Právne služby

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

  • analýza právnej veci/sporu (skutkového a právneho stavu) a návrh riešenia, postupu, stratégie
  • zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, pri rokovaní s protistranou a pri mediácii
  • zastupovanie klienta v súdnom a rozhodcovskom konaní 
  • zastupovanie klienta v exekučnom a dedičskom konaní
  • zastupovanie klienta v konaní pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva
  • správne súdnictvo
  • vymáhanie a správa pohľadávok klienta