daňovom konaní, v colnom konaní, v katastrálnom konaní, v územnom, stavebnom, kolaudačnom a sanačnom konaní, v konaní o priestupkoch a iných správnych deliktoch, v ďalších správnych konaniach
  • zastupovanie klienta v konaní pred finančnou správou/finančným riaditeľstvom a colnými úradmi, pred úradmi živnostenského podnikania , pred úradmi výstavby a bytovej politiky, pred úradmi starostlivosti o životné prostredie, pred úradmi na ochranu osobných údajov, pred úradmi verejného zdravotníctva, pred úradmi priemyselného vlastníctva a inými verejnými úradmi
  • právne poradenstvo v oblasti výkonu práva poľovníctva a vinohradníctva
  • zastupovanie klienta pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a správne súdnictvo