Právne služby

Konkurzy a reštrukturalizácie

 • vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • zastupovanie klienta - veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní:
  • pri prihlasovaní pohľadávok
  • v incidenčných sporoch
  • na schôdzach veriteľov
  • vo veriteľskom výbore
 • zastupovanie klienta - dlžníka v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní